Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 17.10.12

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Levanger rådhus, formannskapssalen, rom 3008, 3. etg. 
Tid: kl. 13:00-14:30

Sakliste som PDF -    EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)

Protokoll som PDF -    EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 90/12 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 3. oktober 2012 protokoll vedtak
PS 91/12 Frikjøp for plikten til å bygge egne parkeringsplasser. Fastsetting av satser. utredning vedtak
PS 92/12 Søknad om fritak fra politiske verv - Terje Veimo utredning vedtak
PS 93/12 Søknad om permisjon fra politiske verv - Torbjørn Andre Moe utredning vedtak
PS 94/12 Søknad om permisjon fra politiske verv - Anne Grete Krogstad utredning vedtak
PS 95/12 Navn på plass foran Trønderhall – Marit Breiviks plass utredning vedtak
PS 96/12 Samhandlingsreformen - lovpålagte samarbeidsavtaler utredning vedtak
PS 97/12 TV-aksjonen 2012 - Amnesty Internasjonal - søknad om tilskudd utredning vedtak
PS 98/12 Økonomirapportering 2. tertial 2012 - Levanger kommune utredning vedtak

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 5 + 2 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x  
Hans Heieraas sp varaordfører sp - forfall
Anne Grete Krogstad ap medlem ap/krf - forfall
Arild Børseth ap medlem ap/krf x  
Anne-Grethe Hojem ap medlem ap/krf x  
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h - forfall
Hans Aalberg frp medlem frp x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv - forfall
Svein-Erik Veie ap varamedlem 1 ap/krf x Anne Grete Krogstad
Nina Bakken Bye h varamedlem 1 h x Andreas Jenssen Hjelmstad

         

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Reidun Johansen konsulent  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  


Orienteringer:

 

 

PS 90/12 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 3. oktober 2012

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.10.2012

Forslag i møte:
Protokoll fra møtet 3. oktober godkjennes

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møtet 3. oktober godkjennes
        Til toppen av siden

 

 

PS 91/12 Frikjøp for plikten til å bygge egne parkeringsplasser. Fastsetting av satser.

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.10.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Satsen for frikjøp fra plikten til å bygge egne parkeringsplasser settes til kr. 300 000,- pr. manglende plass i henhold til Levanger kommunes vedtekt til plan- og bygningslovens § 69 nr. 4. Beløpet justeres årlig etter Statistisk Sentralbyrå sin ”Byggekostnadsindeks Veganlegg i alt”. Som basis for regulering benyttes indeks pr. 01.01.13. Beløpet justeres til nærmeste 10 000,- kroner.
 2. Det nye frikjøpsbeløpet iverksettes som gjeldende sats med virkning fra vedtaksdato.
          Til toppen av siden

 

 

PS 92/12 Søknad om fritak fra politiske verv - Terje Veimo

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.10.2012

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapets vedtak i sak 88/12 om valg av Rolf Inge Elvbakken som 3. varamedlem til kontrollutvalget oppheves.

Som nytt 3. varamedlem velges:

Forslag i møte:
Anne-Grethe Hojem, AP fremmet følgende forslag:
Som 3. vara til kontrollutvalget foreslås: Kåre Leira

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Formannskapets vedtak i sak 88/12 om valg av Rolf Inge Elvbakken som 3. varamedlem til kontrollutvalget oppheves.

Som nytt 3. varamedlem velges: Kåre Leira
        Til toppen av siden

 

 

PS 93/12 Søknad om permisjon fra politiske verv - Torbjørn Andre Moe

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.10.2012

Forslag i møte:
Anne-Grethe Hojem, AP fremmet følgende forslag:
Som nytt fast medlem i PUK, forslås: Ingvill Berg Fordal

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Torbjørn Moe innvilges permisjon fra sine politiske verv for den perioden han avlegger førstegangstjeneste i forsvaret.

Ingvill Berg Fordal rykker opp som fast medlem til kommunestyret i permisjonsperioden.

Som nytt medlem til plan- og utviklingskomiteen i permisjonsperioden velges:
Ingvill Berg Fordal 
        Til toppen av siden

 

 

PS 94/12 Søknad om permisjon fra politiske  verv - Anne Grete Krogstad

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.10.2012

Forslag i møte:
Anne-Grethe Hojem, AP fremmet følgende forslag:
Som nytt medlem til formannskap og samkommunestyre, foreslås: Astrid Juberg Vordal
Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger, foreslås: Nestleder Jorunn Skogstad går inn som ny leder i permisjonstiden. Rådet velger sjøl ny nestleder.
Einar Vandvik går inn som nytt medlem.
Som nytt styremedlem i Stiftelsen Skallstuggu, foreslås: Edvard Øfsti.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Anne Grete Krogstad innvilges permisjon fra sine politiske verv fram 30. juni 2013.


 

 

PS 95/12 Navn på plass foran Trønderhall – Marit Breiviks plass

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.10.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Plassen foran Trønderhallen gis navnet Marit Breiviks Plass
        Til toppen av siden

 

 

PS 96/12 Samhandlingsreformen - lovpålagte samarbeidsavtaler

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.10.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Tilslutningsavtale Levanger kommune – Rusbehandling Midt-Norge vedtas.
        Til toppen av siden

 

 

PS 97/12 TV-aksjonen 2012 - Amnesty Internasjonal - søknad om tilskudd

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.10.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Den lokale komiteen for TV-aksjonen 2012 innvilges et tilskudd på kr. 15.000,-.

Beløpet dekkes over konto: 14709-1000-1000.
        Til toppen av siden

 

 

PS 98/12 Økonomirapportering 2. tertial 2012 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.10.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 31.08.12 til orientering.
 2. Budsjettpostene for skatt og rammetilskudd oppjusteres med kr. 8.250.000,-
 3. Avsetningen til årets lønnsoppgjør økes med 6,8 millioner kroner. 1,8 millioner av dette trekkes inn fra enhetene på grunn av besparelser under vårens streik.
 4. Barnevernstjenesten styrkes med 2,0 millioner kroner
 5. Avdelingen for spesialundervisning (TOA) ved Frol oppvekstsenter styrkes med 1,0 millioner kroner
 6. Kulturbudsjettet styrkes med kr. 175.000,- til dekning av SLT-koordinator og tilskudd til Paul Okkenhaug-selskapet.
 7. Kr. 75.000,- bevilges til fullfinansiering av feierbil
 8. Egenkapital fra Næringsselskapet, 6,5 millioner kroner avsettes til VVA-arbeid på Rinnleiret (2,5 mill kroner) og reguleringsarbeid/utbyggingsavtale Vassmarka (4,0 mill. kroner)
 9. Innbetalinger fra private aktører i samband med utbyggingsavtale på havna avsettes til et bundet investeringsfond øremerket infrastruktur i havneområdet.
 10. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer mellom enhetene i samband med lønnsoppgjøret.
          Til toppen av siden
Publisert: 23.12.2009 16:38 Sist endret: 23.04.2013 10:24
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051