Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 16.05.12 - sak 51/12 - Kulturmiljøfredning av trehusbyen Levanger - arkeologiske registreringer

Hilde Røstad - klikk for personkort 
Saksbehandler: Hilde Røstad
Arkivref. 2011/1010 - /D10
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 16.05.12 51/12
Kommunestyret

 

Rådmannens forslag til innstilling:
Det avsettes kr. 315.000 til arkeologiske registreringer i Levanger sentrum sommeren 2012. Beløpet belastes disposisjonsfond.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Sommeren 2011 ble det gjort arkeologiske registreringer i Levanger sentrum. Formålet var for det første å registrere, påvise og avgrense automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet for kommunens reguleringsplan for Levanger sentrum; for det andre å identifisere, lokalisere og beskrive de etterreformatoriske kulturlagenes utstrekning og karakter innenfor planområdet i forbindelse med Riksantikvarens kulturmiljøfredning av Levanger sentrum.

Riksantikvaren dekket kostnadene for den arkeologiske registreringen som deres bidrag til prosjektet ”Kulturmiljøfredning av trehusbyen Levanger”.

Vedlegg:

  1. Endelige / ferdige rapport - Kulturminnefredning av trehusbyen Levanger PDF


Saksopplysninger:
Etter de arkeologiske registreringene sommeren 2011 utarbeidet NIKU og Nord-Trøndelag Fylkeskommune en rapport som konkluderte med blant annet følgende:

”De arkeologiske registreringene har frambragt ny kunnskap om forekomst, utstrekning og karakter av kulturlagene i Levanger sentrum. Det er dokumentert både før- og etterreformatoriske aktiviteter i området fra Kirkegata og ned mot Sundet, samt nyere tids utfyllinger i de lavere områdene øst mot Levangerelva. Videre er middelalderkirkegårdens avgrensning påvist ved hjelp av eldre kart. I tillegg (fig. 39, bilag 2) er det gjort registreringer og observasjoner i forbindelse med arbeider i grunnen utført av andre i den tiden de arkeologiske registreringene pågikk. Det ble også gjennomført registrering av eldre steinkjellere i Levanger sentrum, samt også registrering av gjenanvendte steiner fra den revne middelalderkirken.

På tross av gjennomgang av kommunens kart, og samtaler med personale fra kommunen, framkom det ikke tilstrekkelig nøyaktige opplysninger under forarbeidene som antydet at bæremassene var blitt skiftet ut i store deler av sentrums gatenett. Dermed ga ikke registreringene de overgripende resultater om kulturlagenes utbredelse og karakter som man håpet på. Kunnskap om kulturlag i spesielt de nordøstre deler av sentrum, men også i deler av de østre områder mangler således. Det vil bli foretatt boreprøver i områdene for de tidligere meanderne, noe som vil kunne bøte på dette kunnskapshullet. Av disse årsaker lar det seg med nåværende kunnskapsstatus ikke gjøre å utarbeide oversiktskart som viser kulturlagenes utstrekning og tykkelse innenfor reguleringsplanområdet.

I og med at kulturlag var fjernet i såpass store områder av sentrum, er det trolig en nødvendig løsning å foreta tilleggsregistrering i flere men mindre felter. Det vil fortsatt være behov for nye registreringer i de nevnte områder i nord/øst. Disse feltene bør legges til utvalgte bakgårder inne i kvartalene, hvor sannsynligheten for store moderne inngrep er små. Det er svært få gater i nordre og østre deler av sentrum hvor kulturlagene ikke allerede er fjernet. Det bør derfor trolig tas opp ett eller to felter i bakgårder vest for Kirkegata for å få bedre kunnskap om kulturlagsforekomsten i dette området, da den kan vise seg å inneholde mer informasjon enn hva som er innhentet i grøftene ute i gatene. I tillegg bør det betenkes at kulturlagenes bevaringstilstand trolig er generelt bedre inne i bakgårdene enn i kanten av gamle grøfter, da det organiske innholdet i kulturlagene brytes raskere ned der tilgangen til luft er større enn i ubrutte lag. I og med at slike registreringsfelter vil måtte legges også på privat grunn, må arbeidet med å identifisere egnede steder og få til avtaler med grunneier raskt settes i gang.”

Vurdering:
I og med at kulturlag er fjernet i store områder av sentrum er det nødvendig å grave i bakgårdene inne i kvartalene hvor sannsynligheten for store inngrep er små.

Med bakgrunn i rapporten fra NIKU og Nord-Trøndelag Fylkeskommune har Riksantikvaren besluttet at det skal graves i 7 bakgårder sommeren 2012. Det skal graves i et område på 1-1.5m2 i hver av bakgårdene. Det gjøres avtale med hver enkelt grunneier.

Kostnadene for de arkeologiske registreringene er beregnet til kr. 630.000 inkl. mva. Riksantikvaren dekker halvparten av kostnadene, det kreves at kommunen bidrar med resterende halvpart.   

De arkeologiske undersøkelsene sommeren 2011 frembrakte ny og viktig kunnskap om Levanger. Det er svært viktig at det arbeidet som startet opp sommere 2011 videreføres.
       Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 16.05.2012 17:18
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051