Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 04.06.14

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Levanger rådhus, formannskapssalen
Dato: 04.06.2014
Tid: kl. 13:10 - 15:00

Sakliste (rev. 04.06.14) som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst webmail)

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 46/14 Godkjenning av protokoll protokoll vedtak
PS 47/14 Søknad om fritak fra politiske verv - Torbjørn Andre Moe utredning vedtak
PS 48/14 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 26.05.14 utredning vedtak
PS 49/14 Hjørnet Restaurant AS - Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 utredning vedtak
PS 50/14 Gågate 2014 utredning vedtak
PS 51/14 Regnskap for Skogn fjellstyre 2013 utredning vedtak
PS 52/14 Økonomirapportering 1. tertial 2014 - Levanger kommune utredning vedtak
PS 53/14 Refusjon av barnevernsutgifter til enslige mindreårige tas bort og legges inn i tilskuddet til enslige mindreårige fra 2015 – framlagt i møtet utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 9 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
NavnPartiFunksjonListeMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x  
Hans Heieraas sp varaordfører sp x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/krf x  
Arild Børseth ap medlem ap/krf x  
Anne Grethe Hojem ap medlem ap/krf x  
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h x  
Hans Aalberg frp medlem frp x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv x  

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Arnstein Kjeldsen enhetsleder økonomi  
Åsmund Brygfjeld   protokoll

 

 

 

PS 46/14 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.06.2014

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 21. mai 2014 godkjennes.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 21. mai 2014 godkjennes.
        Til toppen av siden

 

 

PS 47/14 Søknad om fritak fra politiske verv - Torbjørn Andre Moe

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.06.2014

Forslag i møte:

Forslag fra Astrid Juberg Vordal, AP:

Som nytt medlem til plan- og utviklingskomiteen velges: Ingvill Berg Fordal

Som nytt varamedlem til samarbeidsutvalget for Åsen OS velges: Ann-Mari Børseth

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Torbjørn Andre Moe innvilges fritak fra sine politiske verv for resten av inneværende valgperiode.

Hans-Fredrik Donjem rykker opp som medlem til kommunestyret.

Som nytt medlem til plan- og utviklingskomiteen velges: Ingvill Berg Fordal

Som nytt varamedlem til samarbeidsutvalget for Åsen OS velges: Ann-Mari Børseth
        Til toppen av siden

 

 

PS 48/14 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 26.05.14

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.06.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Av framlagte høringer avgis ikke uttalelser.
        Til toppen av siden

 

 

PS 49/14 Hjørnet Restaurant AS - Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.06.2014

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

 1. Foretaksnummer 813 520 362, Hjørnet Restaurant AS, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ut inneværende bevillingsperiode, 30.06.2015.
 2. Azad Ahmad, født 21.03.85, og Soleiman Merski Subhi, født 03.01.71, godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder. 
          Til toppen av siden

 

 

 

PS 50/14 Gågate 2014

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.06.2014

Habilitet:

Andreas Jenssen Hjelmstad, H, ba om å få vurdert sin habilitet.

Andreas Jenssen Hjelmstad ble av møtet enstemmig erklært inhabil og fratrådte under behandling av sak 50/14. 

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Anne Grethe Hojem, AP:

 1. Gågate fra Torvgata til Sundgata fra 1. juni til 31. august gjøres permanent.
 2. Ytterlige forlengelse av gågate fra Torvet (Torvgata) til Stadionparken, vurderes når Stadionparken er ferdig.


Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fremmet i møtet:

Forslag til vedtak fremmet i møtet enstemmig vedtatt (8 stemmer).  

VEDTAK:

 1. Gågate fra Torvgata til Sundgata fra 1. juni til 31. august gjøres permanent.
 2. Ytterlige forlengelse av gågate fra Torvet (Torvgata) til Stadionparken, vurderes når Stadionparken er ferdig.
          Til toppen av siden

 

 

 

PS 51/14 Regnskap for Skogn fjellstyre 2013

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.06.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Revidert regnskap med revisjonsrapport for Skogn fjellstyre 2013 tas til orientering.
        Til toppen av siden

 

 

PS 52/14 Økonomirapportering 1. tertial 2014 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.06.2014

Forslag i møte:

Forslag til tillegg, pkt. 5 fra rådmannen:

5. Betalingssatser og egenbetalinger endres slik:

 • Nye satser for foreldrebetaling SFO gjeldende fra 01.08.14:
  Helplass kr. 2.300,-
  Redusert plass kr. 1.600,-
 • Vedtak i Kommunestyresak 13/07 oppheves med virkning fra 01.08.14. Det gjeninnføres egenbetaling for elever med særskilt behov for opphold i skolefritidsordningen fra og med 5. – 7. klasse.
 • Nye egenandeler for hjemmetjenester gjeldende fra 01.07.14, husstandens nettoinntekt:
  2-3 G              kr. 1.385,-
  3-4 G             kr. 1.960,-
  4-5 G             kr. 2.530,-
  Over 5G        kr. 3.345,-
 • Egenandeler for transport av brukere som ikke ligger innenfor kommunalt ansvarsområde innføres fra 01.07.14. Andelen fastsettes ut fra transportens kostnad.

Forslag endring, tidspresisering, fra Robert Svarva, AP:

Pkt. 12 - Svømmehallen på Skogn stenges i perioden 15. april til 1. oktober.

Forslag til tillegg fra Karl Meinert Buchholdt, V:

 1. Oppmuntringspenger gjeninnføres fra 1. juli 2014 – kroner 80 000,-.
  Inndekning: Sektor politiske organer, med unntak av kutt i formannskapets disposisjonskonto, eldreråd, ungdomsråd, funksjonshemmedes råd og kontrollutvalg
 2. Økt vedlikehold av kommuneveier: 200 000,- kroner
  Inndekning: Økning i begrenset innkjøpsstopp, internt arbeidsmarked og redusert overtid.


Forslag tillegg fra Robert Svarva, på vegne av AP, KRF og SP:
For å oppmuntre frivillige lag og foreninger til å bidra med aktivisering av funksjonshemmede i kommunen øremerkes kr 75 000 av formannskapets konto for resten av 2014 til dette formålet.

For budsjett 2015 øremerkes kr 150 000 av formannskapets konto til dette formålet. 

Avstemning:

Endringsforslag Skogn svømmehall fra Svarva enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag til innstilling, med tillegg fremmet i møtet, enstemmig tiltrådt.

Tilleggsforslag fra Svarva vedrørende oppmuntring tiltrådt med 8 mot 1 stemme

Bucholdts pkt. 1 avvist med 8 mot 1 stemme

Bucholdts pkt. 2 avvist med 6 mot 3 stemmer

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret tar økonomirapporten pr. 30.04.14 til etterretning.
 2. Vann- og avløpsgebyr for 2014 reduseres til hhv. kr. 6,93 pr. m3 og kr. 15,75 pr. m3. Redusert inntekt kompenseres ved bruk av oppsparte sjølkostfond.
 3. Budsjettet for 2014 justeres slik:
  a.      Skatteanslaget justeres ned 4,0 millioner kroner. Dekkes inn gjennom redusert avsetning til disposisjonsfond.
  b.      Avsetning til kommunalt tilskudd til kommunale og ikke-kommunale barnehager økes med 10,0 millioner kroner. Dekkes i henhold til tiltaksliste under punkt 2.1 i vedlagte rapport.
 4. Reviderte tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager for 2014 fastsettes slik:
  a.      Driftstilskudd pr. småbarn kr. 166.100,- pr. år
  b.      Driftstilskudd pr. stort barn kr. 82.200,- pr. år
  c.      Kapitaltilskudd pr. barn kr. 9.100,- pr. år.

5.      Betalingssatser og egenbetalinger endres slik:

 • Nye satser for foreldrebetaling SFO gjeldende fra 01.08.14:
  Helplass kr. 2.300,-
  Redusert plass kr. 1.600,-
 • Vedtak i Kommunestyresak 13/07 oppheves med virkning fra 01.08.14. Det gjeninnføres egenbetaling for elever med særskilt behov for opphold i skolefritidsordningen fra og med 5. – 7. klasse.
 • Nye egenandeler for hjemmetjenester gjeldende fra 01.07.14, husstandens nettoinntekt:
  2-3 G             kr. 1.385,-
  3-4 G             kr. 1.960,-
  4-5 G             kr. 2.530,-
  Over 5G        kr. 3.345,-
 • Egenandeler for transport av brukere som ikke ligger innenfor kommunalt ansvarsområde innføres fra 01.07.14. Andelen fastsettes ut fra transportens kostnad.


Pkt. 12 - Svømmehallen på Skogn stenges i perioden 15. april til 1. oktober. 

For å oppmuntre frivillige lag og foreninger til å bidra med aktivisering av funksjonshemmede i kommunen øremerkes kr 75 000 av formannskapets konto for resten av 2014 til dette formålet.

For budsjett 2015 øremerkes kr 150 000 av formannskapets konto til dette formålet.

        Til toppen av siden

 

 

 

PS 53/14 Refusjon av barnevernsutgifter til enslige mindreårige tas bort og legges inn i tilskuddet til enslige mindreårige fra 2015

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.06.2014

Forslag i møte:

Ingen 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

Vedtak:

Levanger kommune slutter seg til endringsforslaget der refusjon av barnevernsutgifter for enslige mindreårige tas bort og legges inn i tilskuddet til enslige mindreårige fra 2015

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 26.06.2014 08:53
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051