Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 26.11.14 - sak 100/14 - Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 - Levanger kommune

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2014/8371
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 26.11.14 100/14
Kommunestyret    

 

Framlegges i møtet (utlagt 26.11.14, kl. 07:15)


Rådmannens forslag til vedtak til Administrasjonsutvalget:

Saken tas til orientering. 

Rådmannens forslag til innstilling til formannskapet:

 1. Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 vedtas.
 2. Det settes av 11% av skatteinntekter i margin.
 3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 10 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2015 til 3,5 o/oo i hele kommunen og for alle eiendommer.
 4. I medhold av eiendomsskattelovens § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:

  Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.

  For øvrig fritas:
  • Levanger kirkelige fellesråds eiendommer
  • Skogn folkehøgskoles eiendommer
  • Vårtun kristne oppvekstsenters eiendommer
  • Markabygda Montessoriskoles eiendommer
  • Levanger videregående skoles eiendommer
  • Trondheim Havn IKSs eiendommer
  • Innherred Renovasjons eiendommer
  • Museenes eiendommer
  • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
  • Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private fritas for eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom. Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i eiers bolig, fritas ikke.

  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer jfr. Eiendomsskattelovens §25.
     
 5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
 6. Det vedtas økonomireglement for 2015 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.
 7. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2015 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet.
 8. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 30.000.000,-.
 9. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2015 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 366.300.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 10. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
 11. Formannskapet får fullmakt til å omfordele midler innen de ulike hovedområder i investeringsbudsjettet.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Kommunelovens §§ 44-47 

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Tidligere år har rådmannen fått fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan etter Kommunestyrets vedtak. Det anses hensiktsmessig at denne ordningen videreføres. 

Alle vedlegg til budsjett/økonomiplan ligger som lenkedokument i plandokumentet. 

Obligatoriske økonomioversikter vil bli utarbeidet og framlagt til Formannskapets behandling av saken.

Innstillingen til skal legges ut til alminneligettersyn i minst 2 uker før behnandling i kommunestyret.

Vurdering:

Rådmannens vurderinger fremgår av budsjett-/økonomiplandokumentet.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 26.11.2014 16:23
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051