Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 15.04.15 - sak 32/15 - Behandling av høringssaker - oversikt pr. 08.04.15

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2014/888
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 15.04.15 32/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Av framlagte høringer avgis uttalelse til følgende:

Høring - forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker

Avgjøres av: formannskapet


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Det vises til deleringsreglementets pkt.4.1.8:

Høringsuttalelser i saker av statlig og fylkeskommunal interesse legges fram for formannskapet, som tar stilling til om saken skal behandles og evt. hvem som skal avgi uttalelse.

Høringsuttalelser som er avgitt administrativt legges fram for formannskapet som referatsak.

Formannskapet vedtok i sitt møte 12.2.14, sak nr. 14/14, at det på første formannskapsmøte hver mnd, så langt det er mulig, skal avgjøres hvilke saker en skal avgi høringsuttalelse til og hvilket organ som eventuelt skal avgi uttalelsen

Følgende nye høringer har blitt lagt ut på regjeringens totaloversikt

Høring

Departement

Frist

Høring - om forslag til endringer i forskrift til åndsverkloven (lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v.)

Kulturdepartementet

18.05.2015

Høring - NOU 2015: 4 Tap av statsborgerskap

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

27.06.2015

Høring – endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – hevet botidskrav for permanent oppholdstillatelse mv. – endringer i statsborgerloven

Justis- og beredskapsdepartementet

15.05.2015

Høring - opplysningsplikt om finansiell informasjon på skatteområdet

Finansdepartementet

26.06.2015

Høring - forslag til ny folkeregisterlov

Finansdepartementet

26.06.2015

Høring - forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker

Kulturdepartementet

30.06.2015

Høring - forslag til endringer i forskrifter til folketrygdloven og spesialisthelsetjenesteloven - finansiering av behandling i spesialisthelsetjenesten etter henvisning fra tannlege

Helse- og omsorgsdepartementet

08.06.2015

Høring av lovforslag om endringer i plan- og bygningsloven - Endringer i reglene om sentral godkjenning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

06.05.2015

Høyring – endringar i utlendingslova som følgje av endra strafferammer i ny straffelov

Justis- og beredskapsdepartementet

22.04.2015

Høring - Norges fjerde rapportering på Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

15.04.2015

Høring av rapport- Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste

Kunnskapsdepartementet

01.06.2015

Høring av EU-kommisjonens forslag til forordning om kapasitetsfastsettelse og flaskehalshåndtering (CACM)

Olje- og energidepartementet

15.06.2015

Høring av Kommisjonsforordning nr. 1348/2014 om datarapportering iht artikkel 8(2) og 8(6) i Europaparlaments- og rådsforordning nr. 1227/2011, samt Kommisjonsforordning nr. 543/2013 om rapportering og offentliggjøring av data i elektrisitetsmarkedene

Olje- og energidepartementet

15.06.2015

Høring - forslag til endring i forskrift om kvalitet i høyere utdanning

Kunnskapsdepartementet

19.06.2015

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

Kunnskapsdepartementet

22.06.2015

Høring – forslag til forskriftsfesting av krav til utlån med pant i bolig

Finansdepartementet

04.05.2015

Høring – endring av lov og forskrifter om offentlige anskaffelser

Nærings- og fiskeridepartementet

17.06.2015

Høring av forslag til innføring av standardiserte tobakkspakninger og gjennomføring av Tobakkskonvensjonen artikkel 5.3 i Norge

Helse- og omsorgsdepartementet

09.06.2015

Høring - forskrift om register for utestengte studenter RUST

Kunnskapsdepartementet

11.06.2015

Høring - høringsnotat om ratifikasjon og gjennomføring i norsk rett av nordisk endringsoverenskomst 1. juni 2012 om arv og dødsboskifte

Justis- og beredskapsdepartementet

15.05.2015

Høring - om endring av avtale om et felles marked for elsertifikater

Olje- og energidepartementet

08.04.2015

Høring - Opplysningsvesenets fond – presteboliger med særlig kulturhistorisk verdi

Kulturdepartementet

15.05.2015

Høring – utkast til endringer i lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger

Nærings- og fiskeridepartementet

11.06.2015

Høring - endringer i forskrift om id-kort for bygge- og anleggsplasser og i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter – nytt navn på id-kort i bygge- og anleggsbransjen og i renholdsbransjen

Arbeids- og sosialdepartementet

28.04.2015

Høring – endring i forskrift om lokalstyrevalg i Longyearbyen

Justis- og beredskapsdepartementet

22.04.2015

Høring - FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

16.04.2015

Høring - Kapitalmarkedsunion i EU

Finansdepartementet

20.04.2015


Vurdering:

Rådmannen foreslår at det legges fram sak på følgende av de utlagte høringene:

Høring - forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker

Avgjøres av: formannskapet

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 15.04.2015 15:08
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051