Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 07.11.12 - sak 107/12 - Evaluering av Trønderhallen KF - Vurdering av styresammensetning og antall styremedlemmer

Alf Birger Haugnes - klikk for personkort 
Saksbehandler: Alf Birger Haugnes
Arkivref. 2006/4666 - /D23
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 07.11.12 107/12
Kommunestyret

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Som valgkomite til nytt styre i Trønderhallen KF velges:
………………
………………
………………

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Kommunestyret slutter seg til styrets ønske om å ha mer fokus på strategisk utvikling av Trønderhallen – markedsføring, folkehelsearbeidet, samarbeidspartnere, hallen som møteplass for alle grupper.
 2. Fra 01.01.2013 skal styret bestå av 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
 3. HiNT tilbys plass i styret.
 4. Organisering av forvaltning og drift av Trønderhallen vurderes ved utgangen av valgperioden for det nye styret.


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ved behandling i kommunestyrets møte 20.10.2012 av PS 53/10 Trønderhallen KF – Vedtekter, ble følgende tillegg vedtatt: 
Kommunestyret ønsker en mellomevaluering etter 1 år og en grundig rullering/ evaluering etter 2 år.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Styret foretok en evaluering av sitt styrearbeid i et eget strategimøte 19 og 20. okt. på Falstad. Styret tok her bl.a. opp følgende:

 • Var fornøyd med det arbeid som var lagt ned i oppbyggingen vedr. organisering av drift Trønderhallen.
 • Selv om arbeidet med budsjett var vanskelig særlig for 2011 hvor det ikke var erfaringstall for driftsutgifter, inntekter og et redusert driftsår (9 – 10 mnd.), ser 2012-budsjettet å være forholdsvis «riktig» mht. utgifter og inntekter.
 • Fokuset har hittil vært mye på driftsutgiftene og inntektene fra utleie og billetter.
 • Har nå kunnet jobbet mer strategisk – «løftet blikket»/ny fase i arbeidet, bl.a.:
   «Markedsføring» av Trønderhallen som et regionalt anlegg for idrett og arrangement - messer, utstillinger, konserter og andre aktiviteter.
   Trønderhallen sin rolle i folkehelsearbeidet.
   Strategiske samarbeidspartnere.
   Utvikle samarbeidet med HiNT.
 • Bør vurdere mulighetene for representasjon av HiNT i styret
 • Antall representanter fra brukerne er tilstrekkelig gjennom idrettsrådets deltakelse.
 • Størrelsen på styre bør vurderes – 5 tilstrekkelig?


Styre for Trønderhallen KF ble valgt i kommunestyrets møte 28.04.2010, PS 16/10 Trønderhallen KF under stiftelse – valg av styre for resten av inneværende valgperiode. Iht. vedtektenes §7 Styrets sammensetning er valgperioden 2 år og foretaket skal ha inntil 7 medlemmer med 2 varamedlemmer. Varamedlemmene har deltatt svært aktivt i styret.

Styret har i dag følgende sammensetning:

 • Ingunn Kjelstad, styreleder
 • Rudolf Holmvik, nestleder
 • Marit Breivik
 • Per Anders Folladal
 • Lars Heirsaunet
 • Johan Petter Skogseth
 • Bjørg Tørresdal


Varamedlemmer:

 • Per Otto Røyseng
 • Sigrid Nordvoll


Kommunestyret har ikke foretatt nytt valg etter at det første styret ble oppnevnt.

Rådmannen har deltatt på de fleste styremøter. Iht. vedtektenes §7 har rådmannen møte- og talerett i styrets møter.

Vurdering:
Rådmannen har fulgt det arbeid styret har utført fra det ble valgt. Som styret påpeker, var det nødvendig de 2 første årene å ha stort fokus på drift av hallen – oppbygging av en organisasjon for drifting og inntektssiden ved utleie og bl.a. billettpriser i svømmehallen. Ut fra foreløpige regnskapsrapporter synes det som foretaket har kontroll på inntekter og utgifter.

Styret har nå tatt opp igjen det mer strategiske arbeidet med utvikling av Trønderhallen. Eget møte for å diskutere framtidige strategier ble avviklet på Falstad 19. og 20. september. Deler av styret er nå i ferd med å sammenfatte de tanker som her framkom i et strategisk dokument. Rådmannen slutter seg til de strategiske «grep» som her ble tatt opp. Rådmannen antar at dette vil bli behandlet på neste styremøte.

Rådmannen er enig med styret i at antall styremedlemmer bør vurderes. Rådmannen vil foreslå at dette reduseres til 5 medlemmer med 2 varamedlemmer. Ved utvelgelse av styremedlemmene bør «spredning» av kompetanse/bakgrunn vektlegges. Rådmannen er også enig med styret om at HiNT bør være representert i styret. Det er nå skrevet en langsiktig avtale med HiNT om leie av idretts- og svømmehall samt testlabben. HiNT er og vil være en meget viktig samarbeidspartner i utviklingen av selve Trønderhallen og de omkringliggende arealer.

Rådmannen vil ikke ta opp til drøfting organisering av drift og forvaltning av Trønderhallen på nåværende tidspunkt. Styret er nå inne i et meget spennende strategisk arbeid vedr. framtidig utvikling av Trønderhallen. Dette arbeidet bør fullføres og følges opp av det nye styret. Rådmannen finner det derfor naturlig at en vurdering av ny organisasjonsform for forvaltning og drift av Trønderhallen ikke blir gjort før det nye styret har sittet en valgperiode – 2 år.

For at et nytt styre skal kunne fungere fra 01.01.2013, vil rådmannen foreslå at formannskapet velger et valgstyre på 3 medlemmer.
        Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 07.11.2012 16:45
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051