Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 12.02.14

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Levanger rådhus, formannskapssalen
Tid: kl. 13:00 - 15:20

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1 mening)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst webmail)

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 5/14 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 15.01.14 protokoll vedtak
PS 6/14 Referatsaker utredning vedtak
PS 7/14 Oversendelsesforslag - planprogram Holåsen vest - utredning av barnehagetomt utredning vedtak
PS 8/14 Institusjonsbruksplan – gjennomføring av kommunestyrets budsjettvedtak utredning vedtak
PS 9/14 Lokal forskrift for likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager for 2014 utredning vedtak
PS 10/14 Fritak fra politiske verv - endring av suppleringsvalg utredning vedtak
PS 11/14 Søknad om fritak fra politiske verv - Kjell Olav Einarsve utredning vedtak
PS 12/14 Søknad om fritak fra politiske verv - Jorunn Skogstad utredning vedtak
PS 13/14 Etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud utredning vedtak
PS 14/14 Behandling av høringssaker utredning vedtak
PS 15/14 Høringsuttalelse til forslag til endring i  privatskoleloven utredning vedtak
PS 16/14 Ny pensjonsordning for folkevalgte - Levanger kommune utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 6+3 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
NavnPartiFunksjonListeMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x  
Hans Heieraas sp varaordfører sp x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/krf x  
Arild Børseth ap medlem ap/krf - forfall
Anne Grethe Hojem ap medlem ap/krf - forfall
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h - forfall
Hans Aalberg frp medlem frp x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv x  
Svein Erik Veie  ap  varamedlem  ap/krf  x Anne Grethe Hojem 
Edvard Øfsti  ap  varamedlem  ap/krf   x  Arild Børseth 
Einar Bangstad  h varamedlem   x  Andreas Jenssen Hjelmstad 

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Grete Ludvigsen næringssjef  
Hartvik Eliasson fagansvarlig barnehage  
Trude Nøst kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  

 

Merknader:

Karl Meinert Buchholdt (V) bemerket at en av formannskapets medlemmer til styringsgruppa for prosjektet for utarbeiding av ny kommunedelplan for helse og omsorg er byttet ut som følge av forfall og at vara ikke er valgt.

Orienteringer:


Referat fra møte i Samarbeidsutvalget mellom Levanger kommune og næringslivet 17. januar 2014, sak nr. 1/14 ble gjennomgått og debattert.

Konklusjon: Det tas sikte på å legge temaet til et formannskapsmøte, hvor samarbeidsutvalget deltar.
Til toppen av siden

 

 

PS 5/14 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 15. januar 2014

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 12.02.2014

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 15. januar 2014 godkjennes.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 15. januar 2014 godkjennes.
Til toppen av siden

 

 

PS 6/14 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 12.02.2014

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

PS 7/14 Oversendelsesforslag - planprogram Holåsen vest - utredning av barnehagetomt

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 12.02.2014

Forslag i møte:

Ingen 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Forslaget om regulering av tomt for barnehage i planområdet Holåsen vest avvises.

Forutsatt at det er grunnlag i barnetall til å fylle 3 avdelinger, etableres ny 3 avdelings kommunal barnehage med spesialavdeling på Skogn ved Skogn barne- og ungdomsskole fra høsten 2017.
Til toppen av siden

 

 

PS 8/14 Institusjonsbruksplan – gjennomføring av kommunestyrets budsjettvedtak

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 12.02.2014

Forslag i møte:

Hans Heieraas fremmet på vegne av AP, SP og KRF følgende tilleggsforslag:

Nytt punkt 3:

Det må vurderes om antall omsorgsboliger ved Åsen Helsetun kan utvides utover de 21 som er beskrevet i «Mulighetsstudie».

Nytt punkt 4:

En framtidsrettet omsorgsbolig bør inneholde stue/oppholdsrom, soverom og bad.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet på vegne av V og FRP følgende forslag til innstilling:

 1. Antall sykeheimsplasser reduseres midlertidig med 20 plasser. Åsen reduseres med 10 plasser – øvrige sykeheimer med 10 plasser. Rådmannen får fullmakt til å foreta reduksjon ved de øvrige sykeheimene. Investeringene i den nye institusjonen på Staup vurderes i forbindelse med nye kommunedelplan for helse og omsorg.
 2. Rådmannen får fullmakt til å foreta nødvendige omjusteringer innen budsjettets rammer.


Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet på vegne av V, FRP og H følgende tilleggsforslag:

Driften videreføres for Dagsverket på samme måte som i dag. Rådmannen delegeres å finne rom for tilbudet innenfor eksisterende rammer.

Svein Erik Veie (DNA) fremmet følgende endringsforslag – innstillingens punkt 1 – første setning – endres til:

Framlagte forslag til institusjonsbruksplan vedtas.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling ble tiltrådt med 7 mot 2 stemmer som ble avgitt for Buchholdts alternative forslag til innstilling.

Buchholdts tilleggsforslag avvist med 6 mot 3 stemmer.

Heieraas tilleggsforslag, nytt pkt. 3, enstemmig tiltrådt.

Heieraas tilleggsforslag, nytt pkt. 4, tiltrådt med 7 mot 2 stemmer.

Veies endringsforslag tiltrådt med 7 mot 2 stemmer.

INNSTILLING:

 1. Framlagte forslag til Institusjonsbruksplan vedtas. Konsekvenser innarbeides i kommunedelplanen og skal beskrive videre omstillinger i institusjonsstruktur fram mot 2025.
 2. Det vedtatte budsjett for 2014 og økonomiplanen for 2014-2017 med de foreslåtte tiltakene for omstilling og nedbemanning opprettholdes.
 3. Det må vurderes om antall omsorgsboliger ved Åsen Helsetun kan utvides utover de 21 som er beskrevet i «Mulighetsstudie».
 4. En framtidsrettet omsorgsbolig bør inneholde stue/oppholdsrom, soverom og bad.
  Til toppen av siden

 

 

PS 9/14 Lokal forskrift for likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager for 2014

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 12.02.2014

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Forslag til Levanger kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke- kommunale barnehager for 2014 vedtas.
Til toppen av siden

 

 

PS 10/14 Fritak fra politiske verv - endring av suppleringsvalg

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 12.02.2014

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag:

Som nytt medlem i kontrollutvalget velges: Lars Forberg

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Tidligere vedtak på valg av Erling Dalen til kontrollutvalget oppheves.

Som nytt medlem i kontrollutvalget velges: Lars Forberg
Til toppen av siden

 

 

PS 11/14 Søknad om fritak fra politiske verv - Kjell Olav Einarsve

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 12.02.2014

Forslag i møte:

Robert Svarva (DNA) fremmet følgende endringsforslag – 2. setning i rådmannens forslag til vedtak:

Valget på ny leder til trafikksikkerhetsutvalget foretas av plan- og utviklingskomiteen.

Avstemning:

Svarvas endringsforslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak, med endring i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kjell Olav Einarsve gis fritak fra sine politiske verv ut inneværende valgperiode.

Valget på ny leder til trafikksikkerhetsutvalget foretas av plan- og utviklingskomiteen.
Til toppen av siden

 

 

PS 12/14 Søknad om fritak fra politiske verv - Jorunn Skogstad

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 12.02.2014

Forslag i møte:

Astrid Juberg Vordal (DNA) fremmet følgende forslag:

Som leder til rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger fram til 30.06.14 velges: Karl Meinert Buchholdt

Som nytt medlem til rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger fram til 30.06.14 velges: Rolf Inge Elvbakken

Som vara til styret for Levanger museum velges: Hans Heieraas

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Jorunn Skogstad gis fritak fra sine politiske verv ut inneværende valgperiode.

Som leder til rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger fram til 30.06.14 velges: Karl Meinert Buchholdt

Som nytt medlem til rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger fram til 30.06.14 velges: Rolf Inge Elvbakken

Som vara til styret for Levanger museum velges: Hans Heieraas
Til toppen av siden

 

 

PS 13/14 Etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 12.02.2014

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret slutter seg til den framforhandlede særavtalen med Helse Nord-Trøndelag om etablering av kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.
 2. Kommunestyret ber om at det sendes en felles søknad fra Frosta, Levanger og Verdal til Helsedirektoratet innen 1. mars 2014 om tilskudd til å etablere øyeblikkelig hjelp døgntilbud.
 3. Forutsatt at søknaden blir innvilget, tas det sikte på å starte opp øyeblikkelig hjelp døgntilbud fra 1. mai 2014 i henhold til samarbeidsmodellen beskrevet i særavtalen.
  Til toppen av siden

 

 

PS 14/14 Behandling av høringssaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 12.02.2014

Forslag i møte:

Ingen

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Så langt mulig legges oversikt over aktuelle høringssaker fra regjeringen fram på første formannskapsmøte hver mnd. hvor det avgjøres hvilke saker en skal avgi høringsuttalelse til og hvilket organ som evt. skal avgi uttalelsen.

Når det gjelder høringer på utredninger og planer må rådmannen vurdere hensiktsmessigheten av å arbeide fram høringsuttalelser og har ansvar for å fremme sak til aktuelt folkevalgt organ der det er relevant.
Til toppen av siden

 

 

PS 15/14 Høringsuttalelse til forslag til endring i privatskoleloven

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 12.02.2014

Forslag i møte:

Robert Svarva (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken sendes driftskomiteen for behandling.

Øvrige forslag fremmet i møtet følger saken til driftskomiteen uten realitetsvotering.

Jann Karlsen (KRF) fremmet følgende forslag til vedtak:

Levanger kommune imøteser forslaget til endringer i privatskoleloven. Foreldreretten er en viktig hjemmel i vårt samfunn og denne sikrer alle foreldre fritt valg for sine barn. De foreslåtte endringene vil være med å gi valgmuligheter til etablering av skoler og foreldre/foresatte til valg av skole.

Det er også et viktig prinsipp i det nye forslaget at alle barn skal ha like muligheter til spesialundervisning, tilrettelagt undervisning og skoleskyss uavhengig av hvilken eierform den valgte skolen har.

Levanger kommune ber om at departementet samler endringsforslagene i opplæringsloven og privatskoleloven og sender disse på høring en gang pr år i stede for 5-6 ganger pr år som har vært praksis de siste årene. Dette vil effektivisere tidsbruken i kommunene i høringsarbeidet og gi mer forutsigbarhet for kommunene og privatskolene som skal iverksette lovendringene.

Hans Aalberg (FRP) fremmet på vegne av FRP og H følgende forslag:

Endringsforslag (ift Rådmannens forslag):

Levanger kommune er enig i at det skal gis midlertidig dispensasjon fra gjeldende lov i påvente av lovendringen.

Levanger kommune ber om at departementet samler endringsforslagene i opplæringsloven og privatskoleloven og sender disse på høring en gang pr år i stede for 5-6 ganger pr år som har vært praksis de siste årene. Dette vil effektivisere tidsbruken i kommunene i høringsarbeidet og gi mer forutsigbarhet for kommunene og privatskolene som skal iverksette lovendringene.

Avstemning:

Svarvas forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken sendes driftskomiteen for behandling.

Øvrige forslag fremmet i møtet følger saken til driftskomiteen uten realitetsvotering.

Til toppen av siden

 

 

PS 16/14 Ny pensjonsordning for folkevalgte - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 12.02.2014

Habilitet:

Robert Svarva (DNA) ba om formannskapets vurdering av sin habilitet. Svarva fratrådte møtet. Svarva ble av et enstemmig formannskap erklært inhabil.

Forslag i møte:

Svein Erik Veie (DNA) fremmet følgende endringsforslag:

Ordet «ikke» strykes i siste setning i innstillingen.

Einar Bangstad (H) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken utsettes.

Avstemning:

Bangstads utsettelsesforslag avvist med 6 mot 2 stemmer.

Veies endringsforslag tiltrådt med 5 mot 3 stemmer.

Rådmannens forslag til innstilling, med endringsforslag, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Folkevalgte i Levanger kommune med minimum 1/3 av full godtgjørelse innlemmes i den ordinære pensjonsordningen i KLP for kommunalt ansatte. Det inngås avtale om AFP 62-64 for de folkevalgte.

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 12.02.2014 16:07
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051