Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 07.03.12

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Levanger rådhus, formannskapssalen, rom 3008, 3. etg. 
Tid: kl. 13:00 - 14:20

Sakliste som PDFword  -  ODT - epub (testing epub-format på eBok på nettbrett)
- protokoll som PDF - epub (testing epub-format på eBok på nettbrett)

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1 mening)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail) 

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS14/12 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 8. februar 2012 protokoll vedtak
PS 15/12 Referatsaker utredning vedtak
PS 16/12 Likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012 utredning vedtak
PS 17/12 Høringsuttalelse til ny fastlegeforskrift - Levanger kommune utredning vedtak
PS 18/12 Endringer i reglement for kommunestyret og formannskap utredning vedtak
PS 19/12 Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger - forslag til nye retningslinjer utredning vedtak
PS 20/12 Reglement for godtgjøring Levanger kommune - revisjon utredning vedtak
PS 21/12 Godkjenning ny selskapsavtale  for IKA Trøndelag IKS utredning vedtak
PS 22/12 Kredittramme Fokus bank - Levanger kommune utredning vedtak
PS 23/12 Fjerning av parkeringsavgift for korttidsparkering - bruk av urskiver utredning vedtak
PS 24/12 Høring - NOU 2011:20 Ungdom, makt og medvirkning utredning vedtak
PS 25/12 Revidering av selskapsavtale med endring av medlemskap for Innherred Interkommunale Legevakt (IIL IKS) - selskapsavtale for interkommunal legevakt mellom Inderøy, Frosta, Levanger og Verdal utredning vedtak
PS 26/12 Samhandlingsreformen - lovpålagte samarbeidsavtaler - Rusbehandling Midt-Norge utredning vedtak
PS 27/12 Oversendelsesforslag fra kommunestyret 14.12.2011 - Landbrukspolitisk handlingsplan utredning vedtak
PS 28/12 Oversendelsesforslag fra kommunetyret 14.12.11 om gjennomføring av utbygginger i henhold til boligsosial handlingsplan utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8 + 1 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører sp - forfall
Anne Grete Krogstad ap medlem ap/krf x
Arild Børseth ap medlem ap/krf x
Anne-Grethe Hojem ap medlem ap/krf x
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h x
Hans Aalberg frp medlem frp x
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv x
Alf Magnar Reberg sp varamedlem 1 sp x Hans Heieraas


           

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef
Grete Ludvigsen næringssjef
Terje Wist ass. revisjonsdirektør


Orienteringer:


 

PS 14/12 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 8. februar 2012

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.03.2012

Forslag i møte:
Protokoll fra formannskapets møte 8. februar 2012 godkjennes.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 8. februar 2012 godkjennes.
       Til toppen av siden

 

 

PS 15/12 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.03.2012

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.
 

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.
       Til toppen av siden

 

 

PS 16/12 Likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.03.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Forslag til Levanger kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke- kommunale barnehager med kommunale satser for driftstilskudd for 2012 vedtas.
       Til toppen av siden


 

 

PS 17/12 Høringsuttalelse til ny fastlegeforskrift - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.03.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Kommunen støtter i hovedsak forslaget til ny fastlegeforskrift, men med helt nødvendige endringer som er anført i saksframlegget. Forutsetningen for at denne forskriften skal bli et positivt styringsredskap og danne grunnlaget for den lokale dialogen, er at staten bidrar med finansiering både av økning i antallet hjemler og av en mer realistisk listelengde som norm.

Kommunen ber departementet (HOD) inngå i drøftinger med KS og fastlegenes organisasjon, for å avklare uenighetspunkter, drøfte mulige alternativer samt framforhandle enighet om vesentlige mål med forskriften. Målsettingen bør være tydeligere linket til kommunenes ansvar for å realisere samhandlingsreformens målsettinger.
       Til toppen av siden

 

 

PS 18/12 Endringer i reglement for kommunestyret og formannskap

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.03.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Punkt 7 i reglement for kommunestyret og punkt 12 i reglement for formannskapet endres til:
Ordføreren eller varaordføreren, eller om begge disse har forfall, en møteleder som velges ved flertallsvalg, leder møtet. Jfr. kommunelovens § 32.
Møtet holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak etter kommunelovens § 31. Personalsaker skal som hovedregel behandles for lukkede dører.
Blir det vedtatt å behandle en sak for stengte dører, plikter kommunestyrets medlemmer og de kommunale tjenestemenn som måtte være til stede å overholde lovbestemt taushetsplikt.  
       Til toppen av siden

 

 

PS 19/12 Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger - forslag til nye retningslinjer

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.03.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Forslag til nye retningslinjer for rådet for funksjonshemmede i Levanger vedtas.
       Til toppen av siden

 

 

PS 20/12 Reglement for godtgjøring Levanger kommune - revisjon

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.03.2012

Forslag i møte:
Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag til innstilling:
Dagens satser videreføres med følgende endring: Satsene for dekning av tapt arbeidsinntekt justeres opp i tråd med gruppas anbefalinger.

Anne Grete Krogstad (DNA) fremmet følgende endringsforslag:
Kontrollutvalgets leder: årlig godtgjøring settes til kr. 15.000,-.
Kontrollutvalgets nestleder: årlig godtgjøring settes til kr. 7.500,-.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling, med endringsforslag fremmet i møtet, tiltrådt med 8 mot 1 stemme som ble avgitt for Buchholdts forslag til innstilling.

INNSTILLING:
Arbeidsgruppas forslag til nytt godtgjøringsreglement vedtas med virkning fra 1.1.2012, med følgende endring:
Kontrollutvalgets leder: årlig godtgjøring settes til kr. 15.000,-.
Kontrollutvalgets nestleder: årlig godtgjøring settes til kr. 7.500,-.
       Til toppen av siden

 

 

PS 21/12 Godkjenning ny selskapsavtale for IKA Trøndelag IKS

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.03.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Selskapsavtale for IKA Trøndelag IKS godkjennes.
       Til toppen av siden

 

 

PS 22/12 Kredittramme Fokus bank - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.03.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
I forbindelse med etablering av ny bankavtale med Fokus bank inngås det en avtale om en trekkrettighet for Levanger kommune på 20 millioner kroner. Eventuell benyttet trekkrettighet skal være gjort opp senest når årsregnskapet fastsettes.
       Til toppen av siden

 

 

PS 23/12 Fjerning av parkeringsavgift for korttidsparkering - bruk av urskiver

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.03.2012

Forslag i møte:
Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag til innstilling:
1. Levanger kommune innfører en ordning med bruk av urskiver og to timers gratis parkering på følgende avgiftsbelagte parkeringsplasser fra 01.06.2012:

 • Øvre Torv
 • Nedre Torv
 • Sjøgata – Øvre Platå
 • Sjøgata – Bak kirken


2. Det legges frem en egen sak for å ivareta behovet for langtidsparkering i sentrum.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 6 mot 3 stemmer som ble avgitt for Buchholdts forslag til innstilling.

INNSTILLING:
Dagens parkeringsordning beholdes uendret.
       Til toppen av siden

 

 

PS 24/12 Høring - NOU 2011:20 Ungdom, makt og medvirkning

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.03.2012

Forslag i møte:
Anne-Grethe Hojem (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:
For å forberede høringsuttalelse fra Levanger kommune til NOU 2011:20 Ungdom, makt og medvirkning, nedsettes følgende utvalg:
Karl Meinert Buchholdt (leder), SLT-koordinator i Levanger kommune og 1 representant fra ungdomsrådet.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
For å forberede høringsuttalelse fra Levanger kommune til NOU 2011:20 Ungdom, makt og medvirkning, nedsettes følgende utvalg:
Karl Meinert Buchholdt (leder), SLT-koordinator i Levanger kommune og 1 representant fra ungdomsrådet.

Rådmannen utpeker sekretær for utvalget.

Utvalget må vurdere om andre skal involveres i arbeidet med høringsuttalelsen.

Utvalget bes fremme sitt forslag innen 20. april 2012.
       Til toppen av siden

 

 

PS 25/12 Revidering av selskapsavtale med endring av medlemskap for Innherred Interkommunale Legevakt (IIL IKS) - selskapsavtale for interkommunal legevakt mellom Inderøy, Frosta, Levanger og Verdal

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.03.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Foreslåtte og reviderte selskapsavtale for Innherred Interkommunale Legevakt IKS godkjennes.
       Til toppen av siden

 

 

PS 26/12 Samhandlingsreformen - lovpålagte samarbeidsavtaler - Rusbehandling Midt-Norge

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.03.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Fremforhandlet samarbeidsavtale med bilag mellom Levanger kommune/Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag HF inngås.
       Til toppen av siden

 

 

PS 27/12 Oversendelsesforslag fra kommunestyret 14.12.2011 - Landbrukspolitisk handlingsplan

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.03.2012

Forslag i møte:
Ingen.
 
Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Formannskapet i Levanger slutter seg til at det startes en felles prosess mellom Levanger og Verdal for i første omgang få fram et faktagrunnlag om status for landbruket i Levanger og Verdal.
 2. Videre prosess avgjøres etter at rapport om status er framlagt for samkommunestyret og kommunestyrene.
         Til toppen av siden


 

PS 28/12 Oversendelsesforslag fra kommunetyret 14.12.11 om gjennomføring av utbygginger i henhold til boligsosial handlingsplan

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 07.03.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Rådmannen starter planleggingen av bygging av 1 leilighet i Nordsivegen 16 i tilknytning til eksisterende bofellesskap. Videre bes rådmannen om å starte planlegging av bygging av bofellesskap ved Eplehagen.
 2. Planleggingen finansieres over avsatte investeringsmidler i 2012.
         Til toppen av siden
Publisert: 23.12.2009 16:38 Sist endret: 11.05.2012 10:10
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051