Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 17.10.12 - sak 93/12 - Søknad om permisjon fra politiske verv - Torbjørn Andre Moe

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort 
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2012/7120 - /033
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 17.10.12 93/12

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Torbjørn Andre Moe - klikk for personkort

 

 

Torbjørn Andre Moe innvilges permisjon fra sine politiske verv for den perioden han avlegger førstegangstjeneste i forsvaret.

 

Ingvill Berg Fordal - klikk for personkort

 

 

 

 Ingvill Berg Fordal rykker opp som fast medlem til kommunestyret i permisjonsperioden.

 

Som nytt medlem til plan- og utviklingskomiteen i permisjonsperioden velges: ______________


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Torbjørn Andre Moe søker i brev 26. september 2012 om permisjon fra sine politiske verv. Bakgrunnen for søknaden er at han er blitt innkalt til å avlegge førstegangstjeneste i forsvaret fra 1. oktober. Han ser seg derfor nødt til å søke om permisjon så lenge han er i tjeneste. Det er uklart hvor lang tjenesten blir, men den skal i utgangspunktet vare 12 måneder. Han kommer til å melde fra til kommunen når tjenesten er avsluttet.

Moe har følgende verv


Kommuneloven sier følgende om opprykk og nyvalg:
§ 16, 2. ledd: ”Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i formannskapet eller fylkesutvalget, skal varamedlem fra det underrepresenterte kjønn tre inn så langt det er mulig.”
§ 16, 3. ledd: ”Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn.”
§ 16, 4. ledd: ”Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder”.
§ 16, 5. ledd: ”Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget.”
§ 16, 6. ledd: ”Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum.”

Vurdering:
Etter rådmannens skjønn fyller Torbjørn Andre Moe kriteriene for å få innvilget permisjon fra politiske verv. Rådmannen vil tilrå at søknaden om permisjon innvilges.

Ingvill Berg Fordal rykker opp som fast medlem til kommunestyret i permisjonsperioden.

Når det gjelder plan- og utviklingskomiteen er dette å betrakte som «et annet folkevalgt organ», jfr. kommuneloven §16, 3. ledd.

I kommentarene til kommuneloven brukes flytting fra kommunen som eksempel på at midlertidig uttreden kan praktiseres som «endelig» uttreden, og det er nærliggende å tolke det dit hen at dette kan overføres til andre situasjoner der lengden på fraværet kan være usikkert.

Rådmannen velger å følge samme tolkning som er gjort i andre sammenlignbare permisjonssaker. Det betyr at det må velges nytt medlem til plan- og utviklingskomiteen.
        Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 24.10.2012 08:47
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051