Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 19.08.15 - sak 70/15 - Høring - finansiering av private barnehager

Hartvik M Eliasson - klikk for personkort
Saksbehandler: Hartvik M Eliasson
Arkivref. 2015/4111 - /A10
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 19.08.15 70/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Av de to foreslåtte finansieringsmodellene ønsker Levanger en videreføring av dagens modell.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Utdanningsdirektoratets høring – finansiering av private barnehager

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  1. Høring – finansiering av private barnehager. Utdanningsdirektoratet PDF
  2. Høringsuttalelse - PBL (Private barnehagers landsforbund) PDF
  3. Høringsuttalelse – KS PDF
  4. Høringsuttalelse fra styrere i private barnehager i Levanger PDF
  5. Høringsuttalelse fra foreldreutvalget i Vårtun barnehage PDF
  6. Høringsuttalelse fra eier og daglig leder Abra Cadabra PDF


Saksopplysninger:

Utdanningsdirektoratet har utredet to alternative finansieringsmodeller for private barnehager med tilhørende forskrifter, og sender disse på høring.

Hovedspørsmålet i høringen er hvilken av disse modellene en ønsker å innføre.

I tillegg er det listet opp 36 spørsmål på detaljnivå som vil bli besvart administrativt, ettersom det ville være for omfattende i denne saksutredningen.

Kommunene er høringsinstans, og høringsfrist er satt til 20. august.

Det tas sikte på at ny forskrift vil tre i kraft fra 01.01.2016.

To alternative hovedmodeller for finansering

a) Videreføring av dagens modell
Denne modellen tar utgangspunkt i at tilskuddet til private barnehager skal beregnes på bakgrunn av utgiftene i kommunale barnehager i den enkelte kommune. Dagens finansieringsordning ble innført i 2011 da de øremerkede tilskuddene til barnehager ble innlemmet i rammeoverføringen til kommunene. Denne modellen legger til grunn at det skal være likeverdighet i finansieringen mellom private og kommunale barnehager.

b) Nasjonal sats med mulighet for lokal justering
I denne modellen skal tilskuddet til private barnehager beregnes ut fra en nasjonal sats, fastsatt på bakgrunn av de gjennomsnittlige driftskostnadene i de kommunale barnehagene i alle landets kommuner. I tillegg kan kommunen gjøre en lokal justering basert på bemanningstetthet og arbeidsgiveravgift i den enkelte kommunes egne barnehager.

Denne modellen viderefører ikke prinsippet om likeverdighet mellom private og kommunale barnehager, med mindre kommunen selv beslutter et slikt prinsipp.

Vi har mottatt høringsuttaler fra styrene i private barnehager, foreldreutvalget i  Vårtun barnehage og daglig leder ved Abra Cadabra barnehage.

Alle støtter forslaget til ny modell for finansiering av private barnehager.

Vurdering:

Hovedprinsippet for finansiering av kommunale tjenester er rammefinansiering etter objektive kriterier. Dette av fordi en ønsker å ha et lokaldemokrati der de ulike kommunestyrene skal ha mulighet til å prioritere ulikt ut fra ulike lokale behov. En tilskuddsberegning basert på nasjonale satser bryter i utgangspunktet med prinsippene bak rammefinansiering, ettersom satsene i praksis vil fungere som en øremerking av midler.

Nasjonale satser vil kunne føre til at kommuner som driver kostnadseffektivt, påføres økte kostnader som følge av at andre kommuner ikke driver like kostnadseffektivt. Det legges da til grunn at dagens ordning med likeverdig behandling ikke vil gjelde ved innføring av nasjonale satser for private barnehager.

KS skriver i sitt høringssvar at En nasjonal sats vil kunne føre til større forskjeller innen kommunen. I kommuner med god økonomi og en politisk høy prioritering av barnehagesektoren kan de kommunale barnehagene få bedre økonomiske vilkår enn den private barnehagen. I kommuner med dårlig økonomi og relativt lav politisk prioritering av barnehagene kan de private barnehagene få bedre økonomiske vilkår enn de kommunale barnehagene. Dette vil føre til konkurransevridning.

Nasjonal sats for private barnehager kan samlet sett medføre større utgifter for kommunen.

Det vil være enklere og mer forutsigbart for private å tilpasse driften ut fra en nasjonal sats, og dette vil også representere en administrativ forenkling i forhold til dagens modell, fordi beregning av tilskudd til private barnehager kan være komplisert og tidkrevende. Erfaringene med dagens modell i Levanger viser at det har vært mange og gjentatte diskusjoner med private barnehageeiere og deres organisasjoner om fordelingsnøkler, blant annet mht hvilke utgifter som skal medregnes.

Rådmannen vil på bakgrunn av dette anbefale at en velger alternativet med videreføring av dagens modell som finansieringsmodell når en skal velge mellom de to foreslåtte modellene. 

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 20.08.2015 08:41
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051