Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 07.11.12

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Levanger rådhus, formannskapssalen, rom 3008, 3. etg. 
Tid: kl. 14:15 - 15:00

Sakliste som PDF -    EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)

Protokoll som PDF -    EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (2 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail) 

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 99/12 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 17. oktober 2012 protokoll vedtak
PS 100/12 Referatsaker utredning vedtak
PS 101/12 Møteplan 2013 - Levanger kommune utredning vedtak
PS 102/12 Søknad om fritak fra politisk verv - Nina Bakken By utredning vedtak
PS 103/12 Søknad om permisjon fra politiske verv - kommunestyre og plan- og utviklingskomiteen - Britt Tønne Haugan utredning vedtak
PS 104/12 Søknader om økonomisk støtte utredning vedtak
PS 105/12 Søknad om alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1, 2 og 3 - Støre Gård utredning vedtak
PS 106/12 Søknad fra Levanger Handballklubb om likviditetslån utredning vedtak
PS 107/12 Evaluering av Trønderhallen KF - Vurdering av styresammensetning og antall styremedlemmer utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8 + 1  av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører sp x
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/krf x
Arild Børseth ap medlem ap/krf x
Anne-Grethe Hojem ap medlem ap/krf x
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h x
Hans Aalberg frp medlem frp x
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv - forfall
Hanne Ihler Toldnes sv varamedlem 1 v/sv x Karl Meinert Buchholdt

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef
Øyvind Nybakken enhetsleder kommunalteknikk
Arnstein Kjeldsen enhetsleder økonomi
Rigmor Strand Bakkan økonomikonsulentOrienteringer:


 

 

PS 99/12 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 17. oktober 2012

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.11.2012

Forslag i møte:
Protokoll fra formannskapets møte 17. oktober 2012 godkjennes.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 17. oktober 2012 godkjennes.
        Til toppen av siden

 

 

PS 100/12 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.11.2012

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.
        Til toppen av siden

 

 

PS 101/12 Møteplan 2013 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.11.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Vedlagte forslag fastsettes som møteplan for 2013.
        Til toppen av siden

 

 

PS 102/12 Søknad om fritak fra politisk verv - Nina Bakken By

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.11.2012

Forslag i møte:
Andreas Jenssen Hjelmstad (H) fremmet følgende forslag:
Som nytt medlem til plan- og uviklingskomiteen velges: Gerd Haugberg

Som nytt medlem til samkommunestyret velges: Andreas Jenssen Hjelmstad

Som nytt medlem til trafikksikkerhetsutvalget velges: Hanne Ihler Toldnes

Som ny personlig vara for Ola Aune til Reinsjø fjellstyre velges: Kim Heggelund

Som nye vararepresentanter til formannskapet velges – Høyres liste:


Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag:
Som nytt medlem til Samarbeidsutvalget mellom Levanger kommune og næringslivet velges: Anne-Grethe Hojem

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak med forslag fremmet i møte, enstemmig vedtatt.
Hjelmstads forslag på nye varamedlemmer til formannskapet enstemmig tiltrådt.

VEDTAK:
Nina Bakken Bye innvilges fritak fra sine politiske verv for resten av inneværende valgperiode.

Ketil Hveding rykker opp som fast medlem til kommunestyret.

Som nytt medlem til plan- og uviklingskomiteen velges: Gerd Haugberg

Som nytt medlem til samkommunestyret velges: Andreas Jenssen Hjelmstad

Som nye vararepresentanter til formannskapet velges – Høyres liste:


Som nytt medlem til trafikksikkerhetsutvalget velges: Hanne Ihler Toldnes

Som ny personlig vara for Ola Aune til Reinsjø fjellstyre velges: Kim Heggelund

Som nytt medlem til Samarbeidsutvalget mellom Levanger kommune og næringslivet velges: Anne-Grethe Hojem
        Til toppen av siden

 

 

PS 103/12 Søknad om permisjon fra politiske verv - kommunestyre og plan- og utviklingskomiteen - Britt Tønne Haugan

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.11.2012

Forslag i møte:
Jann Karlsen (KRF) fremmet følgende forslag:
Som nytt medlem til plan- og utviklingskomiteen velges: Børge Lund

Som nytt medlem til protokollnemnda velges: Jorunn Skogstad

Andreas Jenssen Hjelmstad (H) fremmet følgende forslag:
Som nytt varamedlem til protokollnemnda velges: Einar Theodor Bangstad

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak med forslag fremmet i møte, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Britt Tønne Haugan innvilges permisjon fra sine politiske verv som medlem i kommunestyret og medlem i plan- og utviklingskomiteen fram til 1. januar 2014. For samme periode går hun ut som varamedlem til formannskapet og som varamedlem til samkommunestyret.

Børge Lund rykker opp som fast medlem til kommunestyret i permisjonsperioden.

Som nytt medlem til plan- og utviklingskomiteen velges: Børge Lund

Som nytt medlem til protokollnemnda velges: Jorunn Skogstad

Som nytt varamedlem til protokollnemnda velges: Einar Theodor Bangstad
        Til toppen av siden

 

 

PS 104/12 Søknader om økonomisk støtte

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.11.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Følgende søknader innvilges:

 

Søker

Innstilt beløp

03

Nossum Travpark

 10.000

04

Ytterøy Bygdetun

 10.000

06

Levanger Frivillighetssentral

   3.000

07

MIG Tautra

 10.000

11

Skogn IL, Håndballavdelingen

  15.000

12

Datapartyet Enlightenment

  15.000

14

Levanger Cup 2012

  25.000

15

Nordenget Gårdsmuseum

  10.000

18

Okkenhaugselskapet, Levanger Jazzklubb

  10.000

20

Interimstyret for Brusvespillet

  30.000

23

MGP Lokal i Nord-Trøndelag

  25.000

24

Skogn IL, Skiavdelingen

  30.000

26

Prosjekt kirkekonserter v/ Levanger Kulturkirke

  10.000

 

 

203.000

2. Samlet beløp, kr.203.000,-  belastes konto nr. 14709 – 1000 – 1000 –  Div. overføringer og tilskudd.
3. De øvrige søknader avslås under henvisning til retningslinjer, jfr. F-sak nr. 32/08, skjønnsmessige vurderinger og budsjettmessige årsaker. 
        Til toppen av siden

 

 

PS 105/12 Søknad om alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1, 2 og 3 - Støre Gård

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.11.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

  1. Foretaksnummer 997 823 230, Camilla Støre, Støre Gård, innvilges alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1, 2 og 3 i forbindelse med drift av selskaps – og serveringsvirksomhet på gården ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2015.
  2. F.nr. 17.10.79, Camilla Støre, og f.nr. 17.03.79, Torbjørn Støre, godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.
            Til toppen av siden

 

 


PS 106/12 Søknad fra Levanger Handballklubb om likviditetslån

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.11.2012

Forslag i møte:
Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag til innstilling:
Det gis et likviditetslån til Levanger Håndballklubb på kr. 500.000 som finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond. Lånet er avdragsfritt ut 2013, og deretter avtales nedbetalingsprofil for lånet. Fra 1.1.2013 forrentes lånet med samme rentesats som kommunen oppnår ved sine låneopptak.

Astrid Juberg Vordal (DNA) fremmet følgende tilleggsforslag:
Begrunnelse:
Levanger håndballklubb er et «fyrtårn» i Levanger kommune.
Fylkets eneste eliteklubb innen handball.
Gir god markedsføringseffekt for Levanger kommune.

Avstemning:
Forslagene fremmet i møtet enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Det gis et likviditetslån til Levanger Håndballklubb på kr. 500.000 som finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond. Lånet er avdragsfritt ut 2013, og deretter avtales nedbetalingsprofil for lånet. Fra 1.1.2013forrentes lånet med samme rentesats som kommunen oppnår ved sine låneopptak.

Begrunnelse:
Levanger håndballklubb er et «fyrtårn» i Levanger kommune.
Fylkets eneste eliteklubb innen handball.
Gir god markedsføringseffekt for Levanger kommune.
        Til toppen av siden

 

 

PS 107/12 Evaluering av Trønderhallen KF - Vurdering av styresammensetning og antall styremedlemmer

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.11.2012

Forslag i møte:
Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag på medlemmer: (på vegne av AP, SP og KrF):


Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

VEDTAK:
Som valgkomite til nytt styre i Trønderhallen KF velges:


INNSTILLING:

  1. Kommunestyret slutter seg til styrets ønske om å ha mer fokus på strategisk utvikling av Trønderhallen – markedsføring, folkehelsearbeidet, samarbeidspartnere, hallen som møteplass for alle grupper.
  2. Fra 01.01.2013 skal styret bestå av 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
  3. HiNT tilbys plass i styret.
  4. Organisering av forvaltning og drift av Trønderhallen vurderes ved utgangen av valgperioden for det nye styret.
            Til toppen av siden


Publisert: 23.12.2009 16:38 Sist endret: 13.11.2012 11:49
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051