Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 07.11.12 - sak 103/12 - Søknad om permisjon fra politiske verv - kommunestyre og plan- og utviklingskomiteen - Britt Tønne Haugan

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort 
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2012/7765 - /033
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 07.11.12 103/12

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Britt Tønne Haugan innvilges permisjon fra sine politiske verv som medlem i kommunestyret og medlem i plan- og utviklingskomiteen fram til 1. januar 2014. For samme periode går hun ut som varamedlem til formannskapet og som varamedlem til samkommunestyret.

Børge Lund rykker opp som fast medlem til kommunestyret i permisjonsperioden.

Som nytt medlem til plan- og utviklingskomiteen velges: ___________________

Som nytt medlem til protokollnemnda velges: ____________________

Som nytt varamedlem til protokollnemnda velges: ______________________

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Britt Tønne Haugan søker i brev datert 25. oktober 2012, om permisjon fra sine politiske verv som medlem i kommunestyret og medlem i plan- og utviklingskomiteen ut året 2013.

Bakgrunnen for at hun søker er presserende arbeid i hennes nye jobb som rektor og daglig leder ved Fagerhaug Oppvekstsenter på Skatval. Det vil bli ekstra arbeidskrevende en tid framover med å etablere Nord-Trøndelags første internasjonale skole. Det betinger hennes tilstedeværelse og arbeidskapasitet fram til skolen er oppe å gå i august 2013. Det vil også bli en del presserende arbeid etter at skolen er etablert.

Kommuneloven § 15, 2. ledd sier følgende om Uttreden. Suspensjon.:
Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.

Kommuneloven sier følgende om opprykk og nyvalg:
§ 16, 2. ledd: ” Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt. ”

§ 16, 3. ledd: ”Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn.”

§ 16, 4. ledd: ”Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder”.

§ 16, 5. ledd: ”Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget.”

§ 16, 6. ledd: ”Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum.”

Vurdering:
Britt Tønne Haugan vil være ha en spesielt krevende jobbsituasjon en tid framover. Praksis fra lignende saker tilsier at søknaden om permisjon bør innvilges. Rådmannen vil derfor tilrå at søknaden innvilges.

Børge Lund rykker opp som fast medlem til kommunestyret i permisjonsperioden

Når det gjelder plan- og utviklingskomiteen er dette å betrakte som «et annet folkevalgt organ», jfr. Kommuneloven §16, 3. ledd.

I kommentarene til kommuneloven brukes flytting fra kommunen som eksempel på at midlertidig uttreden kan praktiseres som «endelig» uttreden, og det er nærliggende å tolke det dit hen at dette kan overføres til andre situasjoner der lengden på fraværet kan være usikkert.

Rådmannen velger å følge samme tolkning som er gjort i andre sammenlignbare permisjonssaker. Det betyr at det må velges nytt medlem til plan- og utviklingskomiteen selv om det er valgt varamedlemmer. Ved valget av nye medlemmer må det tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene. DNA/KRF/SP stilte fellesliste til plan- og utviklingskomiteen og fikk 7 representanter, kjønnssammensetningen er 3 menn og 4 kvinner. Uavhengig av lista sin sammensetning skal det etter loven være minst 40% av begge kjønn i utvalget som helhet.

I perioden Britt Tønne Haugan vil ha permisjon fra kommunestyret kan hun ikke være varamedlem til formannskapet, da disse skal velges av og blant kommunestyrets medlemmer, jfr. kommunelovens §8, 2. ledd

I perioden Britt Tønne Haugan vil ha permisjon fra kommunestyret kan hun ikke være varamedlem til samkommunestyret, da disse skal velges blant kommunestyrets medlemmer, jfr. reglement for samkommunestyret.

Det kan vurderes å supplere varamedlemslisten til samkommunestyret for permisjonsperioden. Gjenstående varamedlemmer vil være:

Svein Erik Veie

Levanger

Ap

-ap, krf

varamedlem 1

Edvard Øfsti

Levanger

Ap

-ap, krf

varamedlem 4

Ina Helen Kollerud

Levanger

Ap

-ap, krf

varamedlem 5


I perioden Britt Tønne Haugan vil ha permisjon fra kommunestyret kan hun ikke være medlem til protokollnemnda. Protokollnemnda må suppleres med ett nytt medlem og ett nytt varamedlem, gjenstående medlemmer og varamedlemmer vil være:
Medlemmer:
Svein Erik Veie
Varamedlemmer:
Andreas Hjelmstad
        Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 07.11.2012 16:43
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051