Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 07.10.15 - sak 87/15 - Behandling av høringssaker - oversikt pr. 29.09.15

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2014/888
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 07.10.15 87/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Av framlagte høringer avgis ikke uttalelse.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Det vises til deleringsreglementets pkt.4.1.8:

Høringsuttalelser i saker av statlig og fylkeskommunal interesse legges fram for formannskapet, som tar stilling til om saken skal behandles og evt. hvem som skal avgi uttalelse.

Høringsuttalelser som er avgitt administrativt legges fram for formannskapet som referatsak. 

Formannskapet vedtok i sitt møte 12.2.14, sak nr. 14/14, at det på første formannskapsmøte hver mnd, så langt det er mulig, skal avgjøres hvilke saker en skal avgi høringsuttalelse til og hvilket organ som eventuelt skal avgi uttalelsen. Følgende nye høringer har blitt lagt ut på regjeringens totaloversikt.

Høring

Departement

Frist

Høring - endring av forskrift om elsertifikater

Olje- og energidepartementet

23.11.2015

Høring - forslag om å åpne opp for at fartøy med vassildtråltillatelse kan fiske polartorsk

Nærings- og fiskeridepartementet

08.01.2016

Høring - gebyr for registrering av homøopatiske legemidler

Helse- og omsorgsdepartementet

17.11.2015

Høring - forslag til endringer i verdipapirfondloven mv. (UCITS V)

Finansdepartementet

01.12.2015

Høring - Søknad fra Lillesand kommune om fritak fra reglene om havnekapital, jf havne- og farvannsloven § 50

Samferdselsdepartementet

02.11.2015

Høring om endringer i opplæringsloven - Friere skolevalg, mulighet til å tilby mer grunnskoleopplæring m.m.

Kunnskapsdepartementet

07.12.2015

Høring - endring i personvalgsreglene ved stortingsvalg

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

17.12.2015

Høring - Forslag om ny forskrift om tilskudd til sysselsetting av sjøfolk og endringer i forskrifter som regulerer fartsområde

Nærings- og fiskeridepartementet

30.10.2015

Høring - endringer i forskrift om håndtering av humane celler og vev

Helse- og omsorgsdepartementet

18.12.2015

Høring Forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven

Kunnskapsdepartementet

16.12.2015


Vurdering:

Rådmannen tilrår at det ikke legges fram sak på noen av de utlagte høringene.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 07.10.2015 14:04
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051