Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 07.10.15

Sted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Tid: kl. 13:00 -

Sakliste som PDF  - protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst webmail)

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 85/15 Referatsaker utredning vedtak
PS 86/15 Godkjenning av protokoll protokoll vedtak
PS 87/15 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 29.09.15 utredning vedtak
PS 88/15 TV-aksjonen 2015 - Regnskogfondet - søknad om tilskudd utredning vedtak
PS 89/15 Evaluering av Marsimartnan 2015 utredning  vedtak
PS 90/15 Søknad om rentefritak på lån - Innherred Motorsportklubb utredning vedtak
PS 91/15 Investeringsbudsjett 2015 - justering utredning vedtak
PS 92/15 Økonomirapportering 2. tertial 2015 Levanger kommune utredning vedtak

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8 + 1 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
NavnPartiFunksjonListeMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x  
Hans Heieraas sp varaordfører sp x  
Anne Grete Krogstad ap medlem ap/krf x  
Arild Børseth ap medlem ap/krf x  
Anne Grethe Hojem ap medlem ap/krf x  
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h x  
Hans Aalberg frp medlem frp - forfall
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv x  
Geir Tore Persøy frp  varamedlem 2 frp  x Hans Aalberg

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Øystein Lunnan kommunalsjef  
Solbjørg Eggen kultur  
Arnstein Kjeldsen enhetsleder økonomi  
Rigmor Strand Bakkan økonomi  

 

Statsbudsjettet 2016 PDF - rådmann Ola Stene

         Til toppen av siden

 

 

PS 85/15 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.10.2015

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
        Til toppen av siden

 

 

PS 86/15 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.10.2015

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 23. september 2015 godkjennes.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 23. september 2015 godkjennes.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 87/15 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 29.09.15

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.10.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Av framlagte høringer avgis ikke uttalelse. 
        Til toppen av siden

 

 

PS 88/15 TV-aksjonen 2015 - Regnskogfondet - søknad om tilskudd

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.10.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Den lokale komiteen for TV-aksjonen 2015 innvilges et tilskudd på kr. 20.000,-.

Beløpet dekkes over konto: 14709-1000-1000
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 89/15 Evaluering av Marsimartnan 2015

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.10.2015

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet på vegne av SP, KRF og AP følgende tilleggsforslag:

Hovedkomiteen utvides med daglig leder i Levanger Næringsforum som går inn i komiteen under like vilkår som de øvrige komitemedlemmene.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Svarvas tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Rapport og økonomisk oversikt for Marsimartnan 2015 godkjennes.
  Årets underskudd, kr 14 648.69- inndekkes ved belastning av regnskapet for 2015, ansvar 1000. 
 2. Hovedkomité
  Leder: Solbjørg Eggen, engasjert som koordinator for Marsimartnan 2016.
  Medlemmer:
  Jan Tommy Svebakk, valgt for 2015-2016, kommunalteknikk, L.K.
  Britt Karin Hellan, valgt for 2015-2016, Servicekontoret, L.K.
  Kulturenheten oppnevner ett komitémedlem for 2016-2017
  Kommunalteknikk oppnevner ett komitémedlem for 2016-17
  Formannskapet oppnevner ett medlem for 2016-2017 i det første møte for det nye Formannskapet 28.10.2015
  Et medlem oppnevnes av Fakkelnattkomiteen når denne er på plass
  Hovedkomiteen utvides med daglig leder i Levanger Næringsforum som går inn i komiteen under like vilkår som de øvrige komitemedlemmene. 
 3. Hovedkomiteen oppnevner egen komité for fakkelnatta.
          Til toppen av siden

 

 

 

PS 90/15 Søknad om rentefritak på lån - Innherred Motorsportklubb

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.10.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Innherred Motorsportklubb innvilges rentefritak på lån knyttet til forhåndsutbetaling av spillemidler.

Det det utarbeides en nedbetalingsavtale med Innherred motorsportklubb for resterende lån, samlet kr. 157.449,-.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 91/15 Investeringsbudsjett 2015 - justering

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.10.2015

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Levanger kommunes investeringsbudsjett for 2015 endres slik:

 • Økte investeringer med 150.900.000,- millioner kroner jfr. vedlagt oversikt.
 • Momskompensasjon for investeringer oppjusteres med kr. 23.600.000,-
 • Budsjetterte inntekter ved salg av tomter og mottatte avdrag på formidlingslån etc. oppjusteres med kr. 12.000.000,-
 • Bruk av fond oppjusteres med kr. 4.700.000,-
 • Samlet låneopptak økes med 110.600.000,- i forhold til opprinnelig vedtatt budsjett.  
          Til toppen av siden

 

 

PS 92/15 Økonomirapportering 2. tertial 2015 Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.10.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Kommunestyret tar økonomirapport 2. tertial 2015 Levanger kommune til etterretning.

Følgende budsjettendringer vedtas:

Avsetninger til lønnsoppgjør foreslås flyttet fra gruppeansvar 850 Finanskostnader, til gruppeansvar 130 Felleskostnader.

Udisponerte overskudd fra årene 2001 og 2004, kr 3.842.000 avsettes til disposisjonsfond.

Økte kostnader:

 • Kroner 900.000,- tilføres gruppeansvar 343 Habilitering.
 • Kroner 800.000,- tilføres gruppeansvar 340 Hjemmetjenesten.
 • Kroner 3 millioner tilføres gruppeansvar 138 Oppvekst felles.
 • Kroner 1 million tilføres gruppeansvar 139 Felles helse.


Inndekning:

Merinntekt ressurskrevende tjenester fra 2014, kroner 4,6 millioner, budsjetteres på gruppeansvar 130 Felleskostnader.

Avsetning til årets lønnsoppgjør reduseres med kroner 1,1 millioner. 

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 07.10.2015 14:24
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051