Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 05.06.13

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Levanger rådhus, formannskapssalen, rom 3008, 3. etg.
Tid: kl. 13:00 - 13:50

Sakliste som PDF    -     EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)

Protokoll som PDF   -    EPUB (for nettbrett/mobil som eBok)

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (2 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 35/13 Referatsaker utredning vedtak
PS 36/13 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 8. mai 2013 protokoll vedtak
PS 37/13 TV-aksjonen 2013 - NRK Nasjonalforeningen for folkehelsen - anmodning om opprettelse av kommunekomitè utredning vedtak
PS 38/13 Smak Kreativ Catering AS - Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 utredning vedtak
PS 39/13 Grunnlovsjubileet 1814 - 2014 - oppnevning av lokal komité utredning vedtak
PS 40/13 Årsregnskap og årsberetning 2012 - Levanger kommune utredning vedtak
PS 41/13 Regnskap 1. tertial 2013 Levanger kommune utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 9 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
NavnPartiFunksjonListeMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x  
Hans Heieraas sp varaordfører sp x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/krf x  
Arild Børseth ap medlem ap/krf x  
Anne Grete Hojem ap medlem ap/krf x  
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h x  
Hans Aalberg frp medlem frp x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv x  

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Arnstein Kjeldsen økonomisjef sak 41/13
Rigmor Strand Bakkan økonomi  
Åsmund Brygfjeld    


 

Merknader

Spørsmål fra Anne Grete Hojem, AP – Vedrørende forlenget Gågate 2013 i Levanger sentrum – rådmannen svarte
  Til toppen av siden


 

 

PS 35/13 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.06.2013

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
 Til toppen av siden

 

 

 

PS 36/13 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 8. mai 2013.

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.06.2013

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 8. mai 2013 godkjennes.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 8. mai 2013 godkjennes.
 Til toppen av siden

 

 

 

PS 37/13 TV-aksjonen 2013 - NRK Nasjonalforeningen for folkehelsen - anmodning om opprettelse av kommunekomitè

Rådmannens forslag til vedtak:

Som kommunekomité for årets TV-aksjon oppnevnes:

Leder: ......................

Nestleder: ....................

Rådmannen utpeker sekretær for komiteen.

Ordfører får sammen med leder fullmakt til å utpeke øvrige medlemmer i komiteen.

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.06.2013

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Astrid Juberg Vordal, AP:


Avstemning:

Forslag fra Vordal enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Som kommunekomité for årets TV-aksjon oppnevnes:


Rådmannen utpeker sekretær for komiteen.

Ordfører får sammen med leder fullmakt til å utpeke øvrige medlemmer i komiteen.
 Til toppen av siden

 

 

 

PS 38/13 Smak Kreativ Catering AS - Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Foretaksnummer 997 117 557, Smak Kreativ Catering AS v/ Line Helen Hofstad, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2015, i forbindelse med drift av selskapsvirksomhet i UV-bygget på Staup.
 2. Line Helen Hofstad, født 10.11.68 og Marit Wist Schjølberg, født 02.04.87 godkjennes som bevillingens styrer og stedfortreder.


Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.06.2013

 

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Foretaksnummer 997 117 557, Smak Kreativ Catering AS v/ Line Helen Hofstad, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2015, i forbindelse med drift av selskapsvirksomhet i UV-bygget på Staup.
 2. Line Helen Hofstad, født 10.11.68 og Marit Wist Schjølberg, født 02.04.87 godkjennes som bevillingens styrer og stedfortreder.
   Til toppen av siden

 

 

 

PS 39/13 Grunnlovsjubileet 1814 - 2014 - oppnevning av lokal komité

Rådmannens forslag til vedtak:

Som komité for kommunens markering av grunnlovsjubileet i 2014 velges:

........................

........................

........................

........................

........................

Rådmannen oppnevner sekretær for komitéen.

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.06.2013

Forslag i møte:

Forslag til medlemmer fra Anne Grete Hojem, AP på vegne av AP, SP og KRF:


Forslag til medlem fra Andreas Jenssen Hjelmstad, H:


Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Som komité for kommunens markering av grunnlovsjubileet i 2014 velges:


Rådmannen oppnevner sekretær for komitéen.
 Til toppen av siden

 

 

 

PS 40/13 Årsregnskap og årsberetning 2012 - Levanger kommune

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Levanger kommune årsregnskap for 2012 fastsettes med et regnskapsmessig resultat på kr. 0,-
 2. Rådmannens årsberetning for 2012 vedtas.


Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.06.2013

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Karl Meinert Buchholdt, V, Andreas Jenssen Hjelmstad, H, og Hans Aalberg, FRP:

Rådmannen skal i forbindelse med arbeidet med budsjett for 2014 og økonomiplan for 2014-2017 øke bevilgningene til drifting av kommunevegene. I budsjettet for 2013 er det oppgitt at det mangler 2,5 millioner kroner til drift av disse i 2015. Gjennom arbeidet med budsjett for 2014 og økonomiplan for 2014-2017 skal denne manglende bevilgningen dekkes inn. Rådmannen skal hente inn minst halvparten av beløpet i budsjettet for 2014 og resterende beløp skal hentes inn i økonomiplan for 2015-2017.

Begrunnelse:

I henhold til rådmannens kommentarer til budsjett for 2013 og økonomiplan for 2013-2016 er det et betydelig etterslep på bevilgninger til drifting av kommunevegene. De manglende bevilgningene fører til et betydelig kapitalslit på anleggene. I følge samme dokument er kommunevegene underbudsjettert med 2 millioner kroner i 2013 og 2014. Beløpet øker til en underbudsjettering på 2,5 millioner kroner til drift i 2015 og 2016.

Budsjettdokumentet sier også at manglende bevilginger her fører til et betydelig kapitalslit på anleggene. I kommentarene til de ulike postene under "tiltak det ikke er funnet rom for" skriver rådmannen: "Økte bevilgninger til drift av kommunale veier for å begrense kapitalslitet og redusere behovet for investeringer i rehabilitering av kommunale veger."

Sagt med andre ord. Manglende vedlikehold innebærer i mange tilfeller ikke besparelser, men tvert imot en økning av kostnadene i tillegg til at man skyver disse foran seg. Slik er det god kommuneøkonomi i å prioritere veivedlikeholdet.

Skal Levanger være en attraktiv bostedskommune må vegvedlikeholdet prioriteres, dette gjelder både i byen, boligfeltene og på bygdene. De manglende bevilgningene til vedlikehold av veiene må stoppe opp.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Tilleggsforslag fremmet i møtet avvist med 6 mot 3 stemmer.

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune årsregnskap for 2012 fastsettes med et regnskapsmessig resultat på kr. 0,-
 2. Rådmannens årsberetning for 2012 vedtas.
   Til toppen av siden

 

 

 

PS 41/13 Regnskap 1. tertial 2013 Levanger kommune

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Kommunestyret tar økonomirapporten pr 30.04.13 til etterretning.
 2. Rådmannen foreslår følgende budsjettendringer:
  - Avsetning til lønnsoppgjør reduseres med 6 mill kroner.
  - Anslag eiendomsskatt reduseres med 1 mill. kroner.
  - Distrikt Nesset/Frol tilføres kr 2 mill kroner.
  - Distrikt Sør tilføres kr 2 mill kroner.
  - Distrikt Sentrum/Ytterøy tilføres kr 1 mill kroner.
  - Kr 500.000,- tilføres prosjektlederstilling, finansiert av utviklingsfondet.


Saksprotokoll i Levanger formannskap - 05.06.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret tar økonomirapporten pr 30.04.13 til etterretning.
 2. Rådmannen foreslår følgende budsjettendringer:
  - Avsetning til lønnsoppgjør reduseres med 6 mill kroner.
  - Anslag eiendomsskatt reduseres med 1 mill. kroner.
  - Distrikt Nesset/Frol tilføres kr 2 mill kroner.
  - Distrikt Sør tilføres kr 2 mill kroner.
  - Distrikt Sentrum/Ytterøy tilføres kr 1 mill kroner.
  - Kr 500.000,- tilføres prosjektlederstilling, finansiert av utviklingsfondet.

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 05.06.2013 14:43
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051