Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 19.08.15 - sak 71/15 - Oppføring av 36 nye omsorgsboliger i Åsen

Hilde Røstad - klikk for personkort
Saksbehandler: Hilde Røstad
Arkivref. 2015/589
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 19.08.15 71/15
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Planene for bygging av 36 omsorgsboliger i Åsen godkjennes med en kostnadsramme på 140 mill. inklusive mva. og statlige tilskudd.
  2. Investeringsbudsjettet for 2015 justeres i forbindelse med behandling av tertialregnskap for 2. tertial.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Bygging av 36 omsorgsleiligheter i Åsen ble vedtatt av kommunestyret i forbindelse med økonomiplanen for 2015-2018 den 17.12.2014, sak 61/14. Det vises også til notat utarbeidet av Rådmannen vedr. antall plasser (vedlegg 5), samt institusjonsplan behandlet av kommunestyret, sak 4/14.

Vedlegg:

1

Tegninger og beskrivelse PDF

2

Strategidokument PDF

3

Romprogram PDF

4

Budsjett PDF

5

Notat vedr. antall enheter PDF

6

Organisasjonsplan PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Prosjektet startet i januar 2015. Prosjektet er organisert som vist i vedlegg 6. Prosjektgruppa, med innspill fra helsefaglig gruppe (referansegruppe) har utarbeidet et strategidokument og et romprogram (vedlegg 2-3). Det ble først foretatt en prekvalifisering av 6 grupper for pris- og designkonkurranse. Gruppene besto av byggentreprenør, tekniske entreprenører, rådgivere, arkitekt og landskapsarkitekt.

Løsning, pris og intervju ble valgt som tildelingskriterier. Byggmestran med sine samarbeidspartnere ble valgt, de scoret høyest både på løsning og pris.

Senteret skal ivareta hensynet til frivilligheten. Det har vært et konstruktivt samarbeid med Samarbeidsutvalget i Åsen, som har bidratt med ønsker om innhold i bygningen.

Vi er nå inne i en samspillfase frem til 19. oktober. Byggestart er satt til november 2015. Før dette skal rivningsarbeidet være sluttført.

Innhold:

Omsorgsboligene i Åsen er en del av Levanger kommunes satsing på et økt antall tilrettelagte boliger for mennesker med behov for heldøgns helse- og omsorg. Boligene tilrettelegges for mennesker med kognitiv svikt (demens).

Det er lagt opp til boenheter som kan benyttes fleksibelt. Prosjektet inneholder 36 nye boenheter fordelt på 3 etasjer. Det er planlagt 30 omsorgsleiligheter fordelt på 6 bokollektiv. I tillegg kommer 6 selvstendige omsorgsboliger.

Bygget skal oppføres som passivhus.

Bokollektivene:

Hver enkelt boenhet i bokollektivene har en størrelse på 30-40 m2 og består av oppholdsrom/ soverom med hybelkjøkken som det er mulig å stenge av (skap), samt godt tilrettelagt bad. Skinne for takheis mellom seng og bad.

Omsorgsboliger som bokollektiv er beskrevet i Husbanken sin veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem – «Rom for trygghet og omsorg». Bokollektivene organiseres med tanke på stor grad av fellesskap. I hver etasje er det lagt opp til felles stue, spiserom og kjøkken.

Selvstendige omsorgsboliger:

Hver boenhet har et bruksareal på 65m2, 3 stk. toromsleiligheter og 3 stk. treroms- leiligheter. Leilighetene inneholder oppholdsrom (stue/ kjøkken), 1-2 soverom, bad, gang, bod og privat uteplass. Leilighetene ligger litt skjermet i forhold til bokollektivet.  For beboerne i de selvstendige omsorgsboligene vil det både være mulig både «å delta» og «ikke delta» i fellesskapet i bokollektivet.

Fellesrom og personalfasiliteter:

En «storstue» er også tatt inn i prosjektet, dette har også vært et sterkt ønske fra Samarbeidsutvalget. Foruten en arena for ulike aktiviteter og samlinger ved senteret, vil storstua også være et sted hvor pårørende og frivilligheten kan delta. Viser ellers til vedlagte romprogram (vedlegg 3).

Personalfasiliteter:

Senteret skal inneholde nødvendige kontorer, møterom, garderober, arealer for hjemmetjenesten mm. Viser ellers til romprogram (vedlegg 3).

Velferdsteknologi:

Bygningsmassen skal tilpasses dagens og fremtidens teknologiske løsninger. Heldøgnsplassene skal gi muligheter til individuelle tilpasninger ut fra funksjonsnivå og velferdsteknologiske muligheter.

Uteområde/ sansehage:

Det er planlagt en skjermet sansehage mot sør- og vest og en utsiktshage mot nord som er universelt utformet. 

Vurdering:

Etter de siste beregninger opererer en pr. 3.8.2015 med en budsjettert kostnad på kr. 140 mill. (vedlegg 4), rivningskostnadene er da inkludert.

Bygget er på 4380 m2. Noe som gir en kostnad pr. m2 på 31.963,-.

Med momsrefusjon og tilskudd fra husbanken vil kommunalt låneopptak bli som følger:

  • Totalkostnader:                                           140 mill.
  • Momsrefusjon:                                             35 mill.
  • Differanse:                                                  105 mill.
  • 45 % tilskudd fra husbanken                    47.25 mill.
  • Kommunalt låneopptak                           57.75 mill.


De kommunale kostnadene pr. boenhet vil da bli på 1.6 mill. kr. Ved nedbetaling over 40 år og en rente på 5 % vil en gjennomsnittlig månedlig kostnad pr. enhet på kr. 7765,- dekke kommunens investering.

Husbankens tilskuddsordninger er på 45 % av anleggskostnadene for omsorgsboliger. Den gunstige tilskuddsordningen skulle egentlig avvikles i 2015, den er nå videreført, men på ubestemt tid.

Opprinnelig var det satt av 63 mill. til 26 omsorgsleiligheter (brutto), tilsvarer 26 mill. (netto) i økonomiplanen for 2015-2018. I vedtaket ble det bevilget et tillegg på 11 mill. (netto), tilsvarer 26.6 mill. brutto, på grunn av økningen i antall plasser.

Med bakgrunn i ovennevnte vil det være behov for å øke kommunens låneopptak fra ca. 37 mill. til ca. 58 mill.

Rådmannen foreslår at endringen tas i forbindelse med tertialregnskapet.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 20.08.2015 08:41
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051