Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 21.08.13 - sak 50/13 - Garasjer med beliggenhet Jernbanegata

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref.   2013/5404
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 21.08.13 50/13

 

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Rådmannen anmodes om å starte et arbeid med sikte på å få sanert de private garasjene/bodene på kommunal grunn i Jernbanegata.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

  • Reguleringsplan Levanger sentrum, jfr. sak nr. 51/08 av den 25.06.2008.
  • Diverse henvendelser med bekymring ang det estetiske uttrykket disse garasjene gir i Levanger sentrum.


Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Det ligger i underkant av 30 garasjer/boder i privat eie på kommunal grunn i Jernbanegata i Levanger sentrum.

Det ligger i underkant av 30 garasjer/boder i privat eie på kommunal grunn i Jernbanegata i Levanger sentrum - klikk for større foto

Garasjene er av noe ulik standard og utseende, men det er et gjennomgående trekk at de ikke bidrar til noen forskjønnelse av byen. Det har jevnlig kommet henvendelser til kommunen om mulig sanering av garasjene. Saken fikk fornyet omtale rundt NRK-programmet om Nordlandsbanen der garasjene ble godt eksponert der de ligger mellom jernbanen og bykjernen.

I forbindelse med samfunnsutviklingen på 1950 tallet og utover ble det mer og mer vanlig at motoriserte kjøretøy fikk innpass i mange husstander, slik også her på Levanger.

De respektive tomter var på denne tiden ikke dimensjonert for bilbruk og garasjer. Med bakgrunn i dette faktum ble det på den kommunale grunn i Jernbanegata gitt tillatelse til plassering av ca. 33 stk. garasjer av ymse standard og kvalitet. Det er så langt en kan se aldri inngått noen skriftlige kontrakter på disse arealer mellom kommunen og de respektive garasjeeiere. Vegetasjon i forkant av garasjeportene tyder på at en god del av bygningene ikke er i aktiv bruk som garasje, men fungerer som lager/boder.

Klikk for større foto

Andre bygg er imidlertid mer i daglig bruk.

Klikk for større foto

Tidligere ble det avkrevd en leie på h.h.v. kr. 30,- (enkel) og kr. 60,- (dobbel) pr. år for leie av tomtegrunnen. Dette ble bragt til opphør for noen år siden da kostnadene forbundet med utsending av kravene oversteg inntektene som ble bokført.

Ved salg av garasjer i de senere år, er både selger og kjøper, dvs. den nye eier, så langt det er mulig, meddelt de faktiske forhold når det gjelder tomteforholdene i området.

Vurdering:

Reguleringsplan Levanger sentrum ble vedtatt i kommunestyrets møte den 25.06.2008, jfr. sak nr. 51/08. Av vedtaket fremgår at arealet der de aktuelle garasjer er plassert på skal erstattes med en avlastningsveg.

Bygningene er ikke på noen måte satt opp ulovlig i denne tidsepoke, men ettersom de står på kommunal grunn som er regulert til annet formål er det nok en forventning om at kommunen tar tak i saken med sikte på å få bygningene sanert. Selv om det ikke foreligger konkret framdriftsplan for bygging av ny avlastningsveg forbi området kan det være riktig å starte arbeidet med å få bygningene fjernet. Dersom formannskapet er av denne oppfatningen kan rådmannen innlede en dialog med eierne av bygningene med sikte på dette. 

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 21.08.2013 17:25
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051