Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 10.04.13 - sak 28/13 - Kloakkanlegg 1999-2012 - Avslutning av regnskap

Bjørn Sandvik - klikk for personkort 
Saksbehandler: Bjørn Sandvik
Arkivref. 2013/2018
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 10.04.13 28/13
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Regnskapet for følgende kloakk anlegg

 • Levanger renseanlegg 2
 • Småland
 • Kjønstadmarka 1
 • Ludvig Bremers veg/Ole Vigs veg
 • Åsen, 2. etappe
 • Hammerøyvegen
 • Tistelvegen
 • Middelfarts veg
 • Elberg
 • Skånes-Rinnleiret
 • Fagerstrandvegen
 • Munkeby
 • Pumpestasjon Hoklingen
 • Åsen ved samfunnshuset
 • Overbygg pst Lian og pst Hyllbærvegen
 • Holsandlia, etappe 4
 • Ulve rehabilitering
 • Olav Rees veg
 • Halsanvegen


avsluttes med utgifter på kr. 62.876.691,76 og et samlet overskudd på kr. 4.404.252.

Overskuddet brukes til separering/utskifting av avløpsledninger i 2013.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

 1. Regnskap avløp 2001-2012 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Regnskap for avsluttede kloakkanlegg oppført på budsjettene 2001-2012 legges fram for avslutning. Dette gjelder følgende anlegg:

 • Levanger renseanlegg 2
 • Småland
 • Kjønstadmarka 1
 • Ludvig Bremers veg/Ole Vigs veg
 • Åsen, 2. etappe
 • Hammerøyvegen
 • Tistelvegen
 • Middelfarts veg
 • Elberg
 • Skånes-Rinnleiret
 • Fagerstrandvegen
 • Munkeby
 • Pumpestasjon Hoklingen
 • Åsen ved samfunnshuset
 • Overbygg pst Lian og pst Hyllbærvegen
 • Holsandlia, etappe 4
 • Ulve rehabilitering
 • Olav Rees veg
 • Halsanvegen


Av disse er prosjektene Kjønstadmarka 1, Åsen 2(Torhaugen), Hammerøyvegen, Tistelvegen, Middelfarts veg, Skånes-Rinnleiret, Munkeby, Holsandlia 4 og Olav Rees veg også blitt belastet på vannbudsjettet. De resterende anlegg er bare belastet investeringsbudsjettet på vann.

Total kostnad for alle prosjektene er kr. 62.876.691,76.

Vurdering:

I vedlegget er vedtatte rammer på prosjektene, finansiering, regnskap og oversikt over overskridelser/til gode vist. Det går fram av regnskapet for alle prosjektene at de samlet kan gjøres opp med et «overskudd» på kr. 4.404.252 som utgjør 7% av totalkostnadene.

Det positive resultatet skyldes i hovedsak overskudd på prosjektet Levanger avløpsrenseanlegg. Dette igjen skyldes en svært gunstig byggentreprise samt at utsatt byggestart medførte at metode for slambehandling kunne gjøres enklere og billigere.

For flere av prosjektene kan avvikene mellom regnskap og finansiering virke store. Dette skyldes at det delvis er gjort grove overslag før midlene ble fordelt på de enkelte prosjekt ut fra vedtatte budsjettrammer. Prosjektene på Åsen ved samfunnshuset, overbygg pumpestasjoner og Halsanvegen er eksempler på det. For prosjekt der det også belastet vannbudsjettet, kan det være fordelingen mellom vann og kloakk som blir litt "skjev", slik at det blir belastet "for mye" på kloakk sånn som på prosjektene Middelfarts veg og Munkeby. På prosjektet Kjønstadmarka ble det i tillegg til tilskudd til Tomteselskapet gjennomført legging av kloakkledninger som ble mer omfattende enn først antatt. For de andre prosjektene er det små avvik fra kostnadsoverslagene.

Overskuddet av regnskapet foreslås brukt til separering/utskifting av avløpsnettet på Skogn og på Nesset for å minske driftskostnadene med pumping og rensing av avløpsvann som ikke trenger å gå i kloakkledningene.

        Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 10.04.2013 15:28
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051