Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 11.03.15

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Tid: kl. 13:00 - 13:45

Sakliste (rev. 10.03.15) som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst webmail)

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 17/15 Referatsaker utredning vedtak
PS 18/15 Godkjenning av protokoll protokoll vedtak
PS 19/15 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 29.01.15 utredning vedtak
PS 20/15 Søknad om fritak fra politiske verv - Kåre Almåsbakk utredning vedtak
PS 21/15 KomRev Trøndelag IKS - endring av selskapsavtalen utredning vedtak
PS 22/15 Kommunereformen - status og organisering av videre arbeid i Levanger utredning vedtak
PS 23/15 Interkommunal barnevernvakt i helgene for kommunene Levanger, Verdal, Steinkjer, Inderøy og Verran utredning vedtak
PS 24/15 Økonomisk støtte for 2015 - særskilte sponsorobjekter utredning vedtak
PS 25/15 Energismarte idrettsanlegg - et samarbeidsprosjekt for energieffektivisering og driftsoptimering av idrettsanlegg utredning vedtak
PS 26/15 Levanger kommune som Friluftslivets år kommune 2015 utredning vedtak
PS 27/15 Budsjettjustering - Frol barneskole utredning vedtak
PS 28/15 Årsrapport 2014 for Levanger kommune - (utlagt 10.03.15) utredning vedtak
PS 29/15 Valgstyre - oppnevning - delegering - (utalgt 10.03.15) utredning vedtak
FO 2/15 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - oljefyr i private husholdninger tekst behandl.

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 9 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
NavnPartiFunksjonListeMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x  
Hans Heieraas sp varaordfører sp x  
Anne Grete Krogstad ap medlem ap/krf x  
Arild Børseth ap medlem ap/krf x  
Anne Grethe Hojem ap medlem ap/krf x  
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h x  
Hans Aalberg frp medlem frp x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv x  

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Kjersti Nordberg konsulent  

 

         Til toppen av siden

 

 

PS 17/15 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.03.2015

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering med følgende merknad: RS 10/15 Sak til Formannskapet - Navn på Nybrua mellom Snekkerberget og Sjeteen, Asbjørn Douglas Kjeldaas Eklo legges fram for driftskomiteen til behandling.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering med følgende merknad: RS 10/15 Sak til Formannskapet - Navn på Nybrua mellom Snekkerberget og Sjeteen, Asbjørn Douglas Kjeldaas Eklo legges fram for driftskomiteen til behandling.
        Til toppen av siden

 

 

PS 18/15 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.03.2015

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 4. februar 2015 godkjennes.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 4. februar 2015 godkjennes.
        Til toppen av siden

 

 

PS 19/15 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 03.03.15

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.03.2015

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende forslag:

Av framlagte høringer avgis uttalelse:

Høring om regulering av gratis kjernetid til 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt i forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Avgjøres av driftskomiteen


Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Av framlagte høringer avgis uttalelse:

Høring om regulering av gratis kjernetid til 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt i forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Avgjøres av driftskomiteen

         Til toppen av siden

 

 

PS 20/15 Søknad om fritak fra politiske verv - Kåre Almåsbakk

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.03.2015

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Kåre Almåsbakk fritas fra sitt verv i Eldres råd for inneværende valgperiode.

Fram til nytt eldres råd velges kalles vara inn for Almåsbakk, og nestleder fungerer som leder.

Avstemning:

Svarvas forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kåre Almåsbakk fritas fra sitt verv i Eldres råd for inneværende valgperiode.

Fram til nytt eldres råd velges kalles vara inn for Almåsbakk, og nestleder fungerer som leder.
        Til toppen av siden

 

 

PS 21/15 KomRev Trøndelag IKS - endring av selskapsavtalen

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.03.2015

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune godkjenner at kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal trer inn som deltakere i KomRev Trøndelag IKS
 2. Levanger kommune slutter seg til de endringer som er foreslått i selskapsavtalen for KomRev Trøndelag IKS.
          Til toppen av siden

 

 

PS 22/15 Kommunereformen - status og organisering av videre arbeid i Levanger

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.03.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Beskrivelse av status for arbeidet med kommunereformen tas til orientering
 2. Utredningsarbeidet organiseres som foreslått med rådmannen som prosjektansvarlig.
 3. Som lokal styringsgruppe for prosjektet oppnevnes:
 • Administrasjonsutvalgets medlemmer
 • Representant for de grupperingene i kommunestyret som ikke er representert i formannskapet/administrasjonsutvalget
 • 2 representanter fra ungdomsrådet.
          Til toppen av siden

 

 

 

PS 23/15 Interkommunal barnevernvakt i helgene for kommunene Levanger, Verdal, Steinkjer, Inderøy og Verran

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.03.2015

Forslag i møte:

Rådmannen endret sin innstilling – pkt. 2:

Samarbeidet etableres så raskt som mulig som et prosjekt med varighet ut 2015. Det skal gjennomføres evaluering høsten 2015 og deretter avklares evt. videre drift. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune inngår samarbeid om interkommunal barnevernvakt med Steinkjer kommune som vertskommune, jfr. Kommuneloven § 28-1 b.
 2. Samarbeidet etableres så raskt som mulig som et prosjekt med varighet ut 2015. Det skal gjennomføres evaluering høsten 2015 og deretter avklares evt. videre drift. 
          Til toppen av siden

 

 

 

PS 24/15 Økonomisk støtte for 2015 - særskilte sponsorobjekter

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.03.2015

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

VEDTAK:

Under definisjonen særskilte sponsorobjekter, innvilges følgende idrettslag sponsorstøtte fra Levanger kommune for året 2015 : 

 • LHK – Kr. 100.000,-.
 • LFK – Kr. 100.000,-.
 • Skogn i.l., skiavdelingen – Kr. 30.000,-.
 • Frol i.l., orienteringsavdelingen – Kr. 50.000,-.


Innvilget beløp stort kr. 280.000,- belastes konto nr. 14703 – 1000 - 1000 – overføringer til andre.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 25/15 Energismarte idrettsanlegg - et samarbeidsprosjekt for energieffektivisering og driftsoptimering av idrettsanlegg

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.03.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak. 

VEDTAK:

Levanger kommune deltar i prosjektet Energismarte idrettsanlegg i «Nordens grønne belte».

Prosjektet gjennomføres innenfor bygg- og eiendom sitt budsjett.  
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 26/15 Levanger kommune som Friluftslivets år kommune 2015

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.03.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Levanger kommune vil støtte opp om Friluftslivets År 2015 og arbeide for målene om å gi friluftsliv økt oppmerksomhet og varige resultater i form av økt deltagelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen.

Kommunen vil:

 • Støtte opp om lokale arrangement og aktiviteter i Friluftslivets År
 • Vektlegge hensyn til friluftsliv i kommunens planarbeid
 • Stimulere kommunens barnehager og skoler til å bruke naturen i leik og læring
 • Satse på stien som aktivitetsanlegg
 • Bruke friluftsliv som et positivt virkemiddel i kommunens folkehelsearbeid
 • Arrangere Ordførerens tur; - åpen tur med Ordføreren som turleder
 • Stille opp til bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjonene i kommunen.
          Til toppen av siden

 

 

 

PS 27/15 Budsjettjustering - Frol barneskole

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.03.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Ombygging/rehabilitering av Frol barneskole gjennomføres innenfor en kostnadsramme på 32,75 mill. kr. inkl. mva.
 2. Økte kostnader finansieres ved:
  - Økt låneramme 6,2 mill. kr.
  - Momskomp. 1,55 mill. kr.
 3. Ute-/aktivitetsområde for Frol/Leirabanen gjennomføres innenfor en kostnadsramme på 22,875 mill. kr. inkl. mva. og inkl. 4,7 mill. kr. som tidligere er avsatt og finansiert i investeringsbudsjett for Samferdsel/miljøtiltak.
 4. Økte kostnader kostander for ute-/aktivitetsområde finansiere ved:
  - Økt låneramme 6,54 mill. kr.
  - Momskomp. 1,635 mill. kr.
          Til toppen av siden

 

 

 

PS 28/15 Årsrapport 2014 for Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.03.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Årsrapport 2014 for Levanger kommune tas til orientering.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 29/15 Valgstyre - oppnevning - delegering

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.03.2015

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag:

Det opprettes et eget valgstyre på 5 medlemmer. 

Som valgstyrets medlemmer velges disse fra formannskapet: Robert Svarva, Hans Heieraas, Anne Grethe Hojem, Anne Grete Krogstad, Karl Meinert Buchholdt

Som leder velges: Robert Svarva

Som nestleder velges: Hans Heieraas

Som varamedlemmer velges:

Hanne Ihler Toldnes, Jann Karlsen, Annikken Kjær Haraldsen

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling, med forslag fremmet i møtet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Det opprettes et eget valgstyre på 5 medlemmer. 

Som valgstyrets medlemmer velges disse fra formannskapet: Robert Svarva, Hans Heieraas, Anne Grethe Hojem, Anne Grete Krogstad, Karl Meinert Buchholdt

Som leder velges: Robert Svarva

Som nestleder velges: Hans Heieraas

Som varamedlemmer velges:

Hanne Ihler Toldnes, Jann Karlsen, Annikken Kjær Haraldsen

Formannskapssekretæren er sekretær for valgstyret.

I forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 delegeres valgstyrets myndighet til oppnevning av stemmestyrer, dette i henhold til valglovens bestemmelse § 4-2 «Stemmestyrer».

I den grad valgloven åpner for delegasjon fra kommunestyret til valgstyret, gis det generell delegasjon i henhold til valgloven fra kommunestyret til valgstyret.

Delegeringsreglementet endres tilsvarende.

        Til toppen av siden

 

 

 

FO 2/15 Spørsmål fra Karl M Buchholdt (V) -  oljefyr i private husholdninger

Behandling

Karl Meinert Buchholdt (V) stilte følgende spørsmål til ordføreren:

Vil ordføreren pålegge eiere av oljekjeler et årlig avgiftsbelagt tilsyn med krav om årlig feiing og service på oljekjelene? 

Ordføreren besvarte spørsmålet. 

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 09.04.2015 14:31
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051