Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 04.11.11

Møtet utsatt fra 02.11.11 til 04.11.11,  (grunnet kriseøvelse 02.11.11)
Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen, 
Tid: kl. 13:00-15:05

Sakliste som PDFword  -  ODT (sak 87/11 revidert 31.10.11)  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail) 

Sakliste
Saksnr. Sak Utredning Vedtak
PS 75/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 5. oktober 2011 protokoll vedtak
PS 76/11 Referatsaker utredning vedtak
PS 77/11 Søknad om fritak fra politiske verv - Helge Bromstad utredning vedtak
PS 78/11 TV-Aksjonen 2011 - Norsk Folkehjelp - Tilskudd utredning vedtak
PS 79/11 Formannskapets valg av medlemmer til andre råd, nemnder og utvalg – oppnevning av valgnemnd utredning vedtak
PS 80/11 Godtgjøringsreglement for folkevalgte Levanger kommune – evaluering utredning vedtak
PS 81/11 Lønnsutvalg til fastsetting av rådmannens lønn - Levanger kommune utredning vedtak
PS 82/11 Møteplan 2012 - Levanger kommune utredning vedtak
PS 83/11 Elektroniske møtedokumenter – tilrettelegging for folkevalgte – innkjøp av lesebrett utredning vedtak
PS 84/11 Plan for frivillighetspolitikk utredning vedtak
PS 85/11 Skogn barne- og ungdomsskole - Byggeregnskap utredning vedtak
PS 86/11 Finansiering av bokutgivelsen "Folket i Levanger" - Tre prestegjeld på veg mot demokratiet 1790 - 1964 - forfatter Per Anker Johansen utredning vedtak
PS 87/11 Søknader om økonomisk støtte utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 + 1   av 9.

Oppmøte medlemmer Formannskapet
Navn Parti Funksjon Liste Møtte Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x
Hans Heieraas sp varaordfører sp x
Anne Grete Krogstad ap medlem ap/krf x
Arild Børseh ap medlem ap/krf x
Anne-Grethe Hojem ap medlem ap/krf - forfall
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h x
Hans Aalberg frp medlem frp x
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv x
Ina Helen Kollerud ap varamedlem 5 ap/krf x Anne-Grethe Hojem

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær
Arnstein Kjeldsen enhetsleder økonomi
Torbjørn Olsen enhetsleder IKT


Merknader:
Hans Aalberg (FRP) bemerket at planer for flytting av møter bør avklares og meldes i så god tid som mulig.

Orienteringer:

 

 


PS 75/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 5. oktober 2011

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.11.2011

Forslag i møte:
Protokoll fra formannskapets møte 5. oktober 2011 godkjennes.

Avstemning:
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra formannskapets møte 5. oktober 2011 godkjennes.
      Til toppen av siden

 

 

PS 76/11 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.11.2011

Forslag i møte:
Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.
      Til toppen av siden

 

 

PS 77/11 Søknad om fritak fra politiske verv - Helge Bromstad

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.11.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Helge Bromstad innvilges fritak fra sitt verv som varamedlem til kommunestyret for inneværende valgperiode.
      Til toppen av siden

 

 

PS 78/11 TV-Aksjonen 2011 - Norsk Folkehjelp - Tilskudd

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.11.2011

Forslag i møte:
Anne Grete Krogstad (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:
Den lokale komiteen for TV-aksjonen 2011 innvilges et tilskudd på kr. 20.000,-.

Beløpet dekkes over konto 14709-1000-1000.

Avstemning:
Anne Grete Krogstads forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Den lokale komiteen for TV-aksjonen 2011 innvilges et tilskudd på kr. 20.000,-.

Beløpet dekkes over konto 14709-1000-1000. 
      Til toppen av siden

 

 

PS 79/11 Formannskapets valg av medlemmer til andre råd, nemnder og utvalg – oppnevning av valgnemnd

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.11.2011

Forslag i møte:
Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag:
Medlemmer til valgnemnd: Jann Karlsen (leder), Anne-Grethe Hojem

Andreas Jenssen Hjelmstad (H) fremmet følgende forslag:
Medlemmer til valgnemnd: Karl Meinert Buchholdt.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det opprettes ei arbeidsgruppe, bestående av 3 representanter fra formannskapet, som skal utgjøre valgnemnd med ansvar for å forberede valgene i formannskapet.

Følgende representanter foreslås til valgnemnd: Jann Karlsen (leder), Anne-Grethe Hojem, Karl Meinert Buchholdt
      Til toppen av siden

 

 

PS 80/11 Godtgjøringsreglement for folkevalgte Levanger kommune – evaluering

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.11.2011

Forslag i møte:
Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag:
Medlemmer til arbeidsgruppa: Robert Svarva (leder), Anne Grete Krogstad  

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag:
Medlem til arbeidsgruppa: Andreas Jenssen Hjelmstad

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende tilleggsforslag:
Gruppen skal i tillegg evaluere ordningen med partistøtte til politiske partier.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det settes ned en arbeidsgruppe på 3 personer som foretar en evaluering av gjeldende reglement for godtgjøring og utgiftsdekning for folkevalgte i Levanger kommune.
Basert på utvalgets evaluering vil rådmannen utarbeide forslag til revidert reglement.

Følgende velges som medlemmer til arbeidsgruppa: Robert Svarva (leder), Anne Grete Krogstad og Andreas Jenssen Hjelmstad

Gruppen skal i tillegg evaluere ordningen med partistøtte til politiske partier.
      Til toppen av siden

 

 

PS 81/11 Lønnsutvalg til fastsetting av rådmannens lønn - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.11.2011

Forslag i møte:
Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag:
Medlemmer til arbeidsgruppa: Robert Svarva (leder), Anne Grete Krogstad 

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag:
Medlem til arbeidsgruppa: Andreas Jenssen Hjelmstad

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det opprettes ett lønnsutvalg fra arbeidsgiverdelen av administrasjonsutvalget til fastsetting av rådmannens lønn, bestående av følgende medlemmer: Robert Svarva (leder), Anne Grete Krogstad og Andreas Jenssen Hjelmstad.
      Til toppen av siden

 

 

PS 82/11 Møteplan 2012 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.11.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Vedlagte forslag fastsettes som møteplan for 2012.
      Til toppen av siden

 

 

PS 83/11 Elektroniske møtedokumenter – tilrettelegging for folkevalgte – innkjøp av lesebrett

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.11.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Det sendes ikke ut papirbaserte saksdokumenter til kommunestyret, formannskapet og komiteene i Levanger kommune. Møteinnkallingene sendes via lenke pr. e-post  til de folkevalgte.
 2. Det kjøpes inn lesebrett til faste representanter i kommunestyret og komiteene. I tillegg anskaffes 10 lesebrett som vararepresentanter skal kunne bruke i møter.
 3. Det inngås avtale om bruk og tildeling av lesebrettene for hver enkelt folkevalgt.
 4. Kostnadene, inntil kr 190 000 belastes enhetsfond til felleskostnader avsatt av regnskapsresultatet for 2009.
        Til toppen av siden

 


 

PS 84/11 Plan for frivillighetspolitikk

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.11.2011

Forslag i møte:
Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende tilleggsforslag:
Planen - Tilleggsforslag punkt 9.0:

 • Kommunen bør opprette en arena for kontinuerlig dialog med frivillig sektor
 • Frivillig sektor bør involveres i planprosesser der det er naturlig


Avstemning:
Innstillingen enstemmig tiltrådt.
Buchholdts tilleggsforslag avvist med 5 mot 4 stemmer.

INNSTILLING:
Plan for frivillighetspolitikk vedtas med følgende justeringer:

 • Handlingsplanen justeres slik at den harmonerer med Økonomiplanens oppbygging og ansvarsdeling.
 • Det legges inn et nytt tiltak: Utarbeide oversikt over frivillighetens ønsker og muligheter til å løse oppgaver. 
        Til toppen av siden

 

PS 85/11 Skogn barne- og ungdomsskole - Byggeregnskap

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.11.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Byggearbeidene ved Skogn BU er gjennomført med et forbruk på kr. 110.963.032,- som er innenfor kostnadsramma på kr. 111.000.000.
Byggeregnskapet godkjennes.
      Til toppen av siden

 

 

PS 86/11 Finansiering av bokutgivelsen "Folket i Levanger" - Tre prestegjeld på veg mot demokratiet 1790 - 1964 - forfatter Per Anker Johansen

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.11.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det gis ikke et rentefritt lån på kr. 180.000,- for å dekke trykkekostnader i forbindelse med bokutgivelsen ”Folket i Levanger” – Tre prestegjeld på veg mot demokratiet 1790 – 1964.
      Til toppen av siden

 

 

PS 87/11 Søknader om økonomisk støtte

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 04.11.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtat.

VEDTAK:
1. Følgende søknader innvilges:

Nr.

Søker

Innstilt beløp

05

Slagpasientgruppe ved HF Levanger

  5.000

07

Markabygda Skole – og Janitsjarkorps

10.000

11

Ytterøy  Bygdetun

10.000

15

Innherred RC bilklubb

10.000

17

Frol i.l., håndballavdelingen

10.000

21

Asbjørn D. Eklo

  5.000

22

Nordenget Gårdsmuseum, Markabygda

10.000

23

”Tour de Ytterøy”

10.000

24

Ytterøy i.l.

20.000

25

Skogn Barne – og Ungdomskor

  2.000

Ny 26  Levanger Cup 2011 25.000

   
2. Samlet beløp, kr. 117.000,-  belastes konto nr. 14709 – 1000 – 1000 – Div. overføringer og tilskudd.
3. De øvrige søknader avslås under henvisning til retningslinjer, jfr. F-sak nr. 32/08, skjønnsmessige vurderinger og budsjettmessige årsaker.
      Til toppen av siden

Publisert: 23.12.2009 16:38 Sist endret: 04.11.2011 15:48
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051