Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 07.11.12 - sak 105/12 - Søknad om alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1, 2 og 3 - Støre Gård

Finn Christiansen - klikk for personkort 
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2012/7805
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 07.11.12 105/12

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Foretaksnummer 997 823 230, Camilla Støre, Støre Gård, innvilges alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1, 2 og 3 i forbindelse med drift av selskaps – og serveringsvirksomhet på gården ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2015.
  2. F.nr. 17.10.79, Camilla Støre, og f.nr. 17.03.79, Torbjørn Støre, godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.


Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Søknad datert den 10.09.2012, politiets uttalelse av den 11.10.2012 og uttalelse fra kemneren av den 15.10.2012.


Saksopplysninger:
Foretaksnummer 997 823 230, Camilla Støre, Støre Gård, har i brev av den 10.09.2012 søkt om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3. Bevillingen er tenkt benyttet forbindelse med gårdens serveringsvirksomhet som er ment å bli en viktig del av virksomhetens satsingsområder.

Det søkes om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2015, jfr. F-sak nr. 73/12 av den 27.06.2012.

F.nr. 17.10.79, Camilla Støre, og f.nr. 17.03.79, Torbjørn Støre, søkes godkjent som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder. Søkerne har gjennomført og bestått kunnskapsprøve om alkohollovens bestemmelser.

Søknaden har i medhold av alkohollovens § 1-7, 2. l., vært forelagt politiet v/lensmannen i Levanger og skattemyndighetene v/kemner ISK til vurdering. Det fremkom her ingen merknader til søknaden.

Vurdering:
Rådmannen har vurdert saken ut i fra et sosialt og helsemessig perspektiv, jfr. delegert myndighet gitt i medhold av K-sak nr. 038/01 av den 20.06.01. Jeg vil på bakgrunn av en totalvurdering tilrå at foretaksnummer 997 823 230, Camilla Støre, Støre Gård, gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2015, i forbindelse med planlagt serveringsvirksomhet på gården.

Camilla Støre (f.nr. 17.10.79) og Torbjørn Støre (f.nr. 17.03.79) tilrås videre godkjent som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.
        Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 07.11.2012 16:44
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051