Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 16.05.12 - sak 53/12 - Levanger kommune melder seg inn i Sykkelbynettverket

Øyvind Nybakken - klikk for personkort 
Saksbehandler: Øyvind Nybakken
Arkivref. 2012/3921
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 16.05.12 53/12

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Levanger kommune melder seg inn i Nasjonalt nettverk for sykkelbyer i Norge.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 • “Opplevelsesrike sykkelturer i Verdal og Levanger” (kopi brosjyre)


Saksopplysninger:
Nasjonalt nettverk for sykkelbyer i Norge er et faglig nettverk og ressursmiljø for deltakende byer og tettsteder. Aktiviteten i nettverket vil knyttes til tre hovedområder:

 • Nettverkssamlinger, fagmøter og kurs
 • Studieturer
 • Samle informasjon og etablere informasjonskanaler (nettsider, nyhetsbrev)


Nettverkets formelle organisering består av sekretariat, prosjekteier og råd. Syklistenes Landsforening har sekretariatsfunksjonen, og er engasjert til denne oppgaven av prosjekteier Vegdirektoratet. Rådet består av representanter fra kommuner, fylkeskommuner, Statens vegvesen, Miljøverndepartementet og Helsedirektoratet.

Medlemskap i Sykkelbynettverket er gratis. Innmelding må skje ved at det fattes vedtak om medlemskap av kommunestyret. Medlemskap i nettverket vil være et “verktøy” og gi et godt grunnlag for å forberede arbeidet på “Sykkelbyen Levanger”.
Statens Vegvesen er en sentral aktør med bl.a. å utvikle sykkelbyer gjennom samarbeidsavtaler mellom Statens vegvesen, fylkeskommune og kommune. Statens vegvesen drifter sykkelbynettverket www.sykkelby.no.

Nasjonal sykkelstrategi – Sats på sykkel” foreligger nå som grunnlagsdokument for Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-2023 (legges fram for Stortinget vår 2013);. Strategiens budskap, hovedmål og delmål er:
Budskap:  Sats på sykkel!
Statlige, regionale og lokale myndigheter satser sammen for å få flere på sykkel! Det foreslås å dele virkemidlene inn etter tre innsatsområder (for å nå målene):

 • Samarbeid og organisering
 • Kommunikasjon og mobilitetspåvirkning
 • Fysisk tilrettelegging


Hovedmål:  Sykkeltrafikken i Norge utgjør 8 prosent av alle reiser innen 2023

Delmål:

 • Fremme sykkel som transportform
 • Sykkeltrafikken i byer og tettsteder er minst doblet
 • Bedre framkommelighet og trafikksikkerhet for syklister
 • 80 prosent av barn og unge går eller sykler til skolen


Regjeringen la 25. april d.å. fram Klimameldingen , hvor også satsning på kollektivtrafikk og gang-/ sykkelveier vil bli prioritert; Bl.a. skal bevilgningen til gang- og sykkelveier fordobles innen 2017;

 • Regjeringen blinker ut sykkel som et viktig klimapolitisk tiltak. Dette styrker sykkeltrafikk som et sentralt transportpolitisk virkemiddel.
 • Meldingen viser til at sykkel er blant de klimatiltak som har størst samfunnsøkonomisk nytte som følge av de enorme gevinstene økt sykling har for folkehelse. I tillegg vil økt sykkeltrafikk bidra til bedre trafikkavvikling i byene, avlaste veg- og kollektivsystemet. På sikt vil økt sykling bidra til å redusere behovet for økt vegkapasitet.
 • Regjeringen vil prioritere statlige midler til de byer som selv ønsker å satse på sykkel. Dette er et fornuftig grep. Erfaringsmessig bidrar dette til større lokal vilje til å prioritere sykkel. Det beste eksempelet i Norge på dette er Kristiansand der statlige belønningsmidler i en årrekke er benyttet til sykkeltiltak. I Kristiansand øker sykkelandelen, og er i dag på ni prosent.
 • Satsingen på sykkel vil ifølge klimameldingen bli konkretisert i Nasjonal transportplan 2014-2023 som trolig legges frem for Stortinget våren 2013. Regjeringen varsler et krafttak, blant annet ved å øke bevilgningene til det dobbelt av dagens nivå. Dette innebærer minimum 600 millioner kroner til sykkelveger per år.
 • Behovet for investeringer i hovedvegnettet for sykkeltrafikk i byer og tettsteder er på minst 10 milliarder kroner. Det er i byene og tettstedene at sykkeltrafikken har størst potensial som et klimapolitisk virkemiddel.


Vurdering:
Nettverket legger hovedvekt på tilrettelegging i byer og tettsteder med mer enn 5.000 innbyggere. Statens vegvesens regioner deltar ut fra riksvegansvaret. Medlemskap i Sykkelbynettverket gir tilgang til kurs, samlinger og studieturer i regi av nettverket, og annen informasjon for bedre å kunne legge til rette for sykling.

Kommuneplanens samfunnsdel 2008 – 2020 for Levanger og Verdal har, innenfor både satsningsområde Oppvekstmiljø, Folkehelse og Fysiske omgivelser, i seg mål og vegvalg som gjør det naturlig og nødvendig å legge en strategi og plan på utbygging av sykkelveinettet i disse kommuner.

Rådmannen utarbeider nå en egen Gatebruksplan for Levanger sentrum. En trafikkanalyse skal være klar i juni, som et av flere underlag for Gatebruksplanen (ca. klar tidlig høst 2012). I denne planen vil bl.a. satsning på gang- og sykkelveger bli diskutert.

Hovedplan Veg vil snart bli startet opp, heri også behov for revisjon av Trafikksikkerhetsplan og videre utbygging av bl.a. gang- og sykkelveger langs både kommunale og fylkeskommunale veger. Folkehelseperspektivet vil være kriterier bl.a. i utvelgelse av prosjekt.

Levanger har et fantastisk utgangspunkt med et stort miljø omkring fysisk aktivitet på sykkel. Sykkelrittet ”Tour de Tomtvatnet” har siden første ritt i 2008 hatt en tredobling av antall deltakende og bidrar nok i høyeste grad til det økende antall syklister som kan sees rundt på landeveiene på denne tiden av året. I tillegg ble sykkelkart med 10 opplevelsesrike turer i området Levanger/Verdal laget av bedriftsidretten i 2010. Dette kartet kan videreutvikles med flere turer (bl.a. til Stokkvola!) og med egen sykkelkart-App. Muligheter for utvikling av terrengsykkelløyper i f.eks Staupsmarka, Børsåsen, Torsbustaden eller Vulusjøen bør vurderes i samarbeid med idrettslagene. Sist men ikke minst opplever sykkelsportmiljøet på Levanger en voksende interesse for sykkelsporten, og med nybygging av sykkelvelodrom på Moan ligger forholdene meget godt til rette for sykkelaktivitet i Levanger både i bredde og i topp.

Rådmannen vil ta initiativ til å arbeide fram en samarbeidsavtale mellom Statens Vegvesen, Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Levanger kommune på å videreutvikle Levanger som; Sykkelby1!
       Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 12.03.2013 09:51
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051