Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 27.06.12

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Levanger rådhus, formannskapssalen, rom 3008, 3. etg. 
Tid: kl. 13:00-13:55

Sakliste som PDF  -    EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)

Protokoll som PDF  -    EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail) 

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 70/12 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 6. juni 2012 protokoll vedtak
PS 71/12 Okkenhaug krets - søknad om tilleggsstøtte til utbygging av bygdefiber utredning vedtak
PS 72/12 Marsimartnan 2012 - rapport og økonomisk oversikt utredning vedtak
PS 73/12 Fornyelse av kommunale salgs - og skjenkebevillinger for alkoholholdig drikk for perioden 01.07.2012 - 30.06.2016 utredning vedtak
PS 74/12 Krisesenter i Nord-Trøndelag – uttalelse til utredning om nytt krisesenter utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 + 4 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf - forfall
Hans Heieraas sp varaordfører sp x
Anne Grete Krogstad ap medlem ap/krf x
Arild Børseth ap medlem ap/krf x
Anne-Grethe Hojem ap medlem ap/krf x
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h - forfall
Hans Aalberg frp medlem frp - forfall
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv - forfall
Jostein Trøite sv varamedlem v/sv x Karl Meinert Buchholdt
Svein-Erik Veie ap varamedlem ap/krf x Robert Svarva
Nina Bakken Bye h varamedlem h x Andreas Jenssen Hjelmstad
Svein E. Musum frp varamedlem frp x Hans Aalberg

                  

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Alf Birger Haugnes kommunalsjef
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef


Merknader
Det ble gitt en orientering i lukket møte v/kommunalsjef Alf Birger Haugnes
       Til toppen av siden

 

 

 

PS 70/12 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 6. juni 2012

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 27.06.2012

Forslag i møte:
Protokoll fra formannskapets møte 6. juni 2012 godkjennes.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 6. juni 2012 godkjennes.
       Til toppen av siden

 

 

PS 71/12 Okkenhaug krets - søknad om tilleggsstøtte til utbygging av bygdefiber

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 27.06.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Tidligere vedtak om støtte til fiberbredbånd i Okkenhaug krets på kr. 250 000,-opprettholdes og det gis ikke ytterligere støtte til prosjektet.
       Til toppen av siden

 

 

PS 72/12 Marsimartnan 2012 - rapport og økonomisk oversikt

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 27.06.2012

Forslag i møte:
Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag – tillegg pkt. 2:
Hovedkomiteen for 2013 utvides med 2 representanter som velges av samarbeidsutvalget for næring.

Nina Bakken Bye (H) fremmet følgende tilleggsforslag – nytt pkt. 4:
Vurdering av hovedkomiteens sammensetning gjøres i god tid før Marsimartnan 2014.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 stemme.
Trøites tilleggsforslag avvist med 7 mot 2 stemmer.
Bye’s tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Regnskapet for 2012 godkjennes. Årets underskudd, kr 20.115,- dekkes av tidligere opparbeidet fond for Marsimartnan.
 2. Som ny hovedkomite velges:
  Grete Ludvigsen, leder, velges for 2013-2014, næringssjef L.K.
  Jan Tommy Svebakk, velges for 2013-2014, kommunalteknikk, L.K.
  Eva Gunn Eide, valgt for 2012-2013, kultur, L.K.
  Bente Anita Elden, velges for 2013-2014, Servicekontoret, L.K.
  John Helge Holmen, valgt for 2012-2013, kommunalteknikk, L.K.
  Jann Karlsen, valgt for 2012-2013, medlem Formannskapet
  Et medlem oppnevnes av hovedsponsor
 3. Hovedkomiteen oppnevner egen komité for fakkeltoget
 4. Vurdering av hovedkomiteens sammensetning gjøres i god tid før Marsimartnan 2014. 
         Til toppen av siden

 

 


PS 73/12 Fornyelse av kommunale salgs - og skjenkebevillinger for alkoholholdig drikk for perioden 01.07.2012 - 30.06.2016

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 27.06.2012

Forslag i møte:
Jann Karlsen (KRF) fremmet følgende forslag til vedtak:
Samtlige, allerede innvilgede salgs – og skjenkebevillinger for alkoholholdig drikk, jfr. saksframlegget, fornyes for perioden 01.07.2012 – 30.06.2015.

Avstemning:
Karlsens forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 3 stemmer som ble avgitt for rådmannens forslag til vedtak.

VEDTAK:
Samtlige, allerede innvilgede salgs – og skjenkebevillinger for alkoholholdig drikk, jfr. saksframlegget, fornyes for perioden 01.07.2012 – 30.06.2015.
       Til toppen av siden

 

 

PS 74/12 Krisesenter i Nord-Trøndelag – uttalelse til utredning om nytt krisesenter

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 27.06.2012

Forslag i møte:
Arild Børseth (DNA) fremmet følgende forslag til innstilling:

 1. Levanger kommune vil delta i samarbeidet om felles Krisesenter i Nord Trøndelag.
 2. Levanger kommune mener at vertskommunerollen legges til Innherred Samkommune.
 3. Som representant(er) til representantskapsmøtet velges Jann Karlsen, Randi Sunde Gran. Vararepresentant: Nina Bakken Bye


Avstemning:
Børseths forslag pkt. 1 tiltrådt med 7 mot 2 stemmer som ble avgitt for rådmannens forslag til innstilling pkt. 1.
Børsets forslag nytt pkt. 2 tiltrådt med 7 mot 2 stemmer.
Børsets forslag pkt. 3 enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune vil delta i samarbeidet om felles Krisesenter i Nord Trøndelag.
 2. Levanger kommune mener at vertskommunerollen legges til Innherred Samkommune.
 3. Som representant(er) til representantskapsmøtet velges Jann Karlsen, Randi Sunde Gran. Vararepresentant: Nina Bakken Bye
         Til toppen av siden
Publisert: 23.12.2009 16:38 Sist endret: 28.06.2012 07:35
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051