Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 10.04.13 - sak 23/13 - Søknad om fritak fra politiske verv - Hilde Kristin Vinne

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort 
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2013/1418 - /033
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 10.04.13 23/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Hilde Kristin Vinne innvilges fritak fra sine politiske verv for resten av inneværende valgperiode.

Som ny nestleder til klagenemnda velges: _________________

Som nytt varamedlem til samarbeidsutvalget for Skogn BU velges: _______________

Hjemmel/bakgrunn for saken:

  • Søknad fra Hilde Kristin Vinne om fritak fra kommunale verv
  • Kommunelovens bestemmelser om opprykk og nyvalg, § 16
  • Levanger kommunes delegasjonsreglement – delegasjon til formannskapet


Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Søknad fra Hilde Kristin Vinne om fritak fra kommunale verv.


Saksopplysninger:

Hilde Kristin Vinne søker i e-post datert 28. februar 2013 om fritak fra sine politiske verv for resten av inneværende valgperiode. Dette grunnet helsemessige årsaker. Søknaden med begrunnelse er unntatt offentlighet.

Vinne har følgende verv:


Kommuneloven § 15, 2. ledd sier følgende om Uttreden. Suspensjon.:
Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.

Kommuneloven sier følgende om opprykk og nyvalg:
§ 16, 2. ledd: "Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt. "

§ 16, 3. ledd: "Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn."

§ 16, 4. ledd: "Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder".

§ 16, 5. ledd: "Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget."

§ 16, 6. ledd: "Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum."

Vurdering:

Etter rådmannens skjønn fyller Hilde Kristin Vinne vilkårene for å få innvilget fritak fra politiske verv, og rådmannen vil derfor tilrå at søknaden om fritak innvilges.

Det kan vurderes å supplere varamedlemslisten til driftskomiteen. Gjenstående varamedlemmer er:

Hans Fredrik Donjem

ap

varamedlem 1

ap/sp/krf

Rolf Inge Elvbakken

ap

varamedlem 3

ap/sp/krf

Brit Ringstad

sp

varamedlem 4

ap/sp/krf

Atle Sjaastad

krf

varamedlem 5

ap/sp/krf

Ann Mari Børseth

ap

varamedlem 6

ap/sp/krf

Ivan Sundal

ap

varamedlem 7

ap/sp/krf

Ingunn Skei

ap

varamedlem 8

ap/sp/krf


Det må velges ny nestleder til klagenemnda:

Klagenemnd
Jarle Øra – leder
Hilde Vinne – nestleder
Martin Stavrum
Sigvart Gilstad
Laila Aunet
Varamedlemmer
1. Gerd T Hegdahl
2. Arild Børseth
3. Vigdis Skårdal
4. Odd Einar Langø

Det må velges nytt varamedlem til samarbeidsutvalget Skogn BU. 

        Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 10.04.2013 15:26
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051