Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 19.08.15

Sted: Møterom 1008, 1. etg., Levanger rådhus
Tid: kl. 13:00 - 14:20 Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett

Sakliste (rev. 14.08.15) som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst webmail)

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 67/15 Referatsaker
utredning vedtak
PS 68/15 Godkjenning av protokoll protokoll vedtak
PS 69/15 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 12.08.15
utredning vedtak
PS 70/15 Høring - finansiering av private barnehager
utredning vedtak
PS 71/15 36 omsorgsboliger i Åsen utredning  vedtak
PS 72/15 Budsjett Nesset barneskole utredning vedtak
PS 73/15 Innherred Renovasjon IKS - Lik pris - Lik tjeneste for medlemskommunene i Innherred Renovasjon utredning vedtak
PS 74/15 Ny Nord-Trøndersk satsing på utbygging av digital infrastruktur - kommunalt bidrag utredning vedtak
PS 75/15 Innherredssamarbeidet og videreføring av Innherredsprogrammet, del III - saken trukket, settes opp til behandling i Samkommunetyret 07.09.15 utredning vedtak 

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
NavnPartiFunksjonListeMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x  
Hans Heieraas sp varaordfører sp x  
Anne Grete Krogstad ap medlem ap/krf x  
Arild Børseth ap medlem ap/krf x  
Anne Grete Hojem ap medlem ap/krf x  
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h x  
Hans Aalberg frp medlem frp x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv - forfall
 Ingen vara
     v/sv - Karl Meinert Buchholdt

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Øystein Lunnan
kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Hartvik Eliasson fagansvarlig barnehage
 

 

Orienteringer:

  • Næringsaktivitet på Gråmyra og godsterminal i Nord-Trøndelag/Skogn - v/Arild Sand - presentasjon - godsterminal PDF

 

 

PS 67/15 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 19.08.2015

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.

 

 

 

PS 68/15 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 19.08.2015

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 24. juni 2015 godkjennes.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 24. juni 2015 godkjennes.

 

 

 

PS 69/15 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 12.08.15

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 19.08.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Av framlagte høringer avgis ikke uttalelse.

 

 

 

PS 70/15 Høring -finansiering av private barnehager.

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 19.08.2015

Forslag i møte:

Jann Karlsen (KRF) fremmet følgende forslag til vedtak:

Av de to foreslåtte finansieringsmodellene ønsker Levanger å innføre ny finansieringsmodell, med et grunnleggende prinsipp om likebehandling av private og kommunale barnehager.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 4 mot 4 stemmer. Ordføreren stemme avgjorde.

VEDTAK:

Av de to foreslåtte finansieringsmodellene ønsker Levanger en videreføring av dagens modell.

 

 

 

PS 71/15 36 omsorgsboliger i Åsen

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 19.08.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Planene for bygging av 36 omsorgsboliger i Åsen godkjennes med en kostnadsramme på 140 mill. inklusive mva. og statlige tilskudd.

Investeringsbudsjettet for 2015 justeres i forbindelse med behandling av tertialregnskap for 2. tertial.

 

 

 

PS 72/15 Budsjett Nesset barneskole

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 19.08.2015

Forslag i møte:

Rådmannen fremmet følgende tilleggsforslag – nytt pkt. 4:

Låneramma for 2015 økes med kr. 11,5 mill

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling, med tillegg fremmet i møtet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Prosjektet Nesset skole utføres etter vedlagte planer med en kostnadsramme på 76 millioner kroner inkl mva.

Investeringsbudsjettet korrigeres slik (vedtatte tall i parentes)

 

2015

2016

2017

Nesset barneskole

15 (5)

49(22)

0(0)

Nesset uteareal

2(0,5)

10(5)

0(0)

 

 

 

Finansieringa korrigeres slik:

 

Tilskudd

MVA

Lån

Eksisterende økonomiplan

1

7,3

24,2

Revidert økonomiplan

1

16

59

Låneramma for 2015 økes med kr. 11,5 mill.

 

 

 

PS 73/15 Innherred Renovasjon IKS - Lik pris - Lik tjeneste for medlemskommunene i Innherred Renovasjon

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 19.08.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Levanger kommune godkjenner endringene i selskapsavtalen til Innherred Renovasjon IKS vedtatt av representantskapet i selskapet.

Gjennomføring av hytterenovasjon i de deler av kommunen som ikke har hatt det før må skje i nært samarbeid med berørte hytteeierforeninger/velforeninger.

 

 

 

PS 74/15 Ny Nord-Trøndersk satsing på utbygging av digital infrastruktur - kommunalt bidrag

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 19.08.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Under forutsetning av at Falstadsentret/ML-senteret bidrar med andel på kr. 400 000,-støttes utbygging av bredbånd til Ekne, etter ny Nord-Trøndersk satsing på digital infrastruktur, med kr. 400 000,-.

Beløpet belastes disposisjonsfondet.

 

 

 

PS 75/15 Innherredssamarbeidet og videreføring av Innherredsprogrammet, del III-

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 19.08.2015

Saken trukket av ordføreren.

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 19.08.2015 15:00
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051