Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 18.09.13

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Levanger rådhus, formannskapssalen
Tid: kl. 13:00 - 15:10

Sakliste som PDF   -   EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)

Protokoll som PDF - EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (3 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 65/13 Referatsaker utredning vedtak
PS 66/13 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 4. september 2013 protokoll vedtak
PS 67/13 Levanger ungdomsskole - Opsjon kulturscene utredning vedtak
PS 68/13 Søknad om utviklingsmidler - Fiborgtangen Næringspark utredning vedtak
PS 69/13 Uttalelse om permanent etablering av Sør-Innherrad kirkelige fellesråd utredning vedtak
PS 70/13 Høring - Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 9 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
NavnPartiFunksjonListeMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x  
Hans Heieraas sp varaordfører sp x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/krf x  
Arild Børseth ap medlem ap/krf x  
Anne-Grethe Hojem ap medlem ap/krf x  
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h x  
Hans Aalberg frp medlem frp x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv x  


 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Odd Håpnes enhetsleder kultur  
Grete Ludvigsen næringssjef  

 

Arbeidsmøte (etter behandling av de ordinære saker):

 

 

PS 65/13 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 18.09.2013

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 66/13 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 4. september 2013

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 18.09.2013

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 4. september 2013 godkjennes.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 4. september 2013 godkjennes.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 67/13 Levanger ungdomsskole - Opsjon kulturscene

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 18.09.2013

Orientering i møte:

Saksopplysning – driftskomiteens innstilling pkt. 2 PDF, v/rådmann Ola Stene

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende endringsforslag – pkt. 2

Når saken om framtidig kino (ref. f-sak 49/13) er avklart, bes rådmannen om å lage en utredning av Festiviteten som kulturarena. Utredningen må osv..som innstillingen...

Avstemning:

Driftskomiteens innstilling, pkt. 1, enstemmig tiltrådt.

Heieraas forslag til innstilling, pkt. 2, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Kulturscene med tilhørende arealer som vist i vinnerutkastet for plan- og designkonkurranse, legges ikke inn i prosjektet for Levanger ungdomsskole, med den begrunnelse at det ikke vil gi en tilfredsstillende løsning verken for skolen eller kulturlivet.
 2. Når saken om framtidig kino (ref.  f-sak 49/13) er avklart, bes rådmannen om å lage en utredning av Festiviteten som kulturarena. Utredningen må basere seg på en høring blant interesserte kulturaktører og deres behov, samt en klargjøring av hva som bør gjøres med Festiviteten for å imøtekomme disse behovene (innsetting av teleskopamfi mv). Saken legges fram for politisk behandling så snart som mulig.
  Til toppen av siden

 

 

 

PS 68/13 Søknad om utviklingsmidler - Fiborgtangen Næringspark

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 18.09.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Levanger kommune innvilger Fiborgtangen Vekst støtte på inntil kr 720.000 til utvikling av Fiborgtangen Næringspark i tråd med søknad av 20. august 2013.

Tilskuddet finansieres med bruk av disposisjonsfond.

Til toppen av siden

 

 

 

PS 69/13 Uttalelse om permanent etablering av Sør-Innherrad kirkelige fellesråd

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 18.09.2013

Habilitet:

Jann Karlsen ba om vurdering av sin habilitet i denne saken. Karlsen fratrådte møtet. Karlsen ble av et enstemmig formannskap erklært habil. Karlsen tiltrådte møtet.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.

VEDTAK:

Levanger kommune slutter seg til at det søkes om en permanent etablering av ett kirkelig fellesråd for kommunene Frosta, Verdal og Levanger fra 01.01.2014.

Til toppen av siden

 

 

 

PS 70/13 HØRING - Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 18.09.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Levanger kommune ønsker et politi som er en integrert del av samfunnet med en ledelsesstruktur som skaper trygghet og ivaretar nærheten til befolkning og det øvrige samfunnsapparatet slik Politiloven §1 anviser.
 2. Kommunen kan ikke se at det er dokumentert at de foreslåtte endringene vil gi et bedre og mer effektiv politi. Kommunen frykter derimot at den foreslåtte sentraliseringen og spesialiseringen vil føre til økt ressursbruk i sentrale organer, økt byråkratisering og dermed mindre til forebyggende og operativ virksomhet.
 3. Levanger kommune er opptatt av politiets arbeidsmåte i forhold til forebygging, oppfølging og samhandling med andre samfunnsaktører. Dette savnes i meldingen.
 4. Den foreslåtte modellen antas å gi som resultat at avstanden mellom politi og lokale samfunnsaktører blir lengre; noe som vil redusere mulighetene for å fange opp uheldige lokale utviklingstrekk på et tidlig tidspunkt.
 5. Det lokale politiets rolle som sentral aktør i helsefremmende lokalsamfunn gjennom både politiråd og SLT antar vi måtte bli skadelidende gjennom de foreslåtte endringene grunnet lang avstand mellom lokal ledelse og ledelse i politidistrikt.
 6. Levanger kommune etterlyser en grundig og ryddig analyse på hvorfor den økte ressurstilgangen de siste årene ikke har gitt ønsket effekt i operativ virksomhet i de enkelte politidistrikt.
 7. Dersom en struktur med seks distrikter velges bør også direktoratsrollen drøftes inngående, herunder om direktorat er nødvendig. Felles nødsentral for brann, helse og politi må vurderes for ytterligere robusthet, effektivitet, helhet og samhandlingskompetanse. Stjørdal peker seg ut som et svært godt egnet sted for lokalisering og oppbygging av det nye distriktets ledelse og nødsentral mht kompetansetilgang, logistikk og samhandling.


Gitt seks distrikter må de videre prosessene fokusere sterkt på hvordan tjenesteutøvelsen skal organiseres i nye regionale sammenhenger. Det er en forventning at kommunene blir sterkt involvert i disse vurderingene, hvor samhandling, nærhetsvurderinger og regional ledelsesstruktur blir viktige diskusjonspunkter.

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 03.10.2013 12:59
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051