Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 16.05.12 - sak 46/12 - Søknad om permisjon fra politiske verv - Annikken Kjær Haraldsen

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort 
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2012/3519 - /465
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 16.05.12 46/12

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Annikken Kjær Haraldsen - klikk for personkort

 

 

 

Annikken Kjær Haraldsen innvilges permisjon fra sine politiske verv fram til 1. september 2013.

 

Per Einar Weiseth - klikk for personkort

 

 

 


Per Einar Weiseth rykker opp som fast medlem til kommunestyret i permisjonsperioden.


Som nytt medlem til driftskomiteen velges: _____________
Som nytt medlem til protokollnemnda velges: ____________

Som nytt varamedlem til samarbeidsutvalget Mule/Okkenhaug OS velges: ___________

Som nytt varamedlem til styret for kommuneskogene velges: ____________

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Annikken Kjær Haraldsen søker i brev datert 25. april d.å. om permisjon fra sine politiske verv fram til 1. september 2013. Bakgrunnen for søknaden er at hun i en periode ser seg nødt til å prioritere familie, andre styreverv og sin nye stilling som prosjektleder.

Haraldsen har følgende verv:


Kommuneloven § 15, pkt. 2 sier følgende om uttreden:
Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.

Samme lov sier følgende om opprykk og nyvalg:

  • § 16, 2. ledd: ”Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i formannskapet eller fylkesutvalget, skal varamedlem fra det underrepresenterte kjønn tre inn så langt det er mulig.”
  • § 16, 3. ledd: ”Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn.”
  • § 16, 5. ledd: ”Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget.”
  • § 16, 6. ledd: ”Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum.”


Vurdering:

Ved å være mye opptatt i ny jobb, fyller Annikken Kjær Haraldsen etter rådmannens skjønn kriteriene for å få innvilget permisjon fra sine politiske verv. Praksis fra lignende saker tidligere tilsier at søknaden bør innvilges. Rådmannen vil derfor tilrå at søknad om permisjon innvilges.
Per Einar Weiseth rykker opp som fast medlem til kommunestyret i permisjonsperioden.

Når det gjelder driftskomiteen er dette i denne sammenhengen å betrakte som et annet folkevalgt organ, og det må da velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Jfr. kommuneloven §16, 3. ledd.

Det kan vurderes å supplere varamedlemslisten til formannskapet for permisjonsperioden.
Gjenstående varamedlemmer vil være:


Det kan vurderes å supplere varamedlemslisten til samkommunestyret for permisjonsperioden.
Gjenstående varamedlemmer vil være:


Det må velges nytt medlem til protokollnemnda for permisjonsperioden.

Det må velges nytt varamedlem til samarbeidsutvalget Mule/Okkenhaug OS for permisjonsperioden.

Det må velges nytt varamedlem til styret for kommuneskogene for permisjonsperioden. 
       Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 16.05.2012 17:16
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051