Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 16.05.12 - sak 52/12 - Ladestasjoner i Levanger – søknad om støtte, framtidig opplegg og kjøp/leasing av kommunal el-bil

Alf Birger Haugnes - klikk for personkort 
Saksbehandler: Alf Birger Haugnes
Arkivref. 2012/1315 - /223
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 16.05.12 52/12
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling: (korrigert 15.05.12)

  1. Levanger kommune støtter hurtigladerstasjonen på Gråmyra med kr. 75 000,-.     
  2. Det forutsettes at EV-Power AS bidrar aktivt i planleggingen av et framtidig funksjonelt nett for ladning av elbiler i Levanger. Planen legges inn som en del av Gatebruksplanen for Levanger sentrum.
  3. Kommunen anskaffer en elbil for kommunal bruk ved rådhuset som en prøveordning.  Det settes av inntil 300 000 kr til formålet
  4. Både tilskudd og anskaffelse av elbil belastes disposisjonsfond.


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Bygging av en hutigladestasjon på Gråmyra som en del av et regionalt nett av hurtigladestasjoner i Trøndelagsfylkene.

Vedlegg:

  1. Søknad om tilskudd fra EV Power AS i e-post av 14.02.2012 PDF
  2. Brev fra Nord-Trøndlag fylkeskommune av 06.01.12 vedr. informasjon om arbeidet med å bygge ut nettverk for lading av elektriske kjøretøy i Nord-Trøndelag PDF


Saksopplysninger:
EV Power har i e-post av 14.02,2012 søkt om et tilskudd på kr. 200 000,- fra Levanger kommune til en hurtigladerstasjon på Gråmyra i tilknytning til den nye XY-stasjonen og ny raste- og hvileplass. Hurtigladestadsjonen er en del av et nettverk som er planlagt utbygd i Trøndelagsfylkene i perioden 2012 – 14 som vist på figuren under.

Hurtigladestadsjonen er en del av et nettverk som er planlagt utbygd i Trøndelagsfylkene i perioden 2012 – 14 som vist på figuren - klikk for større illustrasjon 

 
Prosjektet på Gråmyra har følgende budsjett:


 

Initiativet ut fra eiernes ønsker er å bidra til redusert utslipp av klimagasser og lokal forurensning fra vegtrafikken. I tillegg ønsker selskapet å legge et grunnlag for kommersiell drift av infrastruktur som sikrer god mobilitet for elbiler over tid.

Fylkeskommunen har stilt seg svært positiv til prosjektet. Fylkesrådet har støttet prosjektene med 1,9 mill. kr. Se vedlagte brev. I brevet blir det redegjort for at 30 % av klimautslippene kommer fra vegtrafikken. Tiltakket ansees derfor som viktig.

Vurdering:
Rådmannen er stiller seg generelt svært positiv til satsingen på bruk av elbiler som et av mange tiltak for å redusere utslippe av klimagasser på litt lengre sikt og slutter seg til fylkeskommunen vurderinger. Rådmannen ønsker imidlertid å se søknaden om støtte til en hurtigladerstasjon på Gråmyra i en større sammenheng. Stasjonen på Gråmyra har først og fremst et regionalt perspektiv og vender seg i stor grad mot gjennomgangstrafikken langs E6. For lokal bruk i Levanger vil denne ha mindre betydning. For private brukere vil det meste av behovet for ladning skjer hjemme. Kommunen har også allerede bygd en laderstasjon i Sverres gt. Ved Sykehuset Levanger er det også etablert en stasjon.

Ut fra betraktningene ovenfor vurderer rådmannen det omsøkte beløp meget høyt. Fylkeskommunen bidrag er på kr. 100 000,-. Fylkeskommunen bidrag bør vurderes ut fra deres rolle som regional aktør i dette tilfelle. Ut fra de kunder laderstasjonen vil betjene, bør kommunens bidrag være lavere. Rådmannen vil derfor foreslå kr. 75 000,- i tilskudd til prosjektet.

Rekkevidden for elbiler har de senere år hatt en rivende utvikling. I dag er den mest benyttede ”familiebilen” en rekkevidde på ca. 14 mil. Litt redusert på vinteren. Allerede neste år vil det komme biler som kan kjøre nesten hele strekningen Oslo – Trondheim uten ladning. I tillegg vil det komme Hybridbiler som kan lades opp. Elbilene har i dag et både gunstig avgiftsregime og fordeler mht. parkering, bomveger etc. I den nylig framlagte klimameldingen er det antydet at avgiftsregimet vil bestå fram til 2020. Dette er svært viktig mht. forutsigbarheten ved kjøp og bruktpris for elbiler. Bruktbilprisen vil bl.a. ha betydning for leasingavtalene for slike biler.

Figuren nedenfor viser de forskjellige laderteknikker for elbiler.

Figuren viser de forskjellige laderteknikker for elbiler - klikk for større utgave 


Som figuren viser vil elbilene lades med forskjellige teknikker. For å få et system som blir attraktivt for brukerne, vil rådmannen foreslå at det lages en plan for laderstasjoner i Levanger. Rådmannen finner det naturlig at dette blir en del av den gatebruksplan som er underutarbeidelse. Antallet hurtigladerstasjoner vil sannsynligvis ikke bli stort. Ut fra erfaringer fra andre plasser vil lokalisering med lett tilgjengelighet for taxier, større arbeidsplasser etc. være aktuelle lokaliseringer. Det vil også være viktig at lokalisering av de forskjellige typer laderstasjoner sees i sammenheng med gang- og sykkelvegsystemet og en utredning mht. bruk av bysykler for Levanger. Dette er alle forhold som bør inngå i gatebruksplanen.

Rådmannen har hatt flere møter med EV Power om den omsøkte laderstasjonen og behovet for en plan for laderstasjoner i Levanger. EV Power har sagt seg villig til å delta i en slik planlegging. Dette er et arbeid som bør starte forholdsvis raskt hvis det skal bli en del av og samordnes med andre tiltak i gatebruksplanen.

Effekten av et slikt tiltak er lite med de antall biler som i dag finnes. Det er de nærmeste åra forventet en vesentlig økning i antall elbiler. Trondheim kommune har under vurdering effekten av overgang til elbiler og lønnsomheten. Rådmannen regner med at disse vurderingene er klar før et opplegg for laderstasjoner skal inn i gatebruksplanen.

Selv om det ikke er lønnsomhet i utvikling av slike tiltak i dag, vurderer rådmannen det viktig at kommunen gir klare signaler at det vil bli tilrettelagt for elbiler. Med den utvikling som har skjedd og vil skje mht. elbilenes rekkevidde, vil rådmannen foreslå at kommunen anskaffer elbil for bruk i rådhuset. Ladning kan her skje på natta, se figur for laderteknikker ovenfor. Hvis det etableres en hurtigladerstasjon i jernbane-/rådhusområdet som også taxibiler kan benytte, gir dette stor rekkevidde og muligheter for effektiv bruk av elbil. 

(Nedenfor utlagt 15.05.12)
Elbilforeningen har laget en oversikt over dagens tilgjengelige el biler i det norske markedet. En vil be om tilbud fra flere leverandører, men for å kunne velge en bil med en viss rekkevidde og driftssikkerhet i vintermånedene anbefales å sette av inntil 300 000. Det antas ikke lønnsomt å lease en slik bil. Rådmannen tilrår at både tilskuddet til hurtigladestasjon og anskaffelse av el bil belastes disposisjonsfond.
       Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 11.03.2013 14:20
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051