Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 14.01.15

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Tid: kl. 13:00 - 14:15

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst webmail)

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 1/15 Referatsaker utredning vedtak
PS 2/15 Godkjenning av protokoll protokoll vedtak
PS 3/15 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 6.1.15 utredning vedtak
PS 4/15 17. mai 2015 utredning vedtak
PS 5/15 Lokal forskrift for likeverdig behandling av kommunale og ikke kommunale barnehager for 2015 utredning vedtak
PS 6/15 Høring - Staten og Den norske kirke - et tydelig skille utredning vedtak
PS 7/15 Ny postregulering - høring av utkast til ny postlov og postforskrift utredning vedtak
FO 1/15 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Legekontor i Åsen tekst behandl.

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 7+2 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
NavnPartiFunksjonListeMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x  
Hans Heieraas sp varaordfører sp x  
Anne Grete Krogstad ap medlem ap/krf x  
Arild Børseth ap medlem ap/krf x  
Anne Grethe Hojem ap medlem ap/krf - forfall
Jann Karlsen krf medlem ap/krf - forfall
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h x  
Hans Aalberg frp medlem frp x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv x  
Svein Erik Veie  ap  vara  ap/krf  Anne Grethe Hojem  
Astrid Vordal  ap  vara  ap/krf  Jann Karlsen  

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Tone Volden Rostad pedagogisk fagstab  

 

Orienteringer:

 

 

PS 1/15 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.01.2015

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
        Til toppen av siden

 

 

PS 2/15 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.01.2015

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 3. desember 2014 godkjennes.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 3. desember 2014 godkjennes.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 3/15 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 6.1.15

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.01.2015

Forslag i møte:

Astrid Juberg Vordal  (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Høring - Frivillighetserklæringen

Avgjøres av: Driftskomiteen


Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vordals tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Av framlagte høringer avgis uttalelse til følgende:

Høring – Faggrupperapport ”Forenkling av utmarksforvaltningen”

Avgjøres av: Samkommunestyret

Høring - overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten

Avgjøres av: Samkommunestyret

Høring - Frivillighetserklæringen

Avgjøres av: Driftskomiteen

         Til toppen av siden

 

 

PS 4/15 17.mai 2015

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.01.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Det fremlagte forslag til medlemmer og ledere i 17.maikomitéene vedtas.  Hovedkomitéen består av lederne i de enkelte kretskomitéer. Ved eventuelle forfall gis ordføreren fullmakt til å oppnevne nye medlemmer.  Søknad om fritak må skje skriftlig.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 5/15 Lokal forskrift for likeverdig behandling av kommunale og ikke kommunale barnehager for 2015

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.01.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Forslag til Levanger kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager for 2015 vedtas.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 6/15 Høring - Staten og Den norske kirke - et tydelig skille

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.01.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Formannskapet tiltrer uttalelse fra Sør-Innherad kirkelige fellesråd av den 28.10.2014 under forutsetning av at omstruktureringen ikke vil utløse ytterligere økonomiske forpliktelser for kommunene.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 7/15 Ny postregulering- høring av utkast til ny postlov og postforskrift

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.01.2015

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet på vegne av V og H følgende forslag til vedtak:

Levanger kommune slutter seg til Samferdselsdepartementets utkast til ny postlov og postforskrift herunder innføring av EUs tredje postdirektiv. I forhold til leveringspliktige posttjenester slutter Levanger kommune seg til alternativ 1  i § 7 i forslaget til ny postlov. Dette for å sikre lørdagsombæring av aviser i områder hvor ordinær postgang er eneste tilbud.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak med 6 mot 3 stemmer som ble avgitt for Buchholdts forslag til vedtak. 

VEDTAK:

Levanger kommune slutter seg ikke til Samferdselsdepartementets utkast til ny postlov og postforskrift herunder innføring av EUs tredje postdirektiv.

        Til toppen av siden

 

 

 

FO 1/15 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Legekontor i Åsen

Behandling:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

  1. Hvilke tiltak har kommunen iverksatt på kort sikt for å opprettholde legekontoret i Åsen i forbindelse med rivning av den gamle sykehjemsbygningen.
  2. Hvilke tiltak vil kommunen iverksette på lengre sikt for å legge til rette for å beholde et legekontor i Åsen?


Ordføreren besvarte spørsmålet. 

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 15.01.2015 09:53
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051