Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 16.05.12 - sak 54/12 - Årsregnskap og årsberetning 2011 - Levanger kommune

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort 
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2012/3958
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 16.05.12 54/12
Kommunestyret

 

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Levanger kommunes årsregnskap for 2011 fastsettes med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr. 8.545.869,29.
 2. Rådmannens årsberetning og årsrapport tas til orientering.
 3. Det regnskapsmessige resultatet for 2011 disponeres slik:
  Avsetning enhetsfond  kr. 2.000.000,00
  Avsetning utviklingsfond  kr. 2.000.000,00
  Avsetning disposisjonsfond kr. 4.545.869,29


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Kommuneloven §48 Årsregnskapet og årsberetningen

Vedlegg:

 1. Årsregnskap 2011 - Levanger kommune PDF
 2. Årsberetning 2011 - Levanger kommune PDF
 3. Årsrapport 2011 - tillegg til beretning - Levanger kommune PDF
 4. Revisjonsberetning 2011 - Levanger kommune PDF
 5. Brev nr. 5 til Kontrollutvalget i Levanger kommune PDF
 6. Brev nr. 7 til Kontrollutvalget i Levanger kommune PDF
 7. Kontrollutvalgets uttalelse til Levanger kommunes årsregnskap 2011 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Med dette legges Levanger kommunes årsberetning og årsregnskap for 2011 fram til behandling.

Kommunens regnskap for 2011 er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på drøye 8,5 millioner kroner.

Rådmannen foreslår at resultatet for 2011 avsettes til å styrke kommunens ulike fond.  Det foreslås å avsette 2 millioner kroner til enhetsfond – dette er midler som skal fordeles på de enhetene som hadde et regnskapsmessig mindreforbruk i 2011. Det vil i den sammenheng bli fremmet en egen sak med evaluering av den fordelingsmodellen Levanger kommune så langt har benyttet, og med eventuelle forslag til endringer i tildelingskriteriene. Saken vil bli fremmet før fordelingen av midlene foretas. I tillegg forslås det å avsette 2 millioner kroner til utviklingsfondet – dette er midler som er tenkt benyttet til ulike utviklingsoppgaver som det ikke settes av penger til i de opprinnelige budsjettene. Resterende beløp, drøyt 4,5 millioner kroner, foreslås avsatt til å vedlikeholde/styrke kommunens ordinære disposisjonsfond.

Vurdering:
Rådmannen opplever at 2011 var vært et svært positivt år for Levangersamfunnet.
Året ble i stor grad preget av 1000 års markeringen, og har gitt innbyggerne mange gode opplevelser og kommunen mye positiv omtale som forhåpentligvis har bidratt til trivsel og stolthet.

Folketallet økte med 181 personer til 18 922 ved årsskiftet. Det er veldig positivt at det både er fødselsoverskudd og netto innflytting. Med samme positive utvikling forventes kommunen å passere 19 000 innbyggere 1. halvår 2012.

Sysselsettingen er rekordhøy, og politiet rapporterer om svært lav kriminalitet i Levanger. Det er belegg for å si at de fleste innbyggerne våre har hatt et bra år, selv om det selvsagt også i Levanger er mange som har store utfordringer.

Volumet på de kommunale tjenestene har vært større enn noen gang tidligere. Det er særlig barnehager og barnevern som har økt i volum, men også pleie og omsorg er trappet opp i henhold til vedtatte planer.

Andelen elever med spesialundervisning øker, og blir finansiert innenfor skolenes økonomiske ramme. Dette fører til mindre ressurser til delingstimer, og er en ikke ønsket utvikling.

Trønderhallen tatt i bruk våren 2011, og åpningen ble market med besøk av HM Kong Harald 26. august 2011. Anlegget er blitt svært godt mottatt, og har hatt godt besøk i sitt første år. Mange har hatt gode opplevelser både som aktører og publikummere, og vil forhåpentligvis bidra til bolyst og folkehelse i regionen. Kommunen bidrar med betydelige midler for å subsidiere leieprisene for lag og foreninger i henhold til idrettspolitisk plan fra 2010.

Det er ellers arbeidet mye med å få på plass et elektronisk system for kvalitet og internkontroll i 2011. Svært mange rutinebeskrivelser er nå på plass, men arbeidet med revisjon av årsregnskapet for 2011 viste at vi fortsatt har betydelige mangler i vår internkontroll. Rådmannen vil gi dette arbeidet høy prioritet i 2012.

Rådmannens øvrige vurderinger fremgår av den vedlagte årsberetningen for 2011.
       Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 16.05.2012 17:19
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051