Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 17.10.12 - sak 92/12 - Søknad om fritak fra politiske verv - Terje Veimo

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort 
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2012/6860 - /033
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 03.10.12 88/12
Formannskapet 17.10.12 92/12

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapets vedtak i sak 88/12 om valg av Rolf Inge Elvbakken som 3. varamedlem til kontrollutvalget oppheves.

Som nytt 3. varamedlem velges: _________________

Hjemmel/bakgrunn for saken:

 
Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Formannskapet foretok i sitt møte den 3.10.12, sak 88/12, valg på nytt 3. varamedlem til kontrollutvalget.

Som beskrevet i sakspremissene er kommunalt ansatte utelukket fra valg til kontrollutvalget, jfr. Kommunelovens § 77

Vurdering:
Rolf Inge Elvbakken - klikk for personkort
 

 

Rolf Inge Elvbakken er kommunalt ansatt og da er han ifølge loven ikke valgbar. Nytt valg må derfor foretas.

 

 

Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.10.2012

Forslag i møte:
Anne Grete Krogstad (DNA) fremmet følgende forslag:
Som nytt medlem til Levanger kommunes kontrollutvalg velges:
Kari Johanne Kjerkol, Ap
Som nytt varamedlem 3 velges;
Rolf Inge Elvbakken, Ap

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Terje Veimo gis fritak fra sine politiske verv ut inneværende valgperiode.

Som nytt medlem til Levanger kommunes kontrollutvalg velges:
Kari Johanne Kjerkol, Ap
Som nytt varamedlem 3 velges;
Rolf Inge Elvbakken, Ap

Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til vedtak:
Terje Veimo - klikk for personkort

 


Terje Veimo gis fritak fra sine politiske verv ut inneværende valgperiode.

 

 

Som nytt medlem til Levanger kommunes kontrollutvalg velges: _______________

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Terje Veimo søker i e-post datert 13. september d.å. om fritak fra sine politiske verv i Levanger kommune. Dette grunnet flytting til Verdal kommune.

Veimo har følgende verv:


Terje Veimo har flyttet fra kommunen og kan da, etter kommuneloven pgr. 15, ikke inneha kommunale verv i Levanger.

Kommunelovens § 16, sier følgende om opprykk og nyvalg:

  • § 16, 2. ledd: ”Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i formannskapet eller fylkesutvalget, skal varamedlem fra det underrepresenterte kjønn tre inn så langt det er mulig.”
  • § 16, 3. ledd: ”Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn.”
  • § 16, 5. ledd: ”Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget.”
  • § 16, 6. ledd: ”Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum.”


Vurdering:
Rådmannen tilrår at Terje Veimo gis fritak fra sine politiske verv ut inneværende periode.

Varamedlemslisten til kommunestyret er ikke mulig å supplere uten nytt valgoppgjør.

Det må velges nytt medlem til Levanger kommunes kontrollutvalg.

Utelukket fra valg til kontrollutvalg er ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap, medlem og varamedlem av kommunal med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd og ansatte i kommunen, jfr. Kommunelovens § 77

Kontrollutvalgets sammensetning er:

Medlemmer Levanger kontrollutvalg 2011-2015
Navn Parti Funksjon
Gunnar Myhr h leder
Fanny Sofie Gausen ap nestleder
Terje Veimo ap medlem
Line Thorsen sp medlem
Asbjørn Folkvord sv medlem
Lars Forberg sp varamedlem 1
Anders Dalane v varamedlem 2
Kari Johanne Kjerkol ap varamedlem 3
Guri Skjesol sp varamedlem 4
Sølvi Sæther sv varamedlem 5
Erling Dalen krf varamedlem 6

        Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 17.10.2012 15:17
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051