Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 06.05.15

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Tid: kl. 13:00 - 14:20

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst webmail)

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 35/15 Referatsaker utredning vedtak
PS 36/15 Godkjenning av protokoll protokoll vedtak
PS 37/15 Søknader om økonomisk støtte første halvår 2015 utredning vedtak
PS 38/15 Høring – forslag om endringer i helligdagsloven utredning vedtak
PS 39/15 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 28.04.15 utredning  vedtak
PS 40/15 Årsregnskap og årsberetning 2014 - Levanger kommune utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 7+2 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
NavnPartiFunksjonListeMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x  
Hans Heieraas sp varaordfører sp x  
Anne Grete Krogstad ap medlem ap/krf x  
Arild Børseth ap medlem ap/krf x  
Anne Grethe Hojem ap medlem ap/krf x  
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h - forfall
Hans Aalberg frp medlem frp - forfall
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv x  
Vebjørn Haugom  varamedlem  Andreas Jenssen Hjelmstad 
Svein Erik Musum  frp  varamedlem  frp  Hans Aalberg 

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  


Orienteringer:

 

Anne Grethe Hojem (AP) stilte spørsmål angående regler for serveringssteder og bruk av fortau til uteservering.

Kommunalsjef samfunn besvarte spørsmålet.

        Til toppen av siden

 

 

PS 35/15 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.05.2015

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.

        Til toppen av siden

 

 

PS 36/15 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.05.2015

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 15. april 2015 godkjennes.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 15. april 2015 godkjennes.

        Til toppen av siden

 

 

PS 37/15 Søknader om økonomisk støtte første halvår 2015

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.05.2015

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet på vegne av AP, KRF og SP følgende alternative forslag:

Søker nr. 14 innvilges kr. 10.000,-

Søker nr. 23 innvilges kr. 8.000,-

Søker nr. 28 reduseres med kr. 18.000,- til kr. 32.000

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende tilleggsforslag:

Søknad 13: Tour de Ytterøy innvilges 5.000 kroner.

Avstemning:

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og forslag fra Hans Heieraas, ble Heieraas sitt forslag vedtatt med 8 mot 1 stemme.

Buchholdts tilleggsforslag vedtatt med 8 mot 1 stemme
 

VEDTAK:

Følgende søknader innvilges:

Nr.

Søker

Innstilt beløp

03

Frol IL Orientering

50.000

04

St Olavsloppet

20.000

07

Stiftelsen Ytterøy Bygdetun

  5.000

08

Levangerelva Grunneierlag

10.000

09

Norsk Kulturarv

10.000

10

Levanger Kunstforening

10.000

11

Skogn Museumslag

10.000

12

Filmfest 2015 Vatn, Åsen

  5.000

13

Tour de Ytterøy

  5.000

14

Levanger menighetsråd v/ Levanger kulturkirke

10.000

15

Bymuseet Levanger

20.000

17

Levanger Idrettsråd

10.000

18

Ytterøy i utvikling 2010 - 2025

10.000

19

Ytterøy Bygdetun

20.000

23

Norsk Fosterhjemsforening N-T

  8.000

24

Frol IL Friidrett

  5.000

25

Forum for Natur og Friluftsliv N-T

  5.000

27

Levanger Bygdeboknemnd

30.000

28

Solhaug leirsted

32.000

29

Nessegutten FFU

10.000

30

Levanger Museum

15.000

 

Sum

300.000

 

2. Samlet beløp, kr. 300.000,- belastes konto nr. 14703 – 1000 – 1000 – overføringer til andre.

3. De øvrige søknader avslås under henvisning til retningslinjer, jfr. F-sakene nr. 32/08 og 91/14, skjønnsmessige vurderinger og budsjettmessige årsaker.

        Til toppen av siden

 

 

PS 38/15 Høring – forslag om endringer i helligdagsloven

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.05.2015

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet på vegne av AP, KRF og AP følgende forslag til vedtak: 

Levanger kommuneslutter seg ikke til forslaget om endring av helligdagsloven slik at butikker kan ha åpent på søndager.

Dette begrunnes med at det ikke er ønskelig hverken fra arbeidstakerorganisasjoner eller handelsnæringa i Levanger.

Det er ikke ønskelig å tvinge flere ut i arbeid på søndager da dette vil få negative konsekvenser for den enkelte arbeidstaker samt at vi mener det vil føre til negative konsekvenser opp i mot frivillige lag og organisasjoner sine arrangement som da blir nødt til å konkurrere med handel.

Generell søndagsåpning vil også være motstridende i forhold til vår satsing på folkehelse.

I tillegg har vi en lang og god tradisjon med hensyn til å holde søndagen hellig som vi mener det er viktig å hegne om.

Det er heller ingen som pr dato har klaget til kommunen om at de ikke har anledning til å skaffe seg det de måtte ha behov for under dagens åpningsbestemmelser.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag til endring av rådmannens forslag:

Levanger kommune støtter det alternative forslaget som lar kommunene fastsette åpningstider for butikker. 

Avstemning:

Buchholdts endringsforslag avvist med 8 mot 1 stemmer.

Svarvas forslag til vedtak ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer som ble avgitt for rådmannens forslag til vedtak. 

VEDTAK:

Levanger kommuneslutter seg ikke til forslaget om endring av helligdagsloven slik at butikker kan ha åpent på søndager.

Dette begrunnes med at det ikke er ønskelig hverken fra arbeidstakerorganisasjoner eller handelsnæringa i Levanger.

Det er ikke ønskelig å tvinge flere ut i arbeid på søndager da dette vil få negative konsekvenser for den enkelte arbeidstaker samt at vi mener det vil føre til negative konsekvenser opp i mot frivillige lag og organisasjoner sine arrangement som da blir nødt til å konkurrere med handel.

Generell søndagsåpning vil også være motstridende i forhold til vår satsing på folkehelse.

I tillegg har vi en lang og god tradisjon med hensyn til å holde søndagen hellig som vi mener det er viktig å hegne om.

Det er heller ingen som pr dato har klaget til kommunen om at de ikke har anledning til å skaffe seg det de måtte ha behov for under dagens åpningsbestemmelser.

        Til toppen av siden

 

 

PS 39/15 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 28.04.15

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.05.2015

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Av framlagte høringer avgis uttalelse til følgende:

Høring – endring av lov og forskrifter om offentlige anskaffelser

Avgjøres av: For

        Til toppen av siden

 

 

PS 40/15 Årsregnskap og årsberetning 2014 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.05.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Levanger kommunes årsregnskap for 2014 fastsettes med et mindreforbruk på kr. 1.261.040,65.

Rådmannens årsberetning for 2014 vedtas.

Regnskapsmessig mindreforbruk i 2014 avsettes til disposisjonsfond.

Udekkede investeringer i 2014, kr. 18.178.340,03, inndekkes ved bruk av lån i 2015. Budsjettert låneopptak justeres samtidig som investeringsbudsjett revideres på et senere tidspunkt i år. 

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 20.05.2015 13:30
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051