Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 04.02.15

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Tid: kl. 13:00 - 14:55

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1 mening)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst webmail)

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 8/15 Referatsaker utredning vedtak
PS 9/15 Godkjenning av protokoll protokoll vedtak
PS 10/15 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 29.01.15 utredning vedtak
PS 11/15 Frøken Renbjør AS - Søknad om flytting av alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 utredning vedtak
PS 12/15 7610 Rampa AS - søknad om tilvirkningsbevilling utredning vedtak
PS 13/15 Gustadgrenda vasslag SA - Søknad om kommunal overtakelse utredning vedtak
PS 14/15 Høring - forslag til endringer i lov om interkommunale selskap utredning vedtak
PS 15/15 KS Debatthefte 2015 -uttalelse fra Levanger kommune utredning vedtak
PS 16/15 Miljøsertifisering av kommunal virksomhet, Miljøfyrtårn - Vurdering utredning vedtak

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 7+2 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
NavnPartiFunksjonListeMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x  
Hans Heieraas sp varaordfører sp x  
Anne Grete Krogstad ap medlem ap/krf - forfall
Arild Børseth ap medlem ap/krf x  
Anne Grethe Hojem ap medlem ap/krf - forfall 
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h x  
Hans Aalberg frp medlem frp x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv x  
Astrid Juberg Vordal  ap  vara  ap/krf  Anne Grethe Hojem 
Edvard Øfsti  ap  vara  ap/krf  Anne Grete Krogstad 

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Grete Ludvigsen næringssjef  

 
Orienteringer:

 

Spørsmål fremmet i møtet:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende spørsmål:

Det vises til spørsmål av 11. januar 2012 og videre oppstart med klargjøring av nye tomter i Gottås boligfelt i senere år.

Når er de nye tomtene klare for salg?

Kommunalsjef Alf Birger Haugnes besvarte spørsmålet.
        Til toppen av siden

 

 

PS 8/15 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.02.2015

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
        Til toppen av siden

 

 

PS 9/15 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.02.2015

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 14. januar 2015 godkjennes.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 14. januar 2015 godkjennes.
        Til toppen av siden

 

 

PS 10/15 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 29.01.15

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.02.2015

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Det avgis høring:

Høring - NOU 2014: 15 Norsk pelsdyrhold - bærekraftig utvikling eller styrt avvikling?

Avgjøres av: Formannskapet


Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Svarvas tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Rådmannen foreslår at det legges fram sak på følgende av de utlagte høringene:

Høring - forslag til endring i straffeloven 1902 og 2005 (ny § 350a og ny § 181a om forbud mot organisert tigging)

Avgjøres av: Formannskapet

Høring - NOU 2014: 15 Norsk pelsdyrhold - bærekraftig utvikling eller styrt avvikling?

Avgjøres av: Formannskapet

         Til toppen av siden

 

 

PS 11/15 Frøken Renbjør AS - Søknad om flytting av alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.02.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Foretaksnummer 912 352 102, Frøken Renbjør AS, gis tillatelse til å flytte alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 fra kafelokalene i Levanger Rådhus og til nye lokaler i Håkon den Godes gt. 11.
 2. Det settes som en forutsetning at samtlige lovpålagte godkjenninger fra offentlige myndigheters side er på plass før skjenkebevillingen skal kunne benyttes i de nye lokaler.
          Til toppen av siden

 

 

PS 12/15 7610 Rampa AS - søknad om tilvirkningsbevilling

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.02.2015

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Foretaksnummer 982 968 100, 7610 Rampa AS, gis for perioden fram til den 01.07.2015 tillatelse til produksjon av øl for skjenking i virksomhetens lokaler som allerede er innvilget alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3.
        Til toppen av siden

 

 

PS 13/15 Gustadgrenda vasslag SA - Søknad om kommunal overtakelse

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.02.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune overtar hovedledning fra Gustadgrenda vasslag SA og overtar vasslagets gjeld på kr. 1.737.720 samt betaler påløpte rentekostnader på dette beløpet.
 2. Investeringene i forbindelse med overtakelsen innarbeides ved revidert budsjett i 2015 budsjett for 2016.
 3. Før overtakelse gjennomføres, må vassverket sørge for at grunneiererklæringer i.h.t. kommunens standardavtale foreligger og at etablerte rettigheter til avløp fra kummer kan overtas av Levanger kommune.
          Til toppen av siden

 

 

PS 14/15 Høring - forslag til endringer i lov om interkommunale selskap

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.02.2015

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Høringsnotatet synliggjør ikke omfanget av IKS-er som driver kommunal tjenesteproduksjon i egenregi, og hvor statsstøttereglene dermed ikke gjelder. Dersom det viser seg å være mange slike IKS-er, kan lovforslaget få alvorlige og utilsiktede virkninger for kommunal tjenesteproduksjon.
 2. Et alternativ til lovforslaget kan være å beholde nåværende IKS-modell, men pålegge særskilt internregnskap for økonomisk (kommersiell) virksomhet.
 3. Et annet alternativ kan være å henvise IKS-er med overveiende økonomisk (kommersiell) virksomhet til f.eks. AS-organisering.
          Til toppen av siden

 

 

PS 15/15 KS Debatthefte 2015 - uttalelse fra Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.02.2015

Forslag i møte:

Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet følgende endringsforslag:

Forslag til svar fra Levanger kommune: Siste setning i pkt. 3 tas ut.

Avstemning:

Vordals endringsforslag vedtatt med 8 mot 1 stemme.

Rådmannens forslag til vedtak, med vedtatt endring, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Levanger kommune har følgende svar på KS debatthefte 2015:

Spørsmål:

Forslag til svar fra Levanger kommune:

1. Skal eventuelle lønnsmidler til  disposisjon i 2015 fordeles sentralt eller lokalt?

Det bør ikke være lokale forhandlinger i kap 4 i 2015.

2. Bør KS foreslå endringer i Hovedavtalen? I så tilfelle; på hvilke områder kan dette være aktuelt?

Vi anser ikke noe behov for større endringer av Hovedavtalen.

3. Lokale forhandlinger om arbeidsårets lengde og arbeidstid på skolen forutsetter gode lokale prosesser og konstruktiv dialog knyttet til lokale utfordringer og lokale behov for organisering av lærernes arbeidstid til elevenes beste. På hvilken måte kan KS bidra til at prosessene og resultatet blir best mulig?

KS må bidra til at både lærerorganisasjonene og opinionen får tillit til at arbeidsgiver ønsker det beste for norsk skole og er opptatt av å ha dyktige og engasjerte lærere som samhandler med kolleger og ledelse.

4. Er det spesielle forhold KS må prioritere i arbeidet med pensjon?

Kommuneansatte bør fortsatt ha samme pensjonsordning som statsansatte. Arbeidstakers andel bør gradvis øke med 1%-poeng i året til en har oppnådd en vesentlig jevnere fordeling.

5. På hvilke områder er det nødvendig å styrke ledere i kommunal sektor, og hvilke rolle bør KS ha?

Kommunale ledere må bli dyktigere på innovasjon og kommunikasjon framover. KS bør utvikle gode lederutviklingsopplegg ved hjelp av OU-midlene. KS bør også bidra til at både folkevalgte ser betydningen av god ledelse i kommunene og bidra til å styrke kommunal sektors omdømme.

        Til toppen av siden

 

 

PS 16/15 Miljøsertifisering av kommunal virksomhet, Miljøfyrtårn - Vurdering

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.02.2015

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Levanger kommune vil igangsette arbeidet med miljøsertifisering av kommunale virksomheter gjennom at minst en enhet miljøsertifiseres som miljøfyrtårn i 2015
 2. Øvrige enheter skal miljøsertifiseres i løpet av kommende tre år, slik at alle kommunale enheter er sertifisert innen 2019.

 
Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 3 stemmer som ble avgitt for Buchholdts forslag til vedtak.

VEDTAK:

Levanger kommune ønsker ikke å gå videre med miljøsertifiseringsordningen Miljøfyrtårn verken for en enhet eller en skole. Med de knappe ressurser kommunen i dag rår over, vil et slikt arbeid ikke kunne prioriteres.

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 04.02.2015 15:33
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051