Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 05.09.12

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Levanger rådhus, formannskapssalen, rom 3008, 3. etg. 
Tid: kl. 13:00 - oppmøte

Sakliste som PDF -    EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)

Protokoll som PDF  -    EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail) 

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 78/12 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 22. august 2012 protokoll vedtak
PS 79/12 Søknad om salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 ved Meny, Magneten utredning vedtak
PS 80/12 Høring – Forslag til endringer i valgloven utredning vedtak
PS 81/12 Låneopptak til kjøp og regulering av Holåsen Vest utredning vedtak
PS 82/12 Deltakelse i Trondheim havn IKS utredning vedtak
PS 83/12 Nordisk vennskapsbytreff 2012 -deltakere fra formannskapet utredning vedtak
PS 84/12 Innherred Motorsport Klubb det konkursbo – Unntatt offentlighet

 

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører sp x
Anne Grete Krogstad ap medlem ap/krf - forfall
Arild Børseth ap medlem ap/krf x
Anne-Grethe Hojem ap medlem ap/krf x
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h x
Hans Aalberg frp medlem frp x
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv x
Edvard Øfsti ap varamedlem ap/krf x Anne Grete Krogstad

             

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Alf Birger Haugnes kommunalsjef
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær
Gunvor Galaaen innvandrertjenesten
Khalil Obeed innvandrertjenesten
Bjørn Petter Salberg kommuneadvokat ISK

 

Drøfting:

 • Innvandrerråd i LevangerOrienteringer:
Tomteutvikling i Levanger kommune, status sept. 2012, v/enhetsleder Kommunalteknikk Øyvind Nybakken - presentasjon PDF

Spørsmål:
Karl Meinert Buchholdt stilte spørsmål angående Hvilke tiltak vil iverksettes for å få på plass retardasjonsfelt på Gråmyra i henhold til vedtatte reguleringsplan?
Ordføreren besvarte spørsmålet.
       Til toppen av siden


 


PS 78/12 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 22. august 2012

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.09.2012

Forslag i møte:
Protokoll fra formannskapets møte 22. august 2012 godkjennes.

Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 22. august 2012 godkjennes.
       Til toppen av siden

 

 

PS 79/12 Søknad om salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 ved Meny, Magneten

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.09.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:

 1. Foretaksnummer 989 917 692, NG Meny Midt-Norge AS, innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 i forbindelse med planlagt oppstart av virksomhet ved Magneten Kjøpesenter ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2015
 2. Unni Kummernes, født 06.09.53, og Eva Randi Walberg født 06.08.65, godkjennes som salgsbevillingens styrer og stedfortreder.
         Til toppen av siden 

 

PS 80/12 Høring – Forslag til endringer i valgloven

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.09.2012

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Levanger kommune slutter seg til Kommunal- og regionaldepartementets forslag til endringer i valgloven.
       Til toppen av siden

 

 

PS 81/12 Låneopptak til kjøp og regulering av Holåsen Vest

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.09.2012

Orientering i møte:
Tomteutvikling i Levanger kommune, status sept. 2012, v/enhetsleder Kommunalteknikk Øyvind Nybakken - presentasjon PDF

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Investeringsbudsjettet for 2012 justeres slik at det settes av inntil kr 11.000.000 på prosjekt Holåsen Vest for kjøp og regulering av;

 • Deler av gnr 34 bnr 13
 • Deler av gnr 34 bnr 1, og
 • parsell av gnr 35 bnr 1


Investeringen finansieres ved låneopptak.
Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptaket og godkjenne lånebetingelsene.
       Til toppen av siden

 

 

PS 82/12 Deltakelse i Trondheim havn IKS

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.09.2012

Forslag i møte:
Robert Svarva (DNA) fremmet følgende endringsforslag – nytt pkt. 5:
Kapitalinnskuddet fra Levanger kommune ønskes fortrinnsvis benyttet av Trondheim Havn IKS til investeringer på havn/containerhavn på Fiborgtangen – Norske Skog og andre havnerelaterte tiltak til nytte for næringslivet i regionen.

Andreas Jenssen Hjelmstad (H) fremmet følgende endringsforslag:
Siste setning i pkt. 4 strykes.
Pkt. 6 strykes.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling, med endringsforslag i møtet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
 1. Levanger kommunes deltakelse i Indre Trondheimsfjord Havnevesen IKS opphører med virkning fra 31. desember 2012
 2. Levanger kommune inngår i det interkommunale havnesamarbeid "Trondheim Havn IKS" med gyldighet fra 01.01.2013 og godkjenner fremlagte forslag til eieravtale datert 4. mai 2012 og Selskapsavtale datert 4. mai 2012
 3. Den myndighet Levanger kommune har etter lov om havner og farvann av 17.04.2009 delegeres til Trondheim Havn IKS jf. samme lovs § 10
 4. Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle verdien på Levanger havn. Verdien av eiendommen på Levanger havn vil danne grunnlaget for kommunens kapitalinnskudd i Trondheim Havn IKS.
 5. Kapitalinnskuddet fra Levanger kommune ønskes fortrinnsvis benyttet av Trondheim Havn IKS til investeringer på havn/containerhavn på Fiborgtangen – Norske Skog og andre havnerelaterte tiltak til nytte for næringslivet i regionen.
         Til toppen av siden


 

 

PS 83/12 Nordisk vennskapsbytreff 2012 -deltakere fra formannskapet

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.09.2012

Forslag i møte:
Anne-Grethe Hojem (DNA) fremmet følgende forslag:
Som utsendinger til vennskapsbykonferansen i Varde 10.-12. oktober 2012 velges:


Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag:
Som utsendinger til vennskapsbykonferansen i Varde 10.-12. oktober 2012 velges:


Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak, med forslag i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Som utsendinger til vennskapsbykonferansen i Varde 10.-12. oktober 2012 velges:


Rådmannen oppnevner deltakere fra administrasjonen.
       Til toppen av siden

Publisert: 23.12.2009 16:38 Sist endret: 06.09.2012 11:58
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051