Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 28.11.12

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Levanger rådhus, formannskapssalen, rom 3008, 3. etg. 
Tid: kl. 13:00-14:30

Sakliste som PDF -    EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)

Protokoll som PDF -    EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1 mening)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail) 

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 108/12 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 7. november 2012 protokoll vedtak
PS 109/12 Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2- Mikkelhaug Gård ved Einar Skjetnemark utredning vedtak
PS 110/12 OU 2012 - sluttrapport og forslag til tiltak utredning vedtak
PS 111/12 Trønderhallen Levanger KF - budsjett 2013 utredning vedtak
PS 112/12 Økonomisk sosialhjelp - endring av satser i Levanger kommune utredning vedtak
PS 113/12 Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 - Levanger kommune utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8+1 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører sp x
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/krf x
Arild Børseth ap medlem ap/krf x
Anne-Grethe Hojem ap medlem ap/krf - forfall
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h x
Hans Aalberg frp medlem frp x
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv x
Ina Helen Kollerud ap medlem ap/krf x Anne-Grethe Hojem

      

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef
Alf Birger Haugnes kommunalsjef
Trude M. Nøst kommunalsjef
Arnstein Kjeldsen økonomikonsulent 

 

PS 108/12 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 7. november 2012

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 28.11.2012

Forslag i møte:
Protokoll fra formannskapets møte 7. november 2012 godkjennes.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 7. november 2012 godkjennes.
        Til toppen av siden


 

 

PS 109/12 Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2- Mikkelhaug Gård ved Einar Skjetnemark

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 28.11.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:

 1. Foretaksnummer 985 928 827, Mikkelhaug Gård ved Einar Skjetnemark, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2015.
 2. F.nr. 30.06.41, Einar Skjetnemark, og f.nr. 27.09.64, Ivar Andreas Skjetnemark, godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.
          Til toppen av siden


 

 

PS 110/12 OU 2012 - sluttrapport og forslag til tiltak

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 28.11.2012

Notater:


Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende endringsforslag – nytt punkt 1:
Barneskolene på Mule og Okkenhaug slås sammen. Mule skole renoveres / bygges ny. Ytterøy U – trinn beholdes fortsatt på Ytterøy.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet på vegne av V og FRP følgende forslag til vedtak – vedrørende punkt 1:
Saken utsettes.
Levanger kommune foretar kvalitetssikring av tallmateriale, tomteavklaring / grunnforhold og trafikale forhold ift rådmannens forslag, utreder/kvalitetssikrer alternative løsning(er)  for «Stor løsning nord».
Videre utredning av «Stor løsning sør» legges også inn i arbeidsbeskrivelsen.
Ekstern hjelp kan benyttes.
Ny sak legges frem for politisk behandling i løpet av 1. halvår 2013

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet på vegne av V og FRP følgende endringsforslag – punkt 11:
Punktet strykes.

Arild Børseth (DNA) fremmet på vegne av DNA og KRF følgende endringsforslag:
Punkt 1:
Det bygges ny ungdomsskole på Røstad. Elevene ved ungdomstrinnene ved Frol og Nesset flyttes dit.
Skolene Mule og Okkenhaug legges ned. Elevene ved barneskolene på Mule og Okkenhaug flyttes til Frol.
Ytterøy ungdomstrinn lokaliseres fortsatt på Ytterøya.
Nesheim barneskole flyttes til Nesset Ungdomsskole.

Arild Børseth (DNA) fremmet på vegne av DNA og SP følgende endringsforslag:
Punkt 3:
Barnehagen på Mule legges ned. Barnehagene ved Ekne, Momarka og spesialavdelingen ved Frol barnehage utvides.Okkenhaug barnehage beholdes der den er i dag. Det gjøres en mulighetsstudie på om barnehagen kan utvides til en to avdelings barnehage.
Tuv barnehage består inntil en utredning om ny kommunal barnehage på Skogn foreligger.

Jann Karlsen (KRF) fremmet følgende endringsforslag – pkt. 3:
Barnehagen på Mule legges ned. Barnehagene ved Ekne, Momarka og spesialavdelingen ved Frol barnehage utvides.Okkenhaug barnehage beholdes der den er i dag. Det gjøres en mulighetsstudie på om barnehagen kan utvides til en to avdelings barnehage.
Tuv barnehage består inntil en utredning om ny barnehage på Skogn foreligger.

Arild Børseth (DNA) fremmet på vegne av DNA, SP og KRF følgende endringsforslag:
Punkt 4, 6 og 7 erstattes med et punkt 4:
Det utarbeides en kommunedelplan for Pleie og Omsorg. Den skal inneha et eller flere mål hva helse og omsorg skal være for innbyggerne i Levanger kommune.
Planen skal inneha strategier på hvordan vi skal nå disse målene.

Når mål og strategier er på plass bes det om at det blir lagt fram delprosjekter på hvordan hvert enkelt saksfelt bør løses.

I eksisterende Pleie og omsorgsplan ligger det en mengde data som er relevant også i den nye planen. Vi ber om at disse data brukes. 

Institusjonen på Staup bygges i henhold til tidligere vedtak.

Jann Karlsen  (KRF) fremmet på vegne av KRF, DNA og SP følgende endringsforslag – nytt pkt. 10:
De planlagte vedlikeholdstiltak for Skognhalles gjennomføres.

Avstemning:
Buchholdts utsettelsesforslag avvist med 7 mot 2 stemmer.
Heieraas endringsforslag, nytt pkt. 1, fikk 2 stemmer.
Børseths endringsforslag, nytt pkt. 1, fikk 7 stemmer.
Børseths forslag er dermed tiltrådt.
Rådmannens forslag, pkt. 2, enstemmig tiltrådt.
Børseths endringsforslag, pkt. 3, tiltrådt med 6 mot 3 stemmer som ble avgitt for rådmannens innstilling.
Karlsens endringsforslag pkt. 3, avvist med 7 mot 2 stemmer.
Børseths endringsforslag, nytt pkt. 4, som erstatter rådmannens innstilling pkt. 4,6 og 7 tiltrådt med 6 mot 3 stemmer.
Rådmannens forslag, pkt. 5, enstemmig tiltrådt.
Pkt. 6-7 utgått.
Rådmannens forslag, pkt. 8, enstemmig tiltrådt.
Rådmannens forslag, pkt. 9, enstemmig tiltrådt.
Rådmannens forslag, pkt. 10, enstemmig tiltrådt.
Karlsens endringsforslag, pkt. 10, enstemmig tiltrådt.
Rådmannens forslag, pkt. 11, tiltrådt med 6 mot 3 stemmer som ble avgitt for Buchholdts endringsforslag ang pkt. 11.
Rådmannens forslag, pkt. 12, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Det bygges ny ungdomsskole på Røstad. Elevene ved ungdomstrinnene ved Frol og Nesset flyttes dit. Skolene Mule og Okkenhaug legges ned. Elevene ved barneskolene på Mule og Okkenhaug flyttes til Frol. Ytterøy ungdomstrinn lokaliseres fortsatt på Ytterøya. Nesheim barneskole flyttes til Nesset Ungdomsskole.
 2. Tuv barneskole legges ned og elevene overføres til Skogn fra høsten 2013. Elever som har kortere veg til Ekne overføres dit dersom de ikke ønsker å bli med resten av gruppen til Skogn.
 3. Barnehagen på Mule legges ned. Barnehagene ved Ekne, Momarka og spesialavdelingen ved Frol barnehage utvides.Okkenhaug barnehage beholdes der den er i dag. Det gjøres en mulighetsstudie på om barnehagen kan utvides til en to avdelings barnehage. Tuv barnehage består inntil en utredning om ny kommunal barnehage på Skogn foreligger.
 4. Det utarbeides en kommunedelplan for Pleie og Omsorg. Den skal inneha et eller flere mål hva helse og omsorg skal være for innbyggerne i Levanger kommune. Planen skal inneha strategier på hvordan vi skal nå disse målene. Når mål og strategier er på plass bes det om at det blir lagt fram delprosjekter på hvordan hvert enkelt saksfelt bør løses. I eksisterende Pleie og omsorgsplan ligger det en mengde data som er relevant også i den nye planen. Vi ber om at disse data brukes. Institusjonen på Staup bygges i henhold til tidligere vedtak.
 5. Maskinell dosering av medisin innføres der det er hensiktsmessig så snart som mulig.
 6. Den foreslåtte effektivisering av bilhold gjennomføres så snart det er mulig. Tiltaket søkes gjennomført sammen med Verdal kommune.
 7. De foreslåtte tiltak når det gjelder bedre bruk av teknologi for å redusere papirbruk og reiser gjennomføres så snart det er mulig. Tiltaket søkes gjennomført sammen med Verdal kommune.
 8. De planlagte vedlikeholdstiltak for Skognhalles gjennomføres.
 9. Både gjennom utbygging av kommunale barnehageplasser som erstatning for de som legges ned og med dialog med private barnehager søkes den kommunale andelen av barnehageplassene økt til opp mot 40% i løpet av 5-10 år.
 10. Rådmannen tar ansvar for at det startes et arbeid med forbedring av saksforløp og arbeidsprosesser, særlig innenfor barnevern og PPT


Protokolltilførsel - formannskapets sak 110/12, fra Hans Aalberg (FRP):
Levanger FRP har påpekt manglende kvalitetssikring, utredning, konsekvenser og usikkerhet vedrørende tomtekjøp/grunnforhold knyttet til innstilling og vedtak i sak 110/12 – gjelder pkt. 1 i innstillingen.
        Til toppen av siden


 

 

PS 111/12 Trønderhallen Levanger KF - budsjett 2013

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 28.11.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Budsjett 2013 for Trønderhallen KF vedtas.
Det settes av totalt 7,832 MNOK i kommuneregnskapet 2013 for å dekke drifts- og finanskostnader i Trønderhallen. Inkludert i beløpet er subsidiering av mosjonssvømming og av lag/foreninger som benytter hallen.
        Til toppen av siden


 

 

PS 112/12 Økonomisk sosialhjelp - endring av satser i Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 28.11.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. De nye satsene for økonomisk sosialhjelp legges til grunn ved beregning av ytelsen fra 01.06.2013
 2. Effekten av endringen tas innenfor budsjettrammene for 2013
          Til toppen av siden


 

 


PS 113/12 Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 28.11.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 vedtas.
 2. Det settes av 10% av skatteinntekter i margin.
 3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2013 til 3,5 o/oo generelt, og for verker og bruk. 
 4.  I medhold av eiendomsskattelovens § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
    
  Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
    
  For øvrig fritas:
  • Levanger kirkelige fellesråds eiendommer
  • Skogn folkehøgskoles eiendommer
  • Elihu kristne grunnskoles eiendommer
  • Markabygda Montessoriskoles eiendommer
  • Levanger videregående skoles eiendommer
  • Indre Trondheimsfjord havnevesens eiendommer
  • Innherred Renovasjons eiendommer
  • Museenes eiendommer
  • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
  • Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private fritas for eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom. Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i eiers bolig, fritas ikke
    
  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer.
     
 5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
 6. Det vedtas økonomireglement for 2103 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.
 7. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2013 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet.
 8. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 30.000.000,-.
 9. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2013 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 244.280.000,-. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 10. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
 11. Formannskapet får fullmakt til å omfordele midler innen de ulike hovedområder i investeringsbudsjettet.

        Til toppen av siden


Publisert: 23.12.2009 16:38 Sist endret: 28.11.2012 15:44
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051