Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 16.05.12 - sak 50/12 - Oppfylling for velodromen på Moan – budsjett for tiltaket

Øyvind Nybakken - klikk for personkort 
Saksbehandler: Øyvind Nybakken
Arkivref. 2012/3924
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 16.05.12 50/12
Kommunestyret

 

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Levanger kommune fyller opp/klargjøring for sykkelbane/velodrom på Moan, inklusive omkringliggende areal for inntil Kr. 2.125.000. (alt 2)
  2. Investeringen finansieres ved å omdisponere avsatte midler til mill til ”miljøtiltak/gågate/miljøgate/park” i investeringsbudsjettet for 2012.


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Avtale med I.L. Sverre om Levanger Stadion og flytting av sykkelbane/velodrom ble behandlet av kommunestyret 13 april 2011 som sak 17/11.

Forpliktelsen for Levanger kommune ligger i at nytt areal skal være regulert til formålet, og at det skal tilsvare samme størrelse og beskaffenhet som på Stadion, dvs primært at velodromen må ligge på drenerende masser. Selve overbygningen(velodromen) skal utføres senere i regi av I.L. Sverre.

Det er nå innhentet et kostnadsoverslag på dette tiltaket, inkludert heving av arealet med ca ½ - 1 meter for å komme på samme nivå som tennisbane/fotballbaner i nærheten. Tiltaket skal senere beskrives med egen anbudsforespørsel nå i vår, og utføres så snart vi har kvalitetssikret grunnens egenskaper.

Vurdering:
Areal er nå avsatt på Moan, helt nordvest og ved siden av tennisbanen, se planskisse:

Areal er nå avsatt på Moan, helt nordvest og ved siden av tennisbanen, se planskisse - klikk for større skisse
 

Når masseforflytning og terrengheving skal skje på Moan med ny Velodrom, er det behov for å se hele det omkringliggende området under ett, inkl. heving av deler av tilhørende gang-/ sykkelveien langs Eidsbotn.

Når store mengder sprengstein og friksjonsmasser skal tiltransporteres, må dette klargjøres med eksisterende “trace”/gangvei inn fra adkomstveg Levanger Vgs / barnehage(nordøst for området) – og ikke inn via hovedadkomst til Levanger Fritidspark. Dette betyr at også stien må rustes opp for å tåle denne transporten under anleggsvirksomheten.

Som underlag for budsjett vil rådmannen skissere to alternativer på tiltak med tilhørende budsjettbehov:

  1. Oppfylling kun for “Velodrom-arealet”, dvs; Adkomstveg, tomtearbeid “Velodrom-arealet”, Sandvolley-baner Kr 1.500.000
  2. Oppfylling/klargjøring for Velodrom Moan, inkl. hele det omkringliggende arealet (det skraverte, inkl. heving av gang-/ sykkelvei) Kr 2.125.000


Budsjett er inkl. rigg, drift og uforutsett og mva.

Masseforflytning fra gangvei og fra selve velodromarealet i anleggsfasen flyttes til “indre bane” (Sandvolley), her skal det i tillegg fylles opp med friksjonsmasser(sand, grus). Grunnen under selve velodromen/sykkelbanen fylles med sprengstein og komprimeres.

Når det nå skal utøves tung anleggsvirksomhet i dette området, vil det være ønskelig å gjøre ferdig hele dette området nå. Rådmannen anbefaler derfor alternativ 2 over.
I investeringsbudsjettet for 2012 er det satt av 5,0 mill til ”miljøtiltak/gågate/miljøgate/park”. Rådmannen tilrår at det omdisponeres fra denne posten.
       Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 16.05.2012 17:18
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051