Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 06.02.13 - sak 11/13 - Pilegrimsprosjekt "Ytre led" - eierskap og støtte

Grete Ludvigsen - klikk for personkort 
Saksbehandler: Grete Ludvigsen
Arkivref.  2013/683
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 06.02.13 11/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune går inn som eier av pilegrimsprosjektet «Ytre led» og forplikter seg til å bidra med ytterligere kr 40.000,- til prosjektet.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

  1. Prosjektbeskrivelse PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Bakgrunnen for prosjektet er et ønske om å opprette en «ytre led», en ny pilegrimsled: Munkeby – Levanger – Skogn – Ekne – Frosta – Steinvikholmen/Trondheim.

Initiativet til opprettelse av en ny led på Innherred, kommer fra daglig leder Øyvind Løvrød i MiG Tautra og Frode Revhaug på Frosta.

Det ble i sak 104/12 bevilget kr 10.000 til MIG Tautra i tilskudd til dette prosjektet.

Nord-Trøndelag Fylke som også vil bli omsøkt i dette prosjektet, presiserer imidlertid at det er nødvendig med lokal forankring i de berørte kommuner, samt at prosjektet må henge sammen med øvrig pilegrimssatsing i regionen (Stiklestad Nasjonale Kultursenter har et 3-årig prosjekt for å etablere et regionalt pilegrimssenter) og at reiselivet må involveres.

Prost Nils Åge Aune orienterte om arbeidet med ny pilgrimsled i kommunestyret 25.4.2012. (tekst PDF - presentasjon PDF - video)

Vurdering:

Det er økende nasjonal og internasjonal interesse for pilegrimsvandring, også på Innherred. Prosjektet regionalt pilegrimssenter på Stiklestad Nasjonale Senter er godt i gang, og det har vært samarbeidsmøter også om dette aktuelle prosjektet. Det regionale pilegrimssenter v/Kjartan Bergslid er allerede involvert i arbeidet med Ytre led.

I dag går Levangers pilegrimsled via Munkeby – Markabygda og over til Stjørdal. I strekningen etter Munkeby har denne leden i dag meget mangelfull infrastruktur på tilbud til pilegrimer, både når det gjelder overnatting, kultur- og serveringstilbud. Den fremstår dermed ikke som attraktiv.

I europeiske pilegrimsleder er alternative leder vanlig. Slik at pilegrimen kan velge etter interesse og lengde. Trenden for dagens pilegrimer er en økende opptatthet av å kulturopplevelser samt attraktiv infrastruktur En har stor tro på at en pilegrimsled som går fra Munkeby via Levanger sentrum og videre mot Skogn og Ekne i Levanger vil være meget interessant. En har her allerede god infrastruktur og mer vil naturlig vokse opp ved økt etterspørsel.

For Levanger betyr dette at en kan tilby en pilegrimsled med historisk, kulturell og næringsmessig profil, som vil øke antallet turister i Trehusbyen betydelig.

Det er behov for at hver av de berørte kommuner (Frosta, Stjørdal og Levanger) bidrar med kr 50.000 hver i prosjektet, og Levanger har da allerede bevilget kr 10.000..

Bevilgningen forutsetter at Frosta og Stjørdal kommune bidrar med samme beløp i prosjektet.

Bevilgningen forutsetter at Levanger kommune ikke forplikter seg til ytterligere kostnad i dette prosjektet.
       Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 06.02.2013 14:27
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051