Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 26.11.14 - sak 99/14 - Vann og avløpsgebyr 2015

Geir Jostein Larsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Geir Jostein Larsen
Arkivref. 2014/8082
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 26.11.14 99/14
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. De vedlagte beregningene for avløp for årene 2013 – 2017 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrstørrelse i 2015.
  2. De vedlagte beregningene for vann for årene 2011 – 2015 godkjennes og legges til grunn for fastsetting for gebyrstørrelse i 2015


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

1

Vann og avløpsgebyr 2015 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Vann og avløpsgebyr er i kommunen ved forskrift som er vedtatt av Kommunestyret i medhold til vass- og avløpsanleggslova §3, og rammeforskrifter etter lovens §2. 

Loven bestemmer at gebyret skal bestå av ett engangsgebyr (tilkoblingsgebyr) og et  årsgebyr.  Gebyret fastsettes av kommunen.

Gebyret skal – helt eller delvis – dekke kommunens beregnede utgifter med anlegg og drift av ledningsnett som er felles for alle eiendommer, herunder renseanlegg av enhver art.

Etter forskriften skal gebyrfastsettelsen baseres på et regnskapsgrunnlag, hvor både kapitalkostnader ved avskriving av varige anlegg og årlig driftsutgifter er tatt med.  For å utjevne svingninger i gebyr kan kommunen i enkelte år ha overskudd på regnskapet, ved at overskuddet avsettes til bundet driftsfond som brukes i år med underskudd. I løpet av en beregningsperiode på maks 5 år skal regnskapet gå tilnærmet i balanse.

Denne perioden er tidligere fastsatt til årene 2013 -2017 for avløp.5 årsperioden for vann er tidligere fastsatt til årene 2011 – 2015. Derfor er beregningene for vann lagt opp til å gå i 0 i løpet av 2015. Det beregnes renter av fond. 

Vurdering:

Det foreslås ingen endringer på fastavgiften for vann og avløp.

Det foreslås ingen endringer på tilkoblingsavgiften for vann.

Ved bygging av pumpestasjon gis et fradrag på kr. 25.000,- for eiendommer som må pumpe avløpet inn på offentlig avløpsnett.  Dette fradraget gjøres på høy sats. Denne reduksjonen er ment som en stimulans til økt frivillig tilkobling til det kommunale nettet.

For avløp foreslås ingen andre endringer på tilkoblingsavgiften.

Pris pr. m3

For vann settes m3 prisen til kr. 8.40 for at en skal komme ut i balanse (0) i løpet av 5 - årsperioden 2011 -2015.  Dette etter at det ikke ble innfordret m3-avgift i 3. termin i 2014.

For avløp settes prisen til kr. 17.10 for at en skal komme ut i balanse i løpetav 5 – års perioden 2013 – 2017.  Dette etter avgiftsreduksjon på 23% og reduksjon av fond i 2014.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 26.11.2014 16:22
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051