Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 20.05.15

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Tid: kl. 14:20 - 14:40
Før formannskapet, møte i Styringsgruppe kommunereformen
Etter formannskapet, møte i Valgstyret

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst webmail)

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 41/15 Referatsaker utredning vedtak
PS 42/15 Godkjenning av protokoll protokoll vedtak
PS 43/15 Helsehus Staup – Funksjon (oppgaver), prosjektbudsjett og igangsetting utredning vedtak
PS 44/15 Midlertidig barnehage - Åsen og Ytterøy. Prosjektbudsjetter og finansiering utredning vedtak
PS 45/15 Nasjonal transportplan 2018 - 2027, innspill til Statens vegvesen utredning  vedtak
PS 46/15 Budsjettjustering - gang-/sykkelveger Levanger utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 7+1 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
NavnPartiFunksjonListeMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x  
Hans Heieraas sp varaordfører sp x  
Anne Grete Krogstad ap medlem ap/krf x  
Arild Børseth ap medlem ap/krf x  
Anne Grethe Hojem ap medlem ap/krf x  
Jann Karlsen krf medlem ap/krf - forfall
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h - forfall
Hans Aalberg frp medlem frp x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv x  
Astrid Juberg Vordal  ap  vara  ap/krf  Jann Karlsen  
Ingen vara h     - Andreas Jenssen Hjelmstad

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Øyvind Nybakken enhetsleder enhet Kommunalteknikk  

 

Orienteringer:

 

 

PS 41/15 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 20.05.2015

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
        Til toppen av siden

 

 

PS 42/15 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 20.05.2015

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 6. mai 2015 godkjennes.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 6. mai 2015 godkjennes.
        Til toppen av siden

 

 

PS 43/15 Helsehus Staup - Funksjon(Oppgaver), Prosjektbudsjett og igangsetting

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 20.05.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Planene for helsehus på Staup godkjennes med en kostnadsramme på 227 mill, inklusive mva og statlige tilskudd.

Investeringsbudsjettet for 2015 justeres i forbindelse med behandling av tertialregnskap for 1. tertial.
        Til toppen av siden

 

 

PS 44/15 Midlertidig barnehage - Åsen og Ytterøy. Prosjektbudsjetter og finansiering

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 20.05.2015

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Levanger kommune inngår avtale med Ramirent om kjøp av 37 brukte moduler fordelt på 2 bygg.

Midlertidig barnehage i Åsen etableres innenfor en kostnadsramme på 9,4 mill. kr. Prosjektet finansieres over 2015-budsjettet.

Levanger kommune erverver framtidige arealer til næring, gang- og sykkelveg og offentlig areal til en total kostnad på 4,0 mill. kr. Kjøpet finansieres over 2015-budsjettet.

Midlertidig barnehage på Ytterøy etableres innenfor en kostnadsramme på 7,65 mill. kr. Investeringsrammen 2015 for barnehage på Ytterøy økes med 4,65 mill. kr.

Nødvendige justeringer i investeringsbudsjettet foretas ved behandling av tertialrapporten.
        Til toppen av siden

 

 

PS 45/15 Nasjonal Transportplan 2018 - 2017, innspill til Statens vegvesen

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 20.05.2015

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Levanger kommune gir følgende innspill til prioriterte prosjekt til Nasjonal Transportplan 2018 – 2027:

Utbedringer/omlegginger.

 1. E6/Fv. 133, Rinnleiret, kryssutbedring/rundkjøring.
 2. E6/Fv. 122/Kv. Hyllvegen, Nossumhyllan, kryssutbedring/planfritt


Trafikksikkerhetstiltak.

 1. E6, belysning fra Ronglan og sørover.


Gang- og sykkelveger.

 1. XE6/Fv. 753 v/Esso Åsen og fram til Grennebakken.
          Til toppen av siden

 


 

PS 46/15 Budsjettjustering - Gang-/sykkelveger Levanger

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 20.05.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Følgende tiltak iverksettes og sluttføres i 2015
  1. Sundbrua – Røstad (Sjøgata – Holmgangen  -  Kjærlighetsstien/Røstadlandet)
  - Etappe 1: Sjøgata – Sjøparken/tidl. posthuset
  2. Sundbrua – Røstad (Sjøgata – Holmgangen  -  Kjærlighetsstien/Røstadlandet)
  - Etappe 2: Tidl. posthuset – Holmgangen g/s-bru – Levanger U-skole
  3. Elvebredden - Røstad
 2. Gml. Kongevei + del av Ringveien + del av Skolevegen utsettes til 2016
 3. 4,5 mill. kr av avsatte midler i økonomiplanen 2016 – 2018 overføres til 2015, slik at samlet budsjett 2015 blir 19,5 mill.kr

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 21.05.2015 07:54
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051