Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 12.02.14 - sak 10/14 - Fritak fra politiske verv - endring av suppleringsvalg

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2011/8454 - /033
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 11.12.13 100/13
Formannskapet 12.02.14 10/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Tidligere vedtak på valg av Erling Dalen til kontrollutvalget oppheves.  

Som nytt medlem i kontrollutvalget velges: _________________

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Formannskapet foretok i sitt møte den 11.12.13, sak 100/13, valg på Erling Dalen som nytt medlem til kontrollutvalget.  

Som beskrevet i sakspremissene er medlem av «kommunal nemnd med beslutningsmyndighet» utelukket fra valg til kontrollutvalget, jfr. Kommunelovens § 77.

Vurdering:

Erling Dalens rolle som leder av skattetakstnemnda er i strid med kommunelovens § 77, 2. ledd. Nytt valg til kontrollutvalget må derfor foretas.

Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.12.2013

Forslag i møte:

Jann Karlsen (krf) fremmet følgende forslag:

Som nytt medlem til kontrollutvalget velges: Erling Dalen

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak, med forslag i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Line Thorsen fritas som medlem av Levanger kontrollutvalg for resten av inneværende valgperiode.

Som nytt medlem til kontrollutvalget velges: Erling Dalen 

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak:

Line Thorsen fritas som medlem av Levanger kontrollutvalg for resten av inneværende valgperiode.

Som nytt medlem til kontrollutvalget velges: _______________

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Line Thorsen er fra 1. oktober d.å. ansatt i Levanger kommune.

Kommunelovens § 77, 2. ledd har følgende bestemmelse:

Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd og ansatte i kommunen eller fylkeskommunen.

Som ansatt i kommunen kan ikke lenger Thorsen inneha verv i kontrollutvalget.

Kommuneloven § 16, 3. ledd: sier følgende om opprykk og nyvalg:

”Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn.”

Vurdering:

Rådmannen tilrår at Line Thorsen fritas fra sitt verv som medlem av Levanger kontrollutvalg.

Det må velges nytt medlem til kontrollutvalget. Valg av nytt medlem skal foretas etter bestemmelsene i kommunelovens § 16, 3. ledd, og etter bestemmelsene om valgbarhet til kontrollutvalg, jfr. kommunelovens § 77, 2. ledd.

Kontrollutvalgets sammensetning er:

Medlemmer Levanger kontrollutvalg 2011-2015

Navn

Parti

Funksjon

Gunnar Myhr

h

leder

Fanny Sofie Gausen

ap

nestleder

Kari Johanne Kjerkol

ap

medlem

Line Thorsen

sp

medlem

Asbjørn Folkvord

sv

medlem

Lars Forberg

sp

varamedlem 1

Anders Dalane

v

varamedlem 2

Kåre Leira

ap

varamedlem 3

Guri Skjesol

sp

varamedlem 4

Sølvi Sæther

sv

varamedlem 5

Erling Dalen

krf

varamedlem 6

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 12.02.2014 16:08
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051