Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 07.11.12 - sak 102/12 - Søknad om fritak fra politisk verv - Nina Bakken By

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort 
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2012/7515 - /033
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 07.11.12 102/12

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Nina Bakken Bye innvilges fritak fra sine politiske verv for resten av inneværende valgperiode.

Ketil Hveding rykker opp som fast medlem til kommunestyret.

Som nytt medlem til plan- og uviklingskomiteen velges: ____________________

Som nytt medlem til samkommunestyret velges: ____________________

Som nytt medlem til trafikksikkerhetsutvalget velges: ____________________

Som nytt medlem til Samarbeidsutvalget mellom Levanger kommune og næringslivet velges: ________________________

Som ny personlig vara for Ola Aune til Reinsjø fjellstyre velges: _________________

Hjemmel/bakgrunn for saken:

 • Søknad fra Nina Bakken Bye om fritak fra kommunale verv.
 • Kommunelovens bestemmelser om opprykk og nyvalg, § 16
 • Levanger kommunes delegasjonsreglement – delegasjon til formannskapet.


Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 • Søknad fra Nina Bakken Bye, datert 15.10.12 (unntatt offentlighet!)


Saksopplysninger:

Nina Bakken Bye søker i e-post datert 15. oktober 2012 om fritak fra sine politiske verv for resten av inneværende valgperiode. Dette grunnet helsemessige årsaker. Søknaden med begrunnelse er unntatt offentlighet. 
 
Bye har følgende verv:

 • Medlem av kommunestyret
 • Medlem av plan- og utviklingskomiteen
 • Medlem av samkommunestyret
 • Varamedlem til formannskapet
 • Trafikksikkerhetsutvalget
 • Samarbeidsutvalg mellom Levanger kommune og næringslivet
 • Vara Reinsjø fjellstyre
 • Styret for regionalt næringsfond


Kommuneloven § 15, 2. ledd sier følgende om Uttreden. Suspensjon.:
Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.

Kommuneloven sier følgende om opprykk og nyvalg:
§ 16, 2. ledd: ”Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt. ”

§ 16, 3. ledd: ”Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn.”

§ 16, 4. ledd: ”Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder”.

§ 16, 5. ledd: ”Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget.”

§ 16, 6. ledd: ”Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum.”

Vurdering:
Etter rådmannens skjønn fyller Nina Bakken Bye vilkårene for å få innvilget fritak fra politiske verv, og vil derfor tilrå at søknaden om fritak innvilges.

Ketil Hveding rykker opp som fast medlem til kommunestyret.

Når det gjelder plan- og utviklingskomiteen og samkommunestyret er disse å betrakte som «et annet folkevalgt organ», jfr. Kommuneloven §16, 3. ledd.

Det betyr at det må velges nytt medlem til plan og utviklingskomiteen og til samkommunestyret, selv om det er valgt varamedlemmer. Ved valget av nye medlemmer må det tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene. H/V/SV stilte fellesliste til plan- og utviklingskomiteen og fikk 3 representanter, 2 menn og 1 kvinne. Det betyr at det må velges en kvinne i stede for Bye dersom kommunelovens bestemmelser om kjønnsrepresentasjon skal følges. Uavhengig av lista sin sammensetning skal det etter loven være minst 40% av begge kjønn i utvalget som helhet.

I samkommunestyret har Høyre egen liste, 1 mann og 1 kvinne. Når det gjelder samkommunestyret er det krav om at medlemmene skal være kommunestyremedlemmer. Hvis Bye får fritak, har Høyre ingen kvinner i kommunestyret.

Det kan vurderes å supplere varamedlemslisten til formannskapet. Gjenstående varamedlemmer vil være:

Einar Theodor Bangstad

varamedlem 2

h

Vebjørn Haugom

varamedlem 3

h

Det må velges nytt medlem til Trafikksikkerhetsutvalget.

Det må velges nytt medlem til Samarbeidsutvalget mellom Levanger kommune og næringslivet.

Det må velges ny personlig vara for Ola Aune til Reinsjø fjellstyre, (fjellova § 3).

Nytt medlem til styret for regionalt næringsfond skal velges av samkommunestyret.
        Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 07.11.2012 16:43
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051