Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 15.01.14

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Levanger rådhus, formannskapssalen
Tid: kl. 13:00 - oppmøte

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst webmail)

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 1/14 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 11.12.13 protokoll vedtak
PS 2/14 KS Debatthefte 2014 - Uttalelse fra Levanger kommune utredning vedtak
PS 3/14 Revidering av eiendomsskattevedtekter for Levanger kommune utredning vedtak
PS 4/14 Marsimartnan 2014 - budsjett og søknad om tilskudd utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8+1 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
NavnPartiFunksjonListeMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x  
Hans Heieraas sp varaordfører sp x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/krf x  
Arild Børseth ap medlem ap/krf x  
Anne Grethe Hojem ap medlem ap/krf - forfall
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h x  
Hans Aalberg frp medlem frp x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv x  
Svein Erik Veie  ap  varamedlem  ap/krf  x Anne-Grethe Hojem 

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Kjersti Nordberg idrettskonsulent  
Håvard Heistad enhetsleder enhet bygg- og eiendom  

  

Orienteringer:


Hans Aalberg (frp) stilte spørsmål angående status for søknad om deltakelse som forsøkskommune med skutertrace.

Rådmannen besvarte spørsmålet. 

 

 

 

PS 1/14 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 11.12.13.

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 15.01.2014

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 11. desember 2013 godkjennes.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 11. desember 2013 godkjennes.
Til toppen av siden

 

 

PS 2/14 KS Debatthefte 2014 - Uttalelse fra Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 15.01.2014

Forslag i møte:

Astrid Juberg Vordal (ap) fremmet på vegne av ap, sp og krf følgende forslag til innstilling:

Generelle spørsmål

God og effektiv oppgaveløsning i kommunene krever god samhandling mellom folkevalgte, den administrative ledelsen og de ansattes organisasjoner. Dette kan hovedavtale og hovedtariffavtale understøtte ved å ha fleksible avtaler som gir stor lokal handlefrihet. En bør tilstrebe at utfordringene løses på lavest mulig nivå.

Innenfor kap 3 og kap 5 er det fornuftig at lønnsdannelsen skjer lokalt, mens det på kapittel 4 oppfattes som lite hensiktsmessig med lokale forhandlinger. Om en flyttet de stillingene som er avvikende fra sentrale normer, f.eks avdelingsledere og saksbehandlere fra kap 4 til 5, ville behovet for lokale forhandlinger på kap 4 være mye mindre og kunne avvikles, noe som også hadde effektivisert arbeidet med lønnsforhandlingene

Når det gjelder de mer detaljerte spørsmål knyttet til årets oppgjør har Kommunesstyret følgende vurderinger:

Pensjonsordningene

Offentlig ansatte har en god pensjonsordning. Noe som er prioritert sterkt over lang tid. Med de rekrutteringsutfordringene til stillinger i kommunesektoren framover er det risikabelt å gå bort fra disse både lovfesta og tariffesta pensjonsordningene. Men det vil være hensiktsmessig å se på ordningene med nye øyne, da arbeidsgiver tar en uforholdsmessigmessig stor andel av kostnadene, det har over tid oppstått et misforhold mellom det arbeidsgiver betaler og det den ansatte betaler for å ha en så god pensjonsordning. Med tanke på den voldsomme utviklingen i arbeidstakernes kjøpekraft de siste årene, bør arbeidstakers andel settes til minst 3%, nå allerede i 2014, for så gradvis øke til 50/50-fordeling over en 10-årsperiode. Dette vil være et viktig bidrag til å beholde disse gode ordningene.

Som et seniortiltak er det viktig å lete etter ordninger som gjør det mer interessant å kombinere arbeid og pensjon for offentlig ansatte, dette som et viktig bidrag i kompetanseoverføring til nye arbeidstakere

Økonomisk ramme

Lønnsoppgjøret må sikre kjøpekraften . Tiden er ikke moden for å påføre offentlig sektor mer kostnader. Det er i særdeleshet viktig at rammen ses i sammenheng med de totale kostnadene ved oppgjøret, som pensjonsordningene. Den totale økonomiske rammen som blir gitt av frontfaget forventes overholdt ved oppgjøret. Man kan dermed på sikt åpne for at stillingsstørrelsen på de som går ufrivillig deltid kan økes.

Lokal pott/sentrale tillegg/profil

Det bør gjennomføres et moderat lønnsoppgjør, som kun sikrer kjøpekraften. Begynnerlønnene på minstelønnstabellene bør øke mest, mens det ikke anses nødvendig å øke like mye for de med høyest ansiennitet. Likevel er det viktig at oppgjøret har en profil som stimulerer til økt kompetanse, initiativ, innsats og virker produksjonsfremmende. Lokale forhandlinger bør unngås i kap 4. Der det er behov for lokal vurdering bør stillingen flyttes til kap 5, evt benytte bestemmelsene i forhold til egne forhandlinger for å rekruttere og beholde.

Omfang av arbeidstakere med kun lokal lønnsdannelse

Det er en relativt liten andel av arbeidstakerne (ca 5% av lønnsmassen i LK) som har hele lønnsdannelsen lokalt. Etter kommunestyrets vurdering bør denne andelen øke i kombinasjon med avvikling av lokale forhandlinger på kap 4.

Avstemning:

Ved alternativ votering mellom Vordals forslag til innstilling og rådmannes forslag til innstilling, ble Vordals forslag tiltrådt med 7 mot 2 stemmer som ble avgitt for rådmannens forslag.

INNSTILLING:

Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurderinger av spørsmålene fra KS (med følgende endringer):

Generelle spørsmål

God og effektiv oppgaveløsning i kommunene krever god samhandling mellom folkevalgte, den administrative ledelsen og de ansattes organisasjoner. Dette kan hovedavtale og hovedtariffavtale understøtte ved å ha fleksible avtaler som gir stor lokal handlefrihet. En bør tilstrebe at utfordringene løses på lavest mulig nivå. 

Innenfor kap 3 og kap 5 er det fornuftig at lønnsdannelsen skjer lokalt, mens det på kapittel 4 oppfattes som lite hensiktsmessig med lokale forhandlinger. Om en flyttet de stillingene som er avvikende fra sentrale normer, f.eks avdelingsledere og saksbehandlere fra kap 4 til 5, ville behovet for lokale forhandlinger på kap 4 være mye mindre og kunne avvikles, noe som også hadde effektivisert arbeidet med lønnsforhandlingene

Når det gjelder de mer detaljerte spørsmål knyttet til årets oppgjør har Kommunesstyret følgende vurderinger:

Pensjonsordningene

Offentlig ansatte har en god pensjonsordning. Noe som er prioritert sterkt over lang tid. Med de rekrutteringsutfordringene til stillinger i kommunesektoren framover er det risikabelt å gå bort fra disse både lovfesta og tariffesta pensjonsordningene. Men det vil være hensiktsmessig å se på ordningene med nye øyne, da arbeidsgiver tar en uforholdsmessigmessig stor andel av kostnadene, det har over tid oppstått et misforhold mellom det arbeidsgiver betaler og det den ansatte betaler for å ha en så god pensjonsordning. Med tanke på den voldsomme utviklingen i arbeidstakernes kjøpekraft de siste årene, bør arbeidstakers andel settes til minst 3%, nå allerede i 2014, for så gradvis øke til 50/50-fordeling over en 10-årsperiode. Dette vil være et viktig bidrag til å beholde disse gode ordningene.

Som et seniortiltak er det viktig å lete etter ordninger som gjør det mer interessant å kombinere arbeid og pensjon for offentlig ansatte, dette som et viktig bidrag i kompetanseoverføring til nye arbeidstakere

Økonomisk ramme

Lønnsoppgjøret må sikre kjøpekraften . Tiden er ikke moden for å påføre offentlig sektor mer kostnader. Det er i særdeleshet viktig at rammen ses i sammenheng med de totale kostnadene ved oppgjøret, som pensjonsordningene. Den totale økonomiske rammen som blir gitt av frontfaget forventes overholdt ved oppgjøret. Man kan dermed på sikt åpne for at stillingsstørrelsen på de som går ufrivillig deltid kan økes.

Lokal pott/sentrale tillegg/profil

Det bør gjennomføres et moderat lønnsoppgjør, som kun sikrer kjøpekraften. Begynnerlønnene på minstelønnstabellene bør øke mest, mens det ikke anses nødvendig å øke like mye for de med høyest ansiennitet. Likevel er det viktig at oppgjøret har en profil som stimulerer til økt kompetanse, initiativ, innsats og virker produksjonsfremmende. Lokale forhandlinger bør unngås i kap 4. Der det er behov for lokal vurdering bør stillingen flyttes til kap 5, evt benytte bestemmelsene i forhold til egne forhandlinger for å rekruttere og beholde.

Omfang av arbeidstakere med kun lokal lønnsdannelse

Det er en relativt liten andel av arbeidstakerne (ca 5% av lønnsmassen i LK) som har hele lønnsdannelsen lokalt. Etter kommunestyrets vurdering bør denne andelen øke i kombinasjon med avvikling av lokale forhandlinger på kap 4.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 3/14 Revidering av eiendomsskattevedtekter for Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 15.01.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Foreslåtte reviderte eiendomsskattevedtekter for Levanger kommune vedtas gjeldende fra 1. januar 2014.
Til toppen av siden

 

 

 

PS 4/14 Marsimartnan 2014 - budsjett og søknad om tilskudd

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 15.01.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

  1. Budsjettet for Marsimartnan 2014 godkjennes
  2. Marsimartnan 2014 innvilges kr 70.000 i tilskudd for Formannskapets tilskuddskonto

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 24.01.2014 10:06
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051