Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 05.09.12 - sak 80/12 - Høring – Forslag til endringer i valgloven

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort 
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2010/4861 - /010
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Formannskapet 05.09.12 80/12

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Levanger kommune slutter seg til Kommunal- og regionaldepartementets forslag til endringer i valgloven.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Kommunal- og regionaldepartementet har sendt ut forslag til enkelte endringer i valgloven og valgforskriften, jfr. høringsnotatet. I høringsnotatet har departementet også en gjennomgang av evalueringen etter kommunevalget høsten 2011

Frist for innsending av uttalelser til høringsnotatet er satt til 10. september 2012.

Departementet foreslår å gjøre følgende lovendringer:

 1. Manntallet (kapittel 3)
  • Ansvar for etablering og oppdatering av manntall overføres til statlige myndigheter
  • Det etableres en frysedato for når manntallet ikke lenger kan endres
  • Det etableres et foreløpig manntall pr. 2. januar i valgåret
  • Forskriftshjemmelen rundt manntallsføringen utvides noe
 2. Kommunenes ansvar for å vurdere valglokalenes egnethet presiseres i lov (kapittel 4)
 3. Det innføres nye regler for forhåndsstemmegivning for velgere som stemmer i egen kommune, ved at velger legger stemmeseddel direkte i urnen etter at denne er stemplet og elektronisk krysset av i manntallet for godkjent stemmegivning (kapittel 7).
 4. Det stilles krav til at minst to stemmemottakere skal være tilstede ved mottak av forhåndsstemmer (kapittel 7).


I tillegg foreslår departementet at det forskriftsfestes en standard mal med krav til utformingen av stemmesedler ved stortingsvalg (kapittel 6).

Departementet ønsker med lovendringen å gjøre ordninga med forhåndsstemming mer lik den velgerne møter på valgdagen. Slik vil en også sikre krav til hemmelighold av stemmene bedre.

Når en i dag forhåndsstemmer blir stemmeseddelen lagt i en konvolutt som sammen med valgkortet blir lagt i en ny omslagskonvolutt. Senere blir stemmeseddelen og valgkortet skilt fra hverandre før en teller stemmene. Enkelte velgere reagerer på at valgkortet blir lagt sammen med stemmeseddelkonvolutten og mener kravet til hemmelighold da ikke blir tilstrekkelig ivaretatt.

Departementet foreslår at velgere som stemmer i egen kommune ikke skal bruke stemmeseddelkonvolutt. I stedet skal de bli kryssa av i manntallet og få stemmen sin godkjent når de stemmer. På denne måten vil en framskynde tidspunktet for godkjenning og få samme prosedyre som den en bruker på valgdagen. For velgere som hører til andre kommuner, skal en fremdeles bruke stemmeseddelkonvolutt, siden disse stemmene skal sendes til rett kommune.

Departementet foreslår samtidig at det skal stilles krav om at det alltid skal være to valgfunksjonærer til stede ved mottak av forhåndsstemmer, slik regelen er på valgdagen.
Departementet foreslår også at krav til egna og tilgjengelige valglokale blir fastsatt. I dag ligg kravet til tilgjengelighet i valgforskriften. Det argumenteres med at en lovregulering vil være med på å gjøre velgerne sin  rett og kommunen si plikt mer synlig.

Samtidig foreslår departementet at ansvar for å etablere og oppdatere manntallet blir overført til statlige styresmakter. En ønsker en fast dato for når manntallet ikke lenger kan endres og å etablere et foreløpig manntall pr. 2. januar til bruk ved forberedelse av valg.

Når det gjelder innholdet i evalueringa etter kommunevalget høsten 2011 vises det til rapporten i sin helhet.

Vurdering:
Kapittel 3:
Vi har ingen innvendinger til de foreslåtte endringer i valglovens kapittel 3. Et korrekt og pålitelig manntall er nødvendig for å sikre prinsipper om allmenn stemmerett, og statlige myndigheter bør på denne bakgrunn ha ansvar for etablering av manntallet. Foreløpig manntall er nødvendig for kontroll av listeforslag.

Kapittel 4:
Vi kan ikke se at det foreligger særskilte hindre som taler mot en harmonisering av lovverket.

Kapittel 7:
Levanger kommune har i dag strenge prosedyrer som ivaretar prinsippet om hemmelig valg ved behandling av forhåndsstemmer, men ordningen med at prøving av stemmegivningen skjer i ettertid kan føre til at misforståelser og feil oppstår. Forslaget til lovendring vil gjøre det enklere for velgeren å forstå reglene, når dette blir likt valgtingsrutinen. Dette er også en god tilpasning til dagens virkelighet med elektronisk valgsystem. Når tidspunktet for godkjenning av forhåndsstemmegivningen flyttes, er det naturlig at det lovfestes et krav om to stemmemottakere ved mottak av forhåndsstemmer.

Forskriften – kapittel 6:
Det ses på som en stor fordel at det innføres en standard som blir nasjonal, og som da vil gjøre det enklere å sikre at stemmesedler får en utforming som tilfredsstiller både hensynet til universell utforming og til skanning. 

Rådmannen vil ut fra ovennevnte tilrå at Levanger kommune slutter seg til departementets forslag til endringer i valgloven.
       Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 05.09.2012 16:10
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051