Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 03.06.15

Sted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Tid: kl. 13:00 - 13:55 
- før møtestart avholdes generalforsamling i Levanger rådhus AS

Sakliste (rev. 29.05.15) som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst webmail)

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 47/15 Godkjenning av protokoll protokoll vedtak
PS 48/15 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 26.05.15 utredning vedtak
PS 49/15 Regnskap for Reinsjø fjellstyre 2014 utredning vedtak
PS 50/15 Regnskap for Skogn fjellstyre 2014 utredning vedtak
PS 51/15 Trønderhallen - Byggeregnskap for flerbrukshall, svømmehall og treningsstudio utredning  vedtak
PS 52/15 Anmodning fra barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) om økt bosetting av flyktninger i 2015 og 2016 utredning vedtak
PS 53/15 Endring av selskapsavtalen for Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS utredning vedtak
PS 54/15 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 - valg av stemmestyrer og godtgjøring for disse utredning vedtak
PS 55/15 Økonomirapportering 1. tertial 2015 Levanger kommune - utlagt 29.05.15 utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 7+2 av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
NavnPartiFunksjonListeMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf - forfall
Hans Heieraas sp varaordfører sp x  
Anne Grete Krogstad ap medlem ap/krf x  
Arild Børseth ap medlem ap/krf x  
Anne Grethe Hojem ap medlem ap/krf x  
Jann Karlsen krf medlem ap/krf - forfall
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h x  
Hans Aalberg frp medlem frp x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv x  
Astrid Juberg Vordal ap vara ap/krf x Robert Svarva
Edvard Øfsti  ap vara  ap/krf   x Jann Karlsen 

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Reidun Johansen konst. enhetsleder Dokumentsenteret  
Alf Birger Haugnes kommunalsjef  

 


 

Repr. Edvard Øfsti , DNA fremmet følgende forespørsel;
Hvordan er status med bygget som i dag står på Stadion?
Rådmann og Kommunalsjef besvarte spørsmålet.

Repr. Anne Grethe Hojem, DNA fremmet følgende forespørsel;
Hvordan er status med gågate i Levanger?
Rådmannen besvarte spørsmålet

Orientering:

 

 

 

PS 47/15 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.06.2015

Forslag i møte:

Protokoll fra møte 20.05.15 godkjennes

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra møte 20.05.15 godkjennes
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 48/15 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 26.05.15

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.06.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Av framlagte høringer avgis ikke uttalelse.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 49/15 Regnskap for Reinsjø fjellstyre 2014

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.06.2015

Forslag i møte:

Repr. Astrid Juberg Vordal, DNA, fremmet følgende tilleggsforslag:

Styret i Reinsjø fjellstyre bes opprette skattetrekkskonto i samsvar med bestemmelsene i Skattebetalingslovens § 5-12.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Repr. Vordals tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Revidert regnskap med revisjonsrapport for Reinsjø fjellstyre 2014 tas til orientering.

Styret i Reinsjø fjellstyre bes opprette skattetrekkskonto i samsvar med bestemmelsene i Skattebetalingslovens § 5-12.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 50/15 Regnskap for Skogn fjellstyre 2014

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.06.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Revidert regnskap med revisjonsrapport for Skogn fjellstyre 2014 tas til orientering.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 51/15 Trønderhallen - Byggeregnskap for flerbrukshall, svømmehall og treningsstudio

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.06.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

  1. Byggearbeidet er gjennomført med et forbruk på kr. 228 866 580, som er innenfor samlet opprinnelig budsjett på kr. 238 200 000,- og i tråd med senere reviderte og reduserte prosjektbudsjett og finansiering.
  2. Byggeregnskapet godkjennes.
            Til toppen av siden

 

 

 

PS 52/15 Anmodning fra barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD)  om økt bosetting av flyktninger i 2015 og 2016

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.06.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Levanger Kommune stiller seg positivt til økt bosetting av flere flyktninger under forutsetning av at kommunen får dekt de kostnader dette medfører.

Antallet for både 2015 og 2016 vil være avhengig av kommende stortingsvedtak om økt bosetting av syriske overføringsflyktninger.

For 2015:

  • Antall basert på anmodning fra IMDI inntil 56 personer (derav 7 enslige mindreårige)
  • Samlet antall basert på flere syriske overføringsflyktninger inntil 71 personer


For 2016:

  • Antall basert på anmodning fra IMDI inntil 40 personer
  • Samlet antall basert på flere overføringsflyktninger inntil 59 personer
            Til toppen av siden

 

 

 

PS 53/15 Endring av selskapsavtalen for Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.06.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Revidert selskapsavtale for IKA-Trøndelag IKS godkjennes.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 54/15 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 - valg av stemmestyrer og godtgjøring for disse

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.06.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Det innføres godtgjøring for stemmestyremedlemmer for arbeid på valgdagen. Følgende satser vedtas:

Leder: kr. 1.000,-

Nestleder og øvrige medlemmer: kr. 500,-

Samlet beløp, ca kr 50.000 belastes ansvar 1050, valg.

        Til toppen av siden

 

 

 

PS 55/15 Økonomirapportering 1. tertial 2015 Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.06.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Kommunestyret tar økonomirapport 1. tertial 2015 Levanger kommune til etterretning.

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 03.06.2015 17:24
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051