Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 07.05.14 - sak 38/14 - Behandling av høringssaker - oversikt pr. 30.04.14

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2014/888
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 07.05.14 38/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Av framlagte høringer avgis uttalelse til følgende:

Høring - NOU 2014: 2 Lik og likskap

Behandles av: Formannskapet


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Delegeringsreglementet, vedtatt av kommunestyret 20.11.2013

Formannskapets vedtak i sak 14/14

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen. 

Saksopplysninger:

Det vises til deleringsreglementets pkt.4.1.8:

Høringsuttalelser i saker av statlig og fylkeskommunal interesse legges fram for formannskapet, som tar stilling til om saken skal behandles og evt. hvem som skal avgi uttalelse. Høringsuttalelser som er avgitt administrativt legges fram for formannskapet som referatsak. 

Formannskapet vedtok i sitt møte 12. februar d.å., sak nr. 14/14, at det på første formannskapsmøte hver mnd, så langt det er mulig, skal avgjøres hvilke saker en skal avgi høringsuttalelse til og hvilket organ som eventuelt skal avgi uttalelsen.

Følgende nye høringer har blitt lagt ut på regjeringens totaloversikt:

Høringstittel

Dep

Utsendt

Hørings- frist

Høring - rapport om tilskudd til ukeaviser 

KUD

30.04.2014

01.07.2014

Høyring om innføring av ei strukturkvoteordning for den minste kystflåten

NFD

29.04.2014

13.06.2014

Høring - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

FIN

28.04.2014

01.08.2014

Høring - spørsmål om ratifikasjon av 2010 HNS-protokollen og gjennomføring av protokollen i norsk rett

JD

23.04.2014

16.07.2014

Høring – Regulering av fastsettelse av referanserenter

FIN

22.04.2014

04.08.2014

Høring - NOU 2014: 2 Lik og likskap

KUD

22.04.2014

01.10.2014

Høring - Ny forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier, samt endring i forskrift for tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

LMD

11.04.2014

06.06.2014

Høring – endring i utlendingsforskriften (engangsløsning for lengeværende barn)

JD

11.04.2014

23.05.2014

Høring - om endringer i ekteskapsloven og brudvigjingslova - forslag til endring av ekteskapsloven 7h om ekteskapsattester, og forslag om å overføre oppgaver etter ekteskapsloven og brudvigjingslova t...

BLD

11.04.2014

15.07.2014

Høring - forslag om oppheving av lov om forbud mot profesjonell boksing og til endring av forskrift til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout

KUD

09.04.2014

28.05.2014

Høring - forslag til revidert lov om anke til Trygderetten

ASD

07.04.2014

10.07.2014

Høring – forslag til endring av begrepsbruk knyttet til retur

JD

02.04.2014

16.04.2014

Høring om ny arvelov og høringsnotat om herreløs arv til frivillige organisasjoner

KUD

31.03.2014

01.07.2014

Høring - Utkast til Forskrift om transport av CO2 og utnyttelse av undersjøiske reservoarer på kontinentalsokkelen til lagring av CO2

OED

28.03.2014

25.05.2014

Høring: Utkast til nytt kapittel i forurensningsforskriften om miljøsikker lagring av CO2 samt mindre endringer i avfallsforskriften og konsekvensutredningsforskriften

KLD

28.03.2014

28.05.2014

Høring - NOU 2014: 1 Ny arvelov og høringsnotat om herreløs arv til frivillige organisasjoner

JD

25.03.2014

01.07.2014

Høring - forslag til endringer i sjøloven og forskrift om dispasjører - kompetansekrav mv. for dispasjører

JD

31.03.2014

01.07.2014


Vurdering:

Rådmannen foreslår at det legges fram sak på følgende av de utlagte høringene:

Høring - NOU 2014: 2 Lik og likskap

Behandles av: Formannskapet

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 07.05.2014 15:37
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051