Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 08.02.12

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Levanger rådhus, formannskapssalen, rom 3008, 3. etg. 
Tid: kl. 13:05-14:35 (etter administrasjonsutvalgets møte)

Sakliste som PDFword  -  ODT (oppdatert med vedlegg 1 til sak 9/12) - epub (testing epub-format på eBok på nettbrett)
- protokoll som PDF - epub (testing epub-format på eBok på nettbrett)

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (7 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 6/12 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 11.01.2012 protokoll vedtak
PS 7/12 Referatsaker utredning vedtak
PS 8/12 Valg av 17.maikomiteer 2012 utredning vedtak
PS 9/12 Framtidig kinodrift i Levanger utredning vedtak
PS 10/12 Marsimartnan 2012 - budsjett og søknad om tilskudd utredning vedtak
PS 11/12 Søknad om støtte til bygdefiber Okkenhaug krets utredning vedtak
PS 12/12 Overtakelse av avløpsledninger fra private kloakklag utredning vedtak
PS 13/12 Etablering av samarbeidsutvalg for forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder utredning vedtak
FO 2/12 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt, V - Trafikkdempende tiltak i Levanger by – bedre skilting tekst behandl.


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8+1 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
NavnPartiFunksjonListeMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x  
Hans Heieraas sp varaordfører sp x  
Anne Grete Krogstad ap medlem ap/krf x  
Arild Børseth ap medlem ap/krf x  
Anne-Grethe Hojem ap medlem ap/krf - forfall
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h x  
Hans Aalberg frp medlem frp x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv x  
Svein Erik Veie ap varamedlem 1 ap/krf x Anne-Grethe Hojem

            

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  


Spørsmål:
Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Trafikkdempende tiltak i Levanger by - bedre skilting.
Ordføreren besvarte spørsmålet.

Orienteringer:

 • Status for barnehagefinansiering v/rådmannen
        Til toppen av siden

 


PS 6/12 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 11. januar 2012

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.02.2012

Forslag i møte:
Protokoll fra formannskapets møte 11. januar 2012 godkjennes.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 11. januar 2012 godkjennes.
      Til toppen av siden

 

 

PS 7/12 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.02.2012

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering. 

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering. 
      Til toppen av siden

 

 

PS 8/12 Valg av 17.maikomiteer 2012

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.02.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det fremlagte forslag til 17.maikomitéens ledere, medlemmer og varamedlemmer vedtas.  Hovedkomiteen består av lederne i de enkelte kretskomiteer.  Som ny leder for hovedkomiteen velges Olav M. Salater.  Årets leder for Levanger/Frol/Nesset blir neste års leder for hovedkomiteen.  Ved eventuelle forfall gis ordføreren fullmakt til å oppnevne nye medlemmer.  Søknad om fritak må skje skriftlig.
      Til toppen av siden

 

 

PS 9/12 Framtidig kinodrift i Levanger

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.02.2012

Utlagt 02.02.12:


Forslag i møte:
Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Festiviteten beholdes som framtidig kino i Levanger kommune. Saken avgjøres av kommunestyret.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende tilleggsforslag (til Heieraas sitt forslag):
Som fremtidig kulturhus i Levanger utredes Festivitetenkvartalet. Skisse fra Grande eiendom og Levangeravisa legges til grunn.

Avstemning:
Rådmannens innstilling tiltrådt med 5 mot 4 stemmer som ble avgitt for Heieraas sitt forslag.

INNSTILLING:
Ordføreren får fullmakt til å undertegne intensjonsavtale med Berg Eiendom.
      Til toppen av siden

 

 

PS 10/12 Marsimartnan 2012 - budsjett og søknad om tilskudd

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.02.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Budsjettet for Marsimartnan 2012 godkjennes.
 2. Marsimartnan 2012 innvilges kr 50.000 i tilskudd fra formannskapets tilskuddskonto.
        Til toppen av siden


 

 

PS 11/12 Søknad om støtte til bygdefiber Okkenhaug krets

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.02.2012

Forslag i møte:
Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende alternative forslag til innstillingen:

 1. Det avsettes 1 000 000 kroner av disposisjonsfondet til utbygging av bygdefiber.
 2. Bygdefiberprosjektet ”Bygdefiber Okkenhaug skolekrets” støttes med kroner 500 000,-.
 3. Formannskapet ber rådmannen legge inn en årlig bevilgning til utbygging av bredbånd/ bygdefiber på kroner 1 million i kommunens budsjett og økonomiplaner for fremtiden. Gjøres gjeldende i forbindelse med budsjett 2013/ økonomiplan 2013-2016.


Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 stemme som ble avgitt for Buchholdts forslag til vedtak.

VEDTAK:

 1. Det avsettes kr. 500 000,- av disposisjonsfondet til utbygging av bygdefiber.
 2. Bygdefiberprosjekt ”Bygdefiber Okkenhaug skolekrets” støttes med kr. 250 000,-.
        Til toppen av siden


 

 

PS 12/12 Overtakelse av avløpsledninger fra private kloakklag

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.02.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Den etablerte praksis med minimumsdimensjoner for kommunal overtakelse
av VA-anlegg videreføres med følgende unntak for tidligere etablerte kloakklag:

Ledningstrekk som går til 4 eller flere eiendommer og som avsluttes i kum kan etter søknad overtas av kommunen.  Forutsettingen for denne overtakelsen er at spyling, godkjent tv-kontroll, innmåling og avtale som gir kommunen rettigheter til å ha liggende og vedlikeholde ledninger hos grunneierne på disse ledningsstrekkene foreligger.
      Til toppen av siden

 

 

PS 13/12 Etablering av samarbeidsutvalg mellom Levanger kommune og næringslivet i Levanger

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 08.02.2012

Forslag i møte:
Rådmannen har endra sakstittel til:
Etablering av samarbeidsutvalg mellom Levanger kommune og næringslivet i Levanger.

Svein Erik Veie (DNA) fremmet følgende forslag:
Følgende velges som medlemmer av samarbeidsutvalget – valgt av formannskapet:


Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak, med forslag i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
1. Følgende vedtekter vedtas for samarbeidsutvalget mellom formannskapet og næringlivet:
Utvalget skal arbeide aktivt for å fremme næringsvirksomheten i Levanger kommune i tråd med de målsettinger som er nedfelt i kommunens overordnede planer. Utvalget skal være Formannskapets rådgivende organ i næringssaker.

Utvalget skal

 • Dokumentere vilkårene for næringsutvikling i kommunen
 • Være høringsinstans i næringssaker
 • Følge opp samt utarbeide årlige handlingsplaner ut fra strategisk næringsplan
 • Samarbeide med andre offentlige instanser og private næringsinteresser for å kunne drive mest mulig aktiv næringspolitikk
 • Ta på seg andre oppgaver som er i tråd med de overordnede målsettinger
 • Utvalget kan sette egne saker på dagsorden


Utvalget består av 7-12  representanter med en funksjonstid på 2 år. Utvalget velger selv leder. Ordfører kan ikke velges til leder.

2. Følgende velges som medlemmer av samarbeidsutvalget

 • Robert Svarva: Valgt av formannskapet
 • Hans Heieraas: Valgt av formannskapet
 • Nina Bakken Bye: Valgt av formannskapet
 • Representant fra Markedsplassen Levanger AS – navn kommer
 • Representant fra industribedrift
 • Representant fra Høgskolen i Nord-Trøndelag
 • Representant fra Levanger Sør
 • Representant fra landbruket i Levanger
 • Per Anders Folladal, SIVA
 • Torgeir Lian, Kjell Lian AS
        Til toppen av siden
Publisert: 23.12.2009 16:38 Sist endret: 11.03.2013 14:12
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051