Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 28.03.12

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Levanger rådhus, formannskapssalen, rom 3008, 3. etg. 
Tid: kl. 13:00-14:10

Sakliste (oppdatert 27.03.12) som PDFEPUB for nettbrett/mobil
Sak 37/12 som PDF
Protkoll som PDF   -    protokoll som EPUB for nettbrett/mobil

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail) 

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 29/12 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 7. mars 2012 protokoll vedtak
PS 30/12 Referatsaker utredning vedtak
PS 31/12 Sluttrapport Levanger 1000 år i 2011 utredning vedtak
PS 32/12 Gågate sommer utredning vedtak
PS 33/12 Bryggestua v/ enkeltpersonforetaket Marius Dragomir - Søknad om alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1, 2 og 3 i forbindelse med planlagt virksomhet i Sjøgata 1 utredning vedtak
PS 34/12 Høringsuttalelse til folkehelseforskriften utredning vedtak
PS 35/12 Vannanlegg 2003-2011 - Avslutning av regnskap utredning vedtak
PS 36/12 Finansrapport 31.12.11 - Levanger kommune utredning vedtak
PS 37/12 Interkommunal barnevernsvakt - høring til kommunene i Nord-Trøndelag (utlagt 27.03.12) utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 7+2 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører sp x
Anne Grete Krogstad ap medlem ap/krf x
Arild Børseth ap medlem ap/krf x
Anne-Grethe Hojem ap medlem ap/krf x
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h x
Hans Aalberg frp medlem frp - forfall
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv - forfall
Svein Erik Musum frp vara 1 frp x Hans Aalberg
Hanne Ihler Toldnes sv vara 1 v/sv x Karl Meinert Buchholdt


              

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef
Grete Ludvigsen næringssjef
Hartvik Eliasson MOT-koordinator


Hans Heieraas (SP) fikk permisjon og forlot møtet kl. 14.00, før behandling av sak 32/12.

Orienteringer:


Spørsmål i møtet:


Rådmannen besvarte spørsmålet.


Rådmannen besvarte spørsmålet.
       Til toppen av siden

 

 

PS 29/12 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 7. mars 2012

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 28.03.2012

Forslag i møte:
Protokoll fra formannskapets møte 7. mars 2012 godkjennes.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 7. mars 2012 godkjennes.
       Til toppen av siden

 

 

PS 30/12 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 28.03.2012

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.
       Til toppen av siden

 

 

PS 31/12 Sluttrapport Levanger 1000 år i 2011

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 28.03.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Sluttrapport for markering av Levanger 1000 år i 2011 godkjennes.
       Til toppen av siden

 

 

PS 32/12 Gågate sommer

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 28.03.2012

Forslag i møte:
Anne-Grethe Hojem (DNA) fremmet på vegne av DNA, SP og KRF følgende tilleggsforslag:
Fra 1.6.2013 innføres gågate fra Torvet til Sundgata.

Avstemning: 
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Hojems tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Gågate i Håkon den Godes gate i kvartalet fra Sverres gate til Sundgata gjennomføres årlig i perioden 1. juni til 30. august.
Fra 1. juni 2013 innføres gågate fra Torvet til Sundgata.
       Til toppen av siden

 

 

PS 33/12 Bryggestua v/ enkeltpersonforetaket Marius Dragomir - Søknad om alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1, 2 og 3 i forbindelse med planlagt virksomhet i Sjøgata 1

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 28.03.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Foretaksnummer 996 454 665, Bryggestua v/ enkeltpersonforetaket Marius Dragomir, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i forbindelse med planlagt virksomhet i Sjøgata 1 ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2012.
 2. F.nr. 16.03.63, Elisabeth Hagen Akerholt, og f.nr. 30.11.73, Santiago Artiles Leon, godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder. 
         Til toppen av siden

 


 

PS 34/12 Høringsuttalelse til folkehelseforskriften

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 28.03.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Levanger kommune mener at det er positivt med en utvikling der folkehelse vektlegges i lovs og forskrifts form for både kommuner, fylkeskommune og stat. Levanger kommune ser imidlertid behov for noen presiseringer og mer tydeliggjøring av statens ansvar.
Tenkingen og intensjonen bak den nye folkehelseforskriften er prisverdig og god og vil bidra til god oversikt over helsetilstanden i befolkningen. Kommunene trenger mer praktisk hjelp til § 5, spesielt punktene a og b.
Staten må se det som sin oppgave å gi kommunene bedre verktøy og økonomiske midler for å kunne fylle den oppgaven de er satt til i lov og forskrift. Det må også utvikles en minimumspakke/basismodul som gir hovedoversikt over kravene som er satt til levering, samt informasjon om hvor kommunen kan finne flere kunnskapsbaserte kildeopplysninger.
Det er viktig at Fylkeskommunen ser sin rolle og er aktiv aktør opp mot kommunene i Folkehelsearbeidet. De må lede prosessen, gi kunnskap, råd og veiledning og være en aktiv informasjonsutveksler i dialog med kommunene.
1. Kommentarer til statens rolle og ansvar:
Levanger kommune ser det som meget viktig at staten bidrar mer i å få frem verktøy som bedre kan hjelpe kommunene med å lage gode og systematiske oversikter.
 
Derfor er det viktig at staten bidrar til at kommunene får gode og brukervennlige verktøy til den kvantitative innsamlingen av data, samt at de styrer denne viktige datainnhentingen, så kommunene kan bruke sine ressurser på lokale analyser og tiltak. Kommunene trenger også alternative verktøy for hvordan de skal analysere tilgjengelig data, hvordan komme inn i en planleggingsprosess der data og analyse av disse gir grunnlag for utarbeidelse av mål, tiltak og evaluering.
 
Det er positivt at Folkehelseinstituttet utgir Folkehelseprofiler og statistikkbank. Det er imidlertid nødvendig at kommunene kan komme med ønsker og innspill om hva de ser som nyttig informasjon i disse profilene.
 
Når det gjelder levevaner, er ikke statistikkgrunnlaget for kommunene ensartet. Dette gjelder de viktige innsatsområdene i samhandlingsreformen som røyking, overvekt, alkoholvaner, rus og fysisk aktivitet. Det er arbeidsomt og vil fordre mye administrative og økonomiske ressurser for å få frem slike oversikter. Nord-Trøndelag har HUNT, men dette er også data det koster å få tilgang til.
 
I statistikkpakken fra Folkehelseinstituttet synes voksne og ungdom å ha prioritet. Hva med den viktige informasjonen fra barnehagealder og opp til 13 år? Her ligger mye informasjon som tidlig kan si noe om fremtidsutfordringene for kommunene. Slike data må gjøres tilgjengelige.
 
Levanger kommune savner at forskriften klargjør spesialisthelsetjenestens bidrag i folkehelsearbeidet. Intensjonen i høringsnotatet er ikke videreført i forskriften. Deres rolle som samarbeidspartner og leverandør av statistikkmateriale må tydeliggjøres. Det samme må kommunenes rett til å få utlevert datagrunnlag fra spesialisthelsetjenesten.
 
2. Kommentarer til fylkeskommunens ansvar
Levanger kommune mener det er riktig at Fylkeskommunen tar et tydelig ansvar i folkehelsearbeidet, ser helheten og drar alle sektorer med i folkehelsearbeidet. Fylkeskommunen må være aktiv veileder og rådgiver for kommunene i de nye oppgavene.
 
De må ta ansvar for å sikre god kunnskapsinnhenting, sørge for informasjonsdeling og gode samarbeidsprosesser i tett dialog med kommunene.
 
3. Kommentarer til kommunenes rolle og ansvar
Kommunene er gitt nytt og utvidet ansvar i ny Folkehelselov. Ansvaret for oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen etter kravene i Folkehelselovens § 5, er presisert i egen forskrift. For å kunne oppfylle lovens punkt a og b, må kommunene samle mye informasjon på tvers av avdelinger og sektorer.
 
Det er et omfattende arbeid som må til for at kommunen skal kunne
skriftliggjøre dette helhetsbildet. Bruk av tid og ressurser til dette arbeidet, gir kommunen både en kompetansemessig, praktisk og økonomisk utfordring. Spesielt i oppstartsfasen blir dette krevende prosesser.
 
I de fleste kommuner er analysekompetansen mangelvare. Det vil tvinge kommuner som ikke har den kompetansen, til å jobbe interkommunalt. Det er også ressurskrevende. Det er en mangel at forskriften ikke tar hensyn til de administrative og økonomiske utfordringene kommunene har for å kunne levere etter de krav som er satt til dem. Samtidig er mye av dette bakgrunnsdata som er nødvendige for å utarbeide kommunale planer i hht plan- og bygningsloven, og det er viktig at arbeidet med innsamling og framstilling av data blir integrert.
 
I forskriftens § 3 står det at kommunen skal ha «nødvendig oversikt». Dette er et upresist begrep, som kan romme ulikt innhold. Det er ønskelig at forskriften er mer presis her og setter opp nasjonale standarder. Det klargjør plikten bedre for kommuner og tilsynsmyndigheter.
 
Vi registrerer også at kommunene blir pålagt ansvar for å ha oversikt over helsa til de med minoritetsbakgrunn. Dette kan bli et omfattende arbeid i kommuner med mange ulike nasjonaliteter.
       Til toppen av siden

 

 

PS 35/12 Vannanlegg 2003-2011 - Avslutning av regnskap

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 28.03.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Regnskapet fra følgende vannanlegg
           - Vannforsyning Åsen (Strømmen vannbehandlingsanlegg)
           - Utskifting av vannkummer
           - Kjønstadmarka 1.etappe
           - Røstadlia trykkøkningsstasjon
           - Erosjonssikring Hoklingen dam
           - Åsen (Torhaugen)
           - Sjøgata 2.etappe
           - Hammerøyvegen
           - Tistelvegen/Konvalvegen
           - Leangen
           - Holsandlia 3.etappe
           - Skånes-Rinnleiret
           - Sjøgrenda
           - Munkeby
           - Hovedplan
           - Rekkverk Hoklingen dam
           - Munkeby trykkøkningsstasjon
           - Holsand-Gråmyra
           - Momarka trykkøkningsstasjon
           - Sørmarka trykkøkningsstasjon
           - Utspylingsledning Skogn
      avsluttes med totale utgifter på kr. 19.671.837.
 2. Ubrukte midler på kr. 801.311 overføres til nytt prosjekt: Lekkasjesøk med rehabilitering av vannledninger.
         Til toppen av siden

 


 

PS 36/12 Finansrapport 31.12.11 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 28.03.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Foreløpig finansrapport for 2011 tas til orientering.
       Til toppen av siden

 

 

PS 37/12 Interkommunal barnevernsvakt - høring til kommunene i Nord-Trøndelag

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 28.03.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Levanger kommune støtter forlaget om opprettelse av en interkommunal barnevernvakt for kommunene i Nord-Trøndelag, og ønsker å delta i det videre planleggingsarbeidet for å etablere en slik vaktordning med Steinkjer som vertskommune.
       Til toppen av siden

Publisert: 23.12.2009 16:38 Sist endret: 11.05.2012 10:10
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051