Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 03.12.14

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Tid: kl. 13:00 - 13:55

Sakliste (rev. 28.11.14) som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (2 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst webmail)

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 104/14 Godkjenning av protokoll protokoll vedtak
PS 105/14 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 - Levanger kommune utredning vedtak
PS 106/14 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 25.11.14 utredning vedtak
PS 107/14 Godkjenning av kontrakt for innløsing av feste Moan utredning vedtak
PS 108/14 Høring - forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i Lov om barneverntjenester utredning vedtak
PS 109/14 Sluttrapport Trehusbyen Levanger – Rådgivningstjenesten - utlagt 28.11.14 utredning vedtak
FO 2/14 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt - Trafikksikkerhetstiltak på Skogn: Strekningen Småland – Remyra - utlagt 28.11.14 tekst behandl.

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8+1 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
NavnPartiFunksjonListeMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x  
Hans Heieraas sp varaordfører sp x  
Anne Grete Krogstad ap medlem ap/krf x  
Arild Børseth ap medlem ap/krf x  
Anne Grethe Hojem ap medlem ap/krf x  
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h - forfall
Hans Aalberg frp medlem frp x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv x  
Vebjørn Haugom  vara  Andreas Jenssen Hjelmstad  

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Arnstein Kjeldsen enhetsleder økonomi  
Rigmor Strand Bakkan konsulent enhet økonomi  

         Til toppen av siden
 

 

PS 104/14 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.12.2014

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 26. november 2014.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 26. november 2014.
        Til toppen av siden

 

 

PS 105/14 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.12.2014

Utsendt før møtet:

Utsendt før møtet: Notat fra rådmannen av 02.12.14 - Vedrørende antall enheter i nytt omsorgssenter i Åsen PDF

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet på vegne av AP, KRF og SP følgende alternative forslag til innstilling:

Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer:

Driftsbudsjett

Tekst

2015

2016

2017

2018

Reduserte utgifter:

 

 

 

 

Ekstra vedlikehold / utstyr

750 000

500 000

500 000

500 000

Lønnsoppgjør 2015

    1 000 000

1 000 000

500 000

500 000

Drift nye lokaler

500 000

500 000

1 000 000

1 000 000

Rådmannen m/ stab

 500 000

500 000

500 000

500 000

Felleskostnader

1 500 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Økte inntekter:

 

 

 

 

Fra havnevesen

1 800 000

0

0

0

Forlik Statsbudsjettet

700 000

0

0

0

Sum

6 750 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

 

 

 

 

 

Økte utgifter:

 

 

 

 

Tilskudd grendehus

 200 000

200 000

200 000

200 000

Økt tilskudd frivillige lag / organisasjoner

200 000

0

0

0

Tilskudd korps

100 000

100 000

100 000

100 000

Marsimartnan

100 000

100 000

100 000

100 000

Økt veivedlikehold

500 000

500 000

0

0

Renhold i sentrum / bygdesentra

50 000

50 000

0

0

Arbeid / aktivisering f.hemmede 0 eg.an.

500 000

0

0

0

Økt margin

5 100 000

2 550 000

3 100 000

3 100 000

Sum

6 750 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

 

 

 

 

 

Ny margin

11 109 000

12 734000

8 433 000

3 607 000

 

Investeringsbudsjett

Tall i millioner kr

Tekst

2015

2016

2017

2018

2015 - 18

Endringer

 

 

 

 

 

Ytterøy skole

3,0

18,0

 

 

21,0

Heldøgns omsorgstilbud Åsen

23,0

40,0

 

 

63,0

Renovering garderober Åsen bu

1,0

 

 

 

1,0

Ny hall Åsen

 

 

 

2,0

2,0

Utvide med flere enheter omsorgssenter Åsen – netto investering

 

11,0

 

 

11,0 


Anne Grete Krogstad (AP) fremmet på vegne av SP, KRF og AP følgende verbalforslag:

Ungdomstrinnet på Ytterøy skole beholdes på Ytterøy.

Arild Børseth (AP) fremmet på vegne av SP, KRF og AP følgende verbalforslag:

Ny idrettshall i Åsen innarbeides i økonomiplan fra 2018.

Jann Karlsen (KRF) fremmet på vegne av AP,SP og KRF følgende verbalforslag:

Rådmannen bes å samordne kommunale tilskudd til frivillige lag / organisasjoner til en post på budsjettet. Dette for å synliggjøre totalbeløpet kommunen bruker til dette.

Anne Grethe Hojem (AP) fremmet på vegne av SP, KRF og AP følgende verbalforslag:

Rådmannen bes om å legge fram en sak / oversikt over kommunale bygninger som kan selges. Kommunestyret tar stilling til hvordan inntekter ved et eventuelt salg skal anvendes.

Avstemning:

Heieraas sitt alternative forslag til innstilling, tiltrådt med 7 mot 2 stemmer som ble avgitt for rådmannens forslag til innstilling.

Krogstads verbalforslag enstemmig tiltrådt.

Børseths verbalforslag enstemmig tiltrådt.

Karlsens verbalforslag enstemmig tiltrådt.

Hojems verbalforslag enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

1. Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 vedtas med følgende endringer:

Driftsbudsjett

Tekst

2015

2016

2017

2018

Reduserte utgifter:

 

 

 

 

Ekstra vedlikehold / utstyr

750 000

500 000

500 000

500 000

Lønnsoppgjør 2015

    1 000 000

1 000 000

500 000

500 000

Drift nye lokaler

500 000

500 000

1 000 000

1 000 000

Rådmannen m/ stab

 500 000

500 000

500 000

500 000

Felleskostnader

1 500 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Økte inntekter:

 

 

 

 

Fra havnevesen

1 800 000

0

0

0

Forlik Statsbudsjettet

700 000

0

0

0

Sum

6 750 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

 

 

 

 

 

Økte utgifter:

 

 

 

 

Tilskudd grendehus

 200 000

200 000

200 000

200 000

Økt tilskudd frivillige lag / organisasjoner

200 000

0

0

0

Tilskudd korps

100 000

100 000

100 000

100 000

Marsimartnan

100 000

100 000

100 000

100 000

Økt veivedlikehold

500 000

500 000

0

0

Renhold i sentrum / bygdesentra

50 000

50 000

0

0

Arbeid / aktivisering f.hemmede 0 eg.an.

500 000

0

0

0

Økt margin

5 100 000

2 550 000

3 100 000

3 100 000

Sum

6 750 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

 

 

 

 

 

Ny margin

11 109 000

12 734000

8 433 000

3 607 000


Investeringsbudsjett

Tall i millioner kr

Tekst

2015

2016

2017

2018

2015 - 18

Endringer

 

 

 

 

 

Ytterøy skole

3,0

18,0

 

 

21,0

Heldøgns omsorgstilbud Åsen

23,0

40,0

 

 

63,0

Renovering garderober Åsen bu

1,0

 

 

 

1,0

Ny hall Åsen

 

 

 

2,0

2,0

Utvide med flere enheter omsorgssenter Åsen – netto investering

 

 11,0

 

 

 11,0


2.      Det settes av 11% av skatteinntekter i margin.

3.      I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 10 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2015 til 3,5 o/oo i hele kommunen og for alle eiendommer.

4.      I medhold av eiendomsskattelovens § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:

Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.

For øvrig fritas:
• Levanger kirkelige fellesråds eiendommer
• Skogn folkehøgskoles eiendommer
• Vårtun kristne oppvekstsenters eiendommer
• Markabygda Montessoriskoles eiendommer
• Levanger videregående skoles eiendommer
• Trondheim Havn IKSs eiendommer
• Innherred Renovasjons eiendommer
• Museenes eiendommer
• Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
• Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private fritas for eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom. Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i eiers bolig, fritas ikke.

Eiendomsskatten skal betales i tre terminer jfr. Eiendomsskattelovens §25.

5.      Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

6.      Det vedtas økonomireglement for 2015 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.

7.      Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2015 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet.

8.      Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 30.000.000,-.

9.      Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2015 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 393.300.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.

10. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.

11. Formannskapet får fullmakt til å omfordele midler innen de ulike hovedområder i investeringsbudsjettet.

12. Ungdomstrinnet på Ytterøy skole beholdes på Ytterøy.

13. Ny idrettshall i Åsen innarbeides i økonomiplan fra 2018.

14. Rådmannen bes å samordne kommunale tilskudd til frivillige lag / organisasjoner til en post på budsjettet. Dette for å synliggjøre totalbeløpet kommunen bruker til dette.

15. Rådmannen bes om å legge fram en sak / oversikt over kommunale bygninger som kan selges. Kommunestyret tar stilling til hvordan inntekter ved et eventuelt salg skal anvendes.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 106/14 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 25.11.14

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.12.2014

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Av framlagte høringer avgis uttalelse til følgende:

Høring om endringer i barnehageloven og tilhørende forskrifter

Avgjøres av: Driftskomiteen

Høring - Forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper

Avgjøres av: Formannskapet

         Til toppen av siden

 

 

PS 107/14 Godkjenning av kontrakt for innløsing av feste Moan

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.12.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Forslag til kontrakt for innløsning av feste på Moan, samt påfølgende kostnader med dette godkjennes.
        Til toppen av siden

 

 

PS 108/14 Høring - forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i Lov om barneverntjenester

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.12.2014

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune er opptatt av at prinsippet om barnets beste, jfr. Barnevernloven § 4-1 må ligge til grunn for alt barnevernsarbeid. Slik gjeldende barnevernlov er utformet, har barneverntjenesten få muligheter til å gi hjelp til barn og foreldre dersom foreldre og barn over 15 år ikke samtykker til hjelpetiltak, og situasjonen ikke er så alvorlig at det er behov for omsorgsovertakelse. Hensynet til barnets beste skal tillegges stor vekt, og hjelpetiltak ved pålegg er et akseptabelt virkemiddel for å oppnå formålet selv om det vil være et inngrep i familielivet.

Levanger kommune ser positivt på forslag til bestemmelser som vil gi barneverntjenesten mulighet til å komme i posisjon til barn og foreldre gjennom pålegg, hvor det ikke er mulig å få til samtykke og samarbeid. Det stilles spørsmål om tiltaksapparatet er godt nok utbygd kapasitetsmessig til å kunne imøtekomme behovet. Kommunen vurderer at avgjørelsesmyndighet til å pålegge hjelpetiltak bør tillegges fylkesnemnda.
        Til toppen av siden

 

 

PS 109/14 Sluttrapport Trehusbyen Levanger - Rådgivningstjenesten

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.12.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Rapporten Sluttrapport Trehusbyen Levanger – Rådgivningstjenesten tas til etterretning.

        Til toppen av siden

 

 

FO 2/14 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Trafikksikkerhetstiltak på Skogn: Strekningen Småland – Remyra

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.12.2014

Behandling:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Hvilke trafikksikkerhetstiltak vil ordføreren iverksette på strekningen mellom Småland og Remyra?

Ordføreren besvarte spørsmålet.

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 03.12.2014 16:45
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051