Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 16.05.12

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Levanger rådhus, formannskapssalen, rom 3008, 3. etg. 
Tid: kl. 13:20-15:40  (etter administrasjonsutvalget)

Sakliste som PDF -    EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)
OBS! Sak 52/11 Ladestasjoner oppdatert nedenfor 15.05.12, ikke oppdatert i PDF/EPUB)

Protokoll som PDF  - EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail) 

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 45/12 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 2. mai 2012 protokoll vedtak
PS 46/12 Søknad om permisjon fra politiske verv - Annikken Kjær Haraldsen utredning vedtak
PS 47/12 Mulig vennskapsbybesøk Herceg Novi høsten 2012 utredning vedtak
PS 48/12 TV-aksjonen 2012 - NRK Amnesty International - anmodning om opprettelse av kommunekomitè utredning vedtak
PS 49/12 Kjøp av aksjeselskapet Hunt Biobank Eiendom AS utredning vedtak
PS 50/12 Oppfylling for velodromen på Moan – budsjett for tiltaket utredning vedtak
PS 51/12 Arkeologiske registreringer - Levanger sentrum utredning vedtak
PS 52/12 Ladestasjoner i Levanger – søknad om støtte, framtidig opplegg og kjøp/leasing av kommunal el-bil utredning vedtak
PS 53/12 Levanger kommune melder seg inn i Sykkelbynettverket utredning vedtak
PS 54/12 Årsregnskap og årsberetning 2011 - Levanger kommune utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 + 1 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører sp x
Anne Grete Krogstad ap medlem ap/krf - forfall
Arild Børseth ap medlem ap/krf x
Anne-Grethe Hojem ap medlem ap/krf x
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h x
Hans Aalberg frp medlem frp x
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv x
Svein Erik Veie ap varamedlem 1 ap/krf x Anne Grete Krogstad

                

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef
Grete Ludvigsen næringssjef
Arnstein Kjeldsen enhetsleder enhet økonomi
Øyvind Nybakken enhetsleder enhet kommunalteknikk
Hilde Røstad prosjektleder Kulturmiljøfredning Levanger sentrum
Terje Wist hovedrevisor


Andreas Jenssen Hjelmstad (H) fikk permisjon og forlot møtet kl. 14.50, før behandling av sak 53/12.

Orienteringer:


22. august 2012 settes av til heldags befaring for formannskapet.
       Til toppen av siden

 


PS 45/12 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 2. mai 2012

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 16.05.2012
Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 2. mai 2012 godkjennes.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 2. mai 2012 godkjennes.
       Til toppen av siden

 

 

PS 46/12 Søknad om permisjon fra politiske verv - Annikken Kjær Haraldsen

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 16.05.2012

Forslag i møte:
Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag:
Som nytt medlem til Driftskomiteen velges: Per Einar Weiseth
Som 5. varamedlem til Driftskomiteen velges: Ann Kristin Buchholdt (Weiseth er vara i dag)
Som nytt medlem til samarbeidsutvalget Mule/Okkenhaug OS velges: Per Einar Weiseth
Som nytt varamedlem til styret for kommuneskogene velges: Per Einar Weiseth

Andreas Jenssen Hjelmstad (DNA) fremmet følgende forslag:
Kim Heggelund velges som nytt medlem til driftskomiteen.

Jann Karlsen (KRF) fremmet følgende forslag:
Som nytt medlem til protokollnemnda velges Britt Tønne Haugan.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak, 1 avsnitt, enstemmig vedtatt.
Ved avstemning på medlem til driftskomiteen fikk forslaget på Per Einar Weiseth 2 stemmer og forslaget på Kim Heggelund fikk 7 stemmer.
Kim Heggelund er dermed valgt.
Karlsens forslag på medlem til protokollnemnda enstemmig vedtatt.
Buchholdts forslag på medlem til samarbeidsutvalget Mule/Okkenhaug OS enstemmig vedtatt.
Buchholdts forslag på nytt varamedlem til styret for kommuneskogene enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Annikken Kjær Haraldsen - klikk for personkort

 

 

 

Annikken Kjær Haraldsen innvilges permisjon fra sine politiske verv fram til 1. september 2013.

 

Per Einar Weiseth - klikk for personkort

 

 

 


Per Einar Weiseth rykker opp som fast medlem til kommunestyret i permisjonsperioden.

 

Som nytt medlem til driftskomiteen velges: Kim Heggelund
Som nytt medlem til protokollnemnda velges: Britt Tønne Haugan
Som nytt varamedlem til samarbeidsutvalget Mule/Okkenhaug OS velges: Per Einar Weiseth
Som nytt varamedlem til styret for kommuneskogene velges: Per Einar Weiseth
       Til toppen av siden

 

 

PS 47/12 Mulig vennskapsbybesøk Herceg Novi høsten 2012

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 16.05.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 stemme.

VEDTAK:

 1. Som en del av vennskapsbysamarbeidet gjennomfører formannskapet besøk til Herceg Novi 22. til 25. september 2012.
 2. Dersom noen av formannskapets faste medlemmer er forhindret fra å delta kalles ikke inn varamedlemmer
         Til toppen av siden


 

 

PS 48/12 TV-aksjonen 2012 - NRK Amnesty International - anmodning om opprettelse av

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 16.05.2012

Forslag i møte:
Robert Svarva (DNA) fremmet følgende forslag:
Gerd Haugberg velges som leder for komiteen.

Jann Karlsen (KRF) fremmet følgende forslag:
Ordføreren velges som nestleder for komiteen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Som kommunekomité for årets TV-aksjon oppnevnes:

 • Ordføreren, nestleder
 • Rådmannen utpeker sekretær for komiteen.
 • Ordfører får sammen med leder fullmakt til å utpeke øvrige medlemmer i komiteen.
         Til toppen av siden

 

 

PS 49/12 Kjøp av aksjeselskapet Hunt Biobank Eiendom AS

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 16.05.2012

Forslag i møte:
Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende endringsforslag – pkt. 4:
Det samlede låneopptaket på kr 54.000.000.- tas opp som serielån med minimum avdragstid ift inntekter. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid samt inngå avtale med Hunt Biobank Eiendom as om betingelser for renter og avdrag videreutlån.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling, med endring fremmet i møtet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Vedlagte kjøpekontrakt mellom Grande Eiendom Holding AS og Utstillingsplassen Eiendom AS som selger og Levanger kommune som kjøper av 100 % av aksjene i Hunt Biobank Eiendom AS inngås.
 2. Kjøpet finansieres gjennom låneopptak på kr 37.000.000,-. Låneopptaket benyttes til å finansiere kjøpet av aksjene samt til å refinansiere gjelden i Hunt Biobank Eiendom AS.
 3. For fremtidig utbygging av kontorfasiliteter og auditorium gis Hunt Biobank Eiendom as et lån på inntil kr 17.000.000,- 
 4. Det samlede låneopptaket på kr 54.000.000.- tas opp som serielån med minimum avdragstid ift inntekter. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid samt inngå avtale med Hunt Biobank Eiendom as om betingelser for renter og avdrag videreutlån. 
         Til toppen av siden


 

 

PS 50/12 Oppfylling for velodromen på Moan – budsjett for tiltaket

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 16.05.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune fyller opp/klargjøring for sykkelbane/velodrom på Moan, inklusive omkringliggende areal for inntil Kr. 2125.000. (alt 2)
 2. Investeringen finansieres ved å omdisponere avsatte midler til mill til ”miljøtiltak/gågate/miljøgate/park” i investeringsbudsjettet for 2012.
         Til toppen av siden


 

 

PS 51/12 Arkeologiske registreringer - Levanger sentrum

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 16.05.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Det avsettes kr. 315.000 til arkeologiske registreringer i Levanger sentrum sommeren 2012. Beløpet belastes disposisjonsfond.
       Til toppen av siden

 

 

PS 52/12 Ladestasjoner i Levanger – søknad om støtte, framtidig opplegg og kjøp/leasing av kommunal el-bil

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 16.05.2012

Nye saksopplysninger og ny innstilling fra rådmannen (utlagt 15.05.12):
I forbindelse med formannskapssak 52/12 har et avsnitt i teksten og en del av innstillingen falt ut. Tilrådd beløp på tilskudd ble også feil.
Innstillingen skal være slik:

 1. Levanger kommune støtter hurtigladerstasjonen på Gråmyra med kr. 75 000,-.     
 2. Det forutsettes at EV-Power AS bidrar aktivt i planleggingen av et framtidig funksjonelt nett for ladning av elbiler i Levanger. Planen legges inn som en del av Gatebruksplanen for Levanger sentrum.
 3. Kommunen anskaffer en elbil for kommunal bruk ved rådhuset som en prøveordning.  Det settes av inntil 300 000 kr til formålet
 4. Både tilskudd og anskaffelse av elbil belastes disposisjonsfond.


Det manglende sisteavsnittet i saken skal lyde:
Elbilforeningen har laget en oversikt over dagens tilgjengelige el biler i det norske markedet. En vil be om tilbud fra flere leverandører, men for å kunne velge en bil med en viss rekkevidde og driftssikkerhet i vintermånedene anbefales å sette av inntil 300 000. Det antas ikke lønnsomt å lease en slik bil. Rådmannen tilrår at både

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune støtter hurtigladerstasjonen på Gråmyra med kr. 75 000,-.     
 2. Det forutsettes at EV-Power AS bidrar aktivt i planleggingen av et framtidig funksjonelt nett for ladning av elbiler i Levanger. Planen legges inn som en del av Gatebruksplanen for Levanger sentrum.
 3. Kommunen anskaffer en elbil for kommunal bruk ved rådhuset som en prøveordning.  Det settes av inntil 300 000 kr til formålet
 4. Både tilskudd og anskaffelse av elbil belastes disposisjonsfond.
         Til toppen av siden


 

 

PS 53/12 Levanger kommune melder seg inn i Sykkelbynettverket

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 16.05.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Levanger kommune melder seg inn i Nasjonalt nettverk for sykkelbyer i Norge. 
       Til toppen av siden

 

 

PS 54/12 Årsregnskap og årsberetning 2011 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 16.05.2012

Forslag i møte:
Hans Heieraas (SP) fremmet på vegne av SP, KRF og DNA følgende tilleggsforslag:
Kommunestyret presiserer at kontrollutvalgets merknad når det gjelder internkontroll - jamfør revisjonsrapportens konklusjon - må bringes i orden snarest.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.
Heieraas tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Levanger kommunes årsregnskap for 2011 fastsettes med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr. 8.545.869,29.
 2. Rådmannens årsberetning og årsrapport tas til orientering.
 3. Det regnskapsmessige resultatet for 2011 disponeres slik:
  Avsetning enhetsfond  kr. 2.000.000,00
  Avsetning utviklingsfond  kr. 2.000.000,00
  Avsetning disposisjonsfond kr. 4.545.869,29
 4. Kommunestyret presiserer at kontrollutvalgets merknad når det gjelder internkontroll -jamfør revisjonsrapportens konklusjon - må bringes i orden snarest.
         Til toppen av siden
Publisert: 23.12.2009 16:38 Sist endret: 06.06.2012 10:00
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051