Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 26.11.14 - sak 98/14 - Budsjettjustering - investeringsbudsjett 2014 Levanger kommune

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2014/8374
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 26.11.14 98/14
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Levanger kommunes investeringsbudsjett for 2014 nedjusteres med kr. 169.000.000,- jfr. vedlagt oversikt.
  2. Momskompensasjon for investeringer nedjusteres med kr. 27.200.000,-
  3. Budsjetterte inntekter ved salg av tomter etc. nedjusteres med kr. 33.000.000,-
  4. Det tas ikke opp ytterligere lån i 2014. Investeringer som ikke dekkes av låneopptak i 2014 finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler fra tidligere år. Eventuelle ubrukte lånemidler ved årets slutt forutsettes benyttet til senere års investeringer.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Levanger kommunes økonomireglement og Kommunelovens bestemmelser 

Vedlegg:

1

Budsjettjustering - tiltaksoversikt

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Både i henhold til Kommuneloven med tilhørende forskrifter og Levanger kommunes økonomireglement, skal budsjettet endres når det skjer vesentlige endringer i løpet av året. Levanger kommunes investeringsbudsjett foreslås endret som følge av at forutsetningene for budsjetterte bevilgninger er endret i løpet av budsjettåret.  

Vurdering:

Levanger kommunestyre vedtok ved behandlingen av budsjett for 2014 og økonomiplan 2014 – 2017 en investeringsplan for 2014. For enkelte av de vedtatte tiltakene ser rådmannen behov for å endre budsjettet på bakgrunn av endrede forutsetninger. Disse tiltakene vises i oversikt vedlagt saken (tiltak som ikke justeres er ikke tatt med i oversikten).

Det er flere årsaker til at budsjettet nå foreslås nedjustert. Hovedårsaken er forsinkelser/utsettelser som gjør at prosjektene ikke gjennomføres i 2014. De aller fleste av disse er planlagt gjennomført i 2015 (og i en viss grad senere i neste økonomiplanperiode). Rådmannen har forsøkt å ta hensyn til dette i forslag til budsjett for 2015 og økonomiplan 2015 – 2018. Noen få tiltak justeres noe opp ettersom kostnadene er noe høyere enn planlagt, eller på bakgrunn av de ikke var med i opprinnelig plan for 2014 (etterslep fra 2013 eller tidligere oppstart enn forventet). Det vises til kommentarer knyttet til prosjektene i vedlegget.

Kommunestyret vedtok samtidig som investeringsplanen også en plan for finansiering av investeringene. Denne foreslås justert nå gjennom redusert momskompensasjon, reduserte salgsinntekter og redusert bruk av lånemidler. Vedtatt låneramme for Levanger for 2014 er kr. 257.700.000,-. Vedlagte oversikt viser et behov for låneopptak på kr.  108.800.000,-. Nytt lånebehov til egne investeringer er dermed kr. 148.900.000,-. Av dette er det tatt opp et lån på kr. 50.000.000,-.

Ved avslutning av regnskapet for 2013 hadde Levanger kommune lånemidler på i underkant av kr. 160.000.000,- stående ubrukt. Dette innebærer at det ikke skal være behov for ytterligere låneopptak i 2014, samt at Levanger kommune ved vil ha en beholdning på ubrukte lånemidler på anslagsvis kr. 60.000.000,- ved utgangen av året. En vil også  i løpet av 2015 sannsynligvis måtte justere investeringsbudsjettet, og vil da justere opptak av lån i 2015 i forhold til hvor mye ubrukte lånemidler kommunen har ved utgangen av inneværende år. 

Klikk for større tabell, eller velg PDF/Excel nedenfor

Tabell som PDF - excel

Til toppen av siden





Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 26.11.2014 16:22
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051